SKUPŠTINA UDRUŽENJA 26.03.22.

Skupština Udruzenja nauticara Stari Slankamen održace se u subotu 26 marta 2022 u 13 časova u prostorijama marine.

Molimo sve clanove Udruzenja da prisustvuju skupstini.

Upravni odbor

VANREDNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA 18.09.21.

ZAPISNIK
SA DRUGE VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“

 

U Starom Slankamenu, dana 18. septembra 2021. godine, trebalo je da u prostorijama Udruženja nautičara „Stari Slankamen“, sa početkom u 11.00 časova bude održana prva vanredna sednica Skupštine udruženja nautičara, koja je sazvana nakon neuspele sednice redovnog zasedanja Skupštine prethodne nedelje, koja nije održana zbog nedostatka kvoruma.
U zakazano vreme, Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora, prozivanjem prisutnih članova udruženja, konstatovao je da se pozivu na sednicu odazvalo ukupno 34 člana, što nije bilo dovoljno za održavanje sednice i donošenje odluka.
U skladu sa članom 9. stav 4. tačka 5) (Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje  polovina plus jedan član Udruženja, osim u situaciji ako se nakon prvog sazivanja Skupštine nije odazvala  pomenuta većina članova, tada u drugom sazivanju Skupštine ista može punopravno da odlučuje i ako se odazvala najmanje trećina članova Udruženja) konstatovano je da sednici prisustvuje samo 34 (trideset četiri) člana a za kvorum je bilo potrebno 36 (trideset šest).
Prisutni članovi udruženja nautičara dogovorili su se da se zakaže nova, druga vanredna sednica sa istim dnevnim redom koji je predložen za redovnu i prvu vanrednu sednicu Skupštine dana 18. septembra 2021. godine, sa početkom u 12.00 časova i da je održe prisutni članovi, a da se odluke donose sa prostom većinom od broja prisutnih članova.
U zakazano vreme, Petar Đorđević je poimeničnim prozivanjem utvrdio prisustvo članova i spisak sa njihovim imenima dostavlja se u prilogu ovog izveštaja i čini njegov deo.
Po utvrđivanju i identifikaciji prisutnih članova, započela je sednica Skupštine udruženja nautičara „Stari Slankamen“.
Predsednik Upravnog odbora je predložio, a prisutni su prihvatili predlog da sednicom Skupštine predsedava član udruženja Dušan Eglendžija.
Izabrani su zapisničar – Čorbic Vladimir i dva overivača zapisnika Pešut Zoran i Hemun Braca.
Potom je objavljen dnevni red:

 1. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog i Nadzornog odbora – finansijski izveštaj o poslovanju udruženja u periodu 1. januar – 30. jun 2021. godine.
 2. Izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora
 3. Razno

 

Izveštaj o toku diskusije po tački 1. dnevnog reda:
Izveštaj o radu udruženja u prvih šest meseci 2021. godine

 Kako su prisutni članovi udruženja prethodne nedelje saslušali detalje finansijskog odbora o poslovanju u prvih šest meseci, ovog puta su aklamacijom, jednoglasno, prihvatili podneti izveštaj.

Izveštaj o radu po drugoj tački dnevnog reda
Izbor novih članova Upravnog i Nadzornog odbora

Umesto Lazara Stanojevića, koji je podneo ostavku, za člana Upravnog odbora izabran je aklamacijom Gašić Željko.

Umesto Bože Pavlovića i Duška Nikitovića, koji su podneli ostavke, izabrani su aklamacijom za članove Nadzornog odbora novi članovi i to: Solak Vladimir i Juranović Zoran.

Izveštaj o radu po trećoj tački dnevnog reda:

U okviru treće tačke dnevnog reda pokrenuta su neka pitanja koja nisu iz domena i nadležnosti Skupštine pa su inicijatori tih pitanja upućeni da o tim temama razgovaraju sa članovima Upravnog odbora.

U okviru te tačke dnevnog reda neki članovi su predložili da bude izabran i član Disciplinske komisije, umesto preminulog člana.

Posle kraće diskusije, zaključeno je da je izbor članova Disciplinske komisije u nadležnosti Upravnog odbora, pa je napravljena kratka pauza u kojoj su članovi Upravnog odbora izabrali, u skladu sa odredbama Statuta, član 13a, stav 2, članove i predsednika Disciplinske komisije Hemun Braca’ predsednik i članovi Pesut Zoran i Dragović Milisav
Posle toga, nastavljen je rad po trećoj tački dnevnog reda, u okviru koje je zaključeno da su potrebne izmene i dopune Statuta koje bi olakšale i omogućile rad Disciplinske komisije pa je dogovoreno i doneta je odluka da Upravni odbor predloži izmene Statuta u delu koji se bavi pitanjima disciplinske odgovornosti i statusa članova (redovni, zaslužni, počasni…) i da te predloge izloži na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine udruženja kada bude usvajan godišnji izveštaj o radu udruženja tokom 2021. godine.

Sednica Skupštine je zaključena u 14.00 časova.

Zapisničar: Čorbic Vladimir

Overivač zapisnika: Dragović Milisav

Overivač zapisnika: Pešut Zoran

 

 

Predsedavajući Skupštine
Petar Đordjevic

 

 

U Starom Slankamenu,
18. septembar 2021.

 

 

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA 20210911
UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“

 

Na osnovu dogovora sa članovima Udruženja, Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ uputio je poziv svim članovima udruženja na redovno zasedanje Skupštine udruženja, koje je zakazano za subotu, 11. septembar 2021. godine, sa početkom u 11:00 časova i sa sledećim dnevnim redom:

 1. Izveštaj o radu Udruženja u periodu 1. januar – 30. juni 2021.
 2. Zamena članova UO i NO i izbor članova Disciplinske komisije.
 3. Razno.

Pozivi članovima udruženja da prisustvuju zasedanju Skupštine bili su objavljeni blagovremeno putem saopštenja na internet stranici Udruženja, na viber grupi članova Udruženja i u pisanim objavama postavljenim na prozoru kancelarije, restorana, čuvarske kućice i oglasnoj tabli.

Dana 11. septembra, na zakazanom mestu i u zakazano vreme okupilo se ukupno 29 (dvadeset devet) članova udruženja, što nije bilo dovoljno za kvorum i pravno-valjano odlučivanje (u skladu sa Statutom udruženja, gde u članu 9. stav 4. tačka 5) stoji da „Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina plus jedan član Udruženja“) jer udruženje ima registrovanih 107 članova pa je za kvorum potrebno najmanje 54 člana.

U skladu sa Statutom, član 9. stav 3. Petar Đorđević je, u svojstvu predsednika UO predložio i zakazao vanredno zasedanje Skupštine za subotu, 18. septembar, u 11:00 časova, u prostorijama Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ sa istim dnevnim redom koji je bio objavljen za zasedanje Skupštine koje nije održano.

Petar Đorđević je upoznao prisutne da je za rad i punopravno donošenje odluka na vanrednoj sednici Skupštine, u skladu sa članom 9. stav 4. tačka 5) moguć i ako sednici prisustvuje manji broj članova („ako se nakon prvog sazivanja Skupštine nije odazvala  pomenuta većina članova, tada u drugom sazivanju Skupštine ista može punopravno da odlučuje i ako se odazvala najmanje trećina članova Udruženja“, kada je, u skladu sa odredbom iz stava 6. već pomenutog člana 9. za donošenje odluka dovoljna polovina prisutnih članova.

Radi informisanja svih članova udruženja, ovo saopštenje UO biće objavljeno na sajtu udruženja, na viber grupi i objavama na prozoru kancelarije udruženja, restoranu, čuvarskoj kućici i na oglasnoj tabli.

U neformalnom razgovoru nakon što je doneta odluka da zasedanja Skupštine neće biti, predsednik UO, Petar Đorđević je upoznao prisutne članove udruženja sa detaljima izveštaja o radu i o potrebi zamene dva člana UO, dva člana NO i predsednika Disciplinske komisije.

Tom prilikom predsednik UO i članovi UO i NO su odgovorili na brojna postavljena pitanja i zamolili su sve prisutne da se odazovu pozivu na vanredno zasedanje Skupštine, kao i da svi pozovu svoje poznanike, članove udruženja koji nisu bili prisutni, da se odazovu pozivu na vanredno zasedanje Skupštine u što većem broju.

U Starom Slankamenu, 11. septembar 2021.

                                                                                   Predsednik UO udruženja

Petar Đorđević

Skupština Udruženja Nautičara

Obavestavamo članove Udruženja Nautičara Stari Slankamen, da će dana 11.09.2021. godine u 11 sati, biti organizovana Skupština Udruženja.

Dnevni red Skuštine:
1.Izveštaj o radu UO i NO.
2. Glasanje o poverenju UO i NO, zamena članova oba odbora i izbor Disciplinske komisije.

Molimo sve članove udruženja da prisustvuju sednici Skupstine.

UO i NO odbor Udruženja

Zajedničko saopštenje UO i NO

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
NA DISKUSIJU KOJA SE POVELA 10.07.2021. GODINE U GRUPI NA VIBERU
PRVOBITNO FORMIRANOJ ZA POTREBE PRIPREME ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“

Na viber grupi je objavljeno više poruka različite sadržine u vezi sa kojima članovi UO i NO žele da daju svoje komentare.

KOMENTARI U VEZI SA NAČINOM RADA I NEPOŠTOVANJEM ODLUKA SKUPŠTINE ODRŽANE 2020. GODINE

Članovi UO i NO neće se posebno obazirati na sve komentare pojedinih članova koji u dužem vremenskom periodu pokušavaju da ostale članove Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ uvere u potrebu smene sadašnjih članova UO i NO, iznoseći niz neistina i postavljajući nepotrebna pitanja, a sve u jedinom cilju da sebi daju na važnosti i da sami postanu članovi ovih tela.
Za sve njih i u vezi s tim njihovim aktivnostima komentar je samo jedan: u skladu sa sada važećim statutom, mogu da postupe u skladu sa članom 9. u kom piše:
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
Između ostalih komentara bio je i komentar da su članovi  UO i NO sami molili da budu izabrani a da su onda počeli da rade šta hoće ne uvažavajući mišljenja drugih članova Udruženja.
Pre svega, članovi UO i NO nisu nikog molili ni za šta. Svi do jednog su izabrani u redovnom postupku na održanoj godišnjoj Skupštini voljom većine članova udruženja u teškom trenutku za udruženje, kada je udruženje ušlo u dug u dinarskoj protivvrednosti od nekoliko hiljada evra, kada se pokazalo da više  članova potražuju ista vezna mesta, da se ne zna tačno koliko imamo članova i ko treba i ko ne treba da plaća članarinu.
U međuvremenu, novoizabrani članovi UO i NO uspeli su svojim radom da izmire sve zaostale dugove, da realizuju veći deo ranije usvojenih planova i sada privode kraju postupak legalizacije privezišta i regulisanje odnosa sa preduzećem „Vode Vojvodine“ i Opštinom Inđija.
Članovima UO i NO zamereno je i nepridržavanje odluka usvojenim na sednici Skupštine održanoj 23.02.2020. godine i pri tom je priložena kopija teksta objavljenog na sajtu udruženja.
Iz komentara se vidi da pisac poruke nije bio u stanju čak ni da tačno prenese ono što je kopirao, jer je u svojoj poruci napisao: „…na skupštini je doneta odluka da se pravi 40 m pontona i 100 m2 dasaka…“
A istina je da na sajtu piše (obraćamo pažnju samo na tekst označen žutom bojom):

„Na sednici Skupstine donete su sledece odluke:

 • Usvojen je finansijski izvestaj za 2019 godinu
 • Usvojen predlog finansiskog plana za 2020 godinu, koji sadrzi investicije za izgrdnju 24 m novih pontona, zamenu cc 200 m2 dasaka, registraciju Udruzenja i placanje takse Vojvodina Vodama…
 • Izvrsene su izmene u Upravnom i Nadzornom odboru Udruzenja.
 • Usvojene su izmene Statuta Udruzenja.

U citiranom tekstu stoji i da je na Skupštini usvojena odluka da se radi na registraciji Udruženja i na regulisanju odnosa sa preduzećem „Vode Vojvodine“ u smislu plaćanja zakonom propisane takse.
Iz svega ovog vidi se samo površnost i zla namera komentatora kome je jedini cilj da lično postane član jednog od upravnih tela udruženja a to na taj  način nije moguće. Moguće je  samo na sledećoj sednici Skupštine, ako dobije podršku većine članova Udruženja.
Na sajtu udruženja svako ko želi može da vidi niz obaveštenja iz kojih je očigledno šta to sadašnji  članovi UO i NO rade na stranici https://marinaslankamen.org/novosti/ , treba samo pažljivo pročitati.
Upravo tekstovi objavljeni na sajtu udruženja potvrđuju da članovi UO i NO poštuju odredbu Statuta iz člana 14. Ostvarivanje javnosti rada, u kom piše:„Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primeren način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja.“
Samo nedobronamerni članovi udruženja mogu i pored toga da kritikuju rad UO i NO tako kako to rade neki od njih u svojim komentarima u grupi na viberu.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ I LEGALIZACIJA

Obaveza podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja je zakonom propisana obaveza i postoji zakonom propisana forma u kojoj se taj izveštaj priprema i kome se dostavlja.
UO je samostalan u svom radu i za svoj rad odgovara Skupštini, u skladu sa opisom poslova iz domena rada UO u skladu sa članom 12, tačke 1), 2), 3) i 4).
Pitanja o finansijama i o angažovanju sredstava zaista nisu ništa drugo do zlonamerno skretanje pažnje ostalih članova udruženja od činjenice da je u već pomenutim obaveštenjima objavljenim na sajtu udruženja u nizu objavljenih obaveštenja prikazan finansijski tok od toga koliko sredstava je udruženje trebalo da oprihoduje od naplate članarine, do periodičnih izveštaja iz kojih se vidi koliko je koji član uplatio. Dati su i izveštaji o uplatama donacija za izgradnju novih pontona, kao i imena svih članova koji su u cilju finansijske podrške izgradnje novih pontona uplatili članarinu unapred za jednu ili više godina, kako bismo u ovom trenutku imali više sredstava na raspolaganju potrebnih da se izvrše svi radovi.
Što se tiče postupka legalizacije privezišta, i taj posao je u toku i u skladu sa odlukom Skupštine (ranije je citirana), kao i odluka koje je u međuvremenu doneo UO, uz saglasnost NO, odabran je proizvođač sertifikovanih plastičnih pontona i od njega su kupljeni svi plovci na koje je postavljena konstrukcija i pod od ariša, a sve u skladu sa važećim propisima.
Uspostavljene su  veze  sa Upravom za brodove, angažovana je  i registrovana firma za izradu projekta koji je, istina sa zakašnjenjem od skoro dva meseca (a za šta nije odgovornost na članovima UO), predat Upravi za brodove.
Ovde treba reći, i to je nešto o čemu bi i svi ostali članovi udruženja inače bili obavešteni, suočili smo se sa neočekivanim problemom. Pre tri-četiri nedelje, objavljena je nova uredba koja se bavi postupkom registracije plutajućih objekata zbog koje sada postoje neka neslaganja između našeg projekta i novih propisa. To je  nešto o čemu smo juče, 10.07.2021. na terasi udruženja, imali sastanak, kojem su prisustvovali svi članovi UO i  NO, sa vlasnikom firme koja je sertifikovana za izvođenje radova, u cilju prevazilaženja problema koji su se pojavili zbog izmene propisa.
Nadamo se da ćemo kroz dogovorene akcije uspeti sve probleme da realizujemo i da realizujemo plan ponovne registracije privezišta i regulišemo odnose sa preduzećem „Vode Vojvodine“, kako je odlučeno na Skupštini 2020. godine.

O ZASLUGAMA I O ZASLUŽNIM

Na viber grupi je započeta prepiska koja nikako ne može da doprinese dobrom duhu u udruženju zbog načina na koji se komentarišu aktivnosti.
I pored očiglednih rezultata aktivnosti sadašnjih članova UO i NO na realizaciji planova, često se pojavljuju komentari u kojima pojedini članovi žele da istaknu svoje lične zasluge ili žele da omalovaže zasluge pojedinaca ili grupe članova.
Umesto da budu zadovoljni dosadašnjim rezultatima, pojedinci uporno kritikuju rad članova UO i NO. Nažalost, pravo je svakog da napiše šta želi ali tek na sednici Skupštine većina članova udruženja može da da konačnu ocenu svega što je urađeno u udruženju u prethodnom periodu.
Niko od članova UO i NO nije osporio rad i lični trud Vuleta i Mileta, koji su, za dogovorenu naknadu (koja im je uredno isplaćivana) uradili ogroman posao, na šta je i sam Vule ukazao u svom komentaru na grupi viber.
Ali Vule nije napisao ni reč o tome kako su njih dvojica u više navrata obaveštavali članove UO i NO o svojim namerama da prekinu da obavljaju dogovorene poslove, tražeći veće naknade ili da budu prijavljeni kao zaposleni radnici, za šta u dosadašnjem periodu nije bilo uslova jer ta sredstva nisu bila predviđena godišnjim planom prihoda i rashoda.
Nije pisao ni o tome kako su u mnogim slučajevima samostalno odlučivali kada će i da li će da rade, kada će „doći na posao“, kada će praznovati praznike, a da su sve to članovi UO i NO tolerisali iako je to znatno uticalo na brzinu izvedenih radova.
Ipak, članovi UO i NO su zadovoljni kvalitetom izvedenih radova i zahvaljuju se i jednom i drugom na uloženom trudu.
U prepisci na viberu pojavio se i komentar u kom se navodi da članovi UO i NO zanemaruju doprinos člana UO, Dragana Mardžokića, što je opet jedna neistina.
Niko nije zanemario značaj njegovog doprinosa u vezi s nabavkom metalnih profila koji su upotrebljeni za izgradnju novih pontona. Ali, ono što ostalim članovima nije poznato, Dragan Mardžokić se često nije uključivao u diskusije povodom donošenja nekih odluka. Uredno je obaveštavan putem grupe čiji su članovi bili članovi UO i NO ali veoma retko se izjašnjavao, zbog čega mu je stavljena primedba i čak je i rečeno da bi na sledećoj Skupštini bilo dobro da se Mardžokiću zahvalimo na dosadašnjem angažovanju ali da na Skupštini umesto njega bude izabran neko mlađi, koji bi se lakše snalazio sa ovim novim načinima komunikacije. Mislimo da bi Mardžokić, sa toliko godina života i iskustva, i kao član od osnivanja udruženja, mogao biti dobar član NO i u tom smislu će biti dat predlog na sledećoj sednici Skupštine.

ZAKLJUČAK

Članovi UO i NO smatraju da su neke od poruka objavljene na viber grupi zlonamerne i da ne pomažu radu i razvoju udruženja.
Pozivamo članove da ne potpadaju pod uticaj zlonamernih ljudi koje više zanima njihov lični status od dobrobiti za udruženje.
Pozivamo i sve članove da pokažu razumevanje i toleranciju i da se pridržavaju instrukcija i obaveštenja koja objavljuju članovi UO i NO.
Sadašnji članovi UO i NO su i do sada sve što je bilo važno objavili i sve što je do sada urađeno, urađeno je u najboljoj nameri da se udruženje konsoliduje i da se legalizuje kako bi još dugo godina moglo svojim članovima da bude mesto odmora i uživanja.
Nijedan od sadašnjih članova UO i NO nema nameru da ostane doživotni član ovih organa upravljanja i svi jedva čekaju da se realizuju ranije usvojene odluke kako bi svoja mesta prepustili nekim drugim članovima udruženja. U tom smislu je jedan od članova NO već najavio svoju nameru da, po realizaciji započetih planova, prestane da bude član NO.
Kao što je na viber grupi objavljeno, planirano je da vanrednu sednicu Skupštine održimo tokom jeseni i da na njoj usvojimo neke važne odluke, a među njima i neke izmene Statuta.
Članovi UO i NO već su pripremili tekst predloga izmena Statuta u delu rada Disciplinske komisije (predlažu se nove odredbe koje bi regulisale disciplinski postupak na osnovu kog bi bilo moguće otkazati članstvo članovima koji ne plaćaju članarinu, onima koji samovoljno zauzimaju mesta na pontonima ili na neki drugi način za sebe uzurpiraju neka prava na račun drugih članova).
Pripremljen je i predlog izmena u delu koji bi se bavio zaslužnim članovima, njihovim statusom i obavezama.
Kao što je već napisano na grupi, pozivamo i sve ostale članove da na imejl udruženja pošalju svoje predloge za izmene u Statutu ali i svoje predloge novih akcija kojima će se baviti udruženje u narednom periodu.
Kada na jesen usvojimo te izmene i kada to prođe kroz APR, na sledećoj redovnoj sednici Skupštine imaćemo uslove da izaberemo nove članove organa upravljanja, da usvojimo nove odluke i planove.

Na kraju, ponavljamo molbu svima da se čuvaju zlonamernih komentara od strane pojedinih članova udruženja. U njima nema ni malo istine a ima mnogo zlih namera. U udruženju se  trenutno sve radi u skladu sa zakonom i u skladu sa mogućnostima. O  svemu postoji pisani trag, objavljena obaveštenja i  na sve ozbiljne i dobronamerne primedbe i predloge članovi UO i NO odgovoriće u najkraćem mogućem roku ali za prepisku sa onima koji traže „svoje mesto pod suncem“ zaista nemamo vremena, jer je pred nama mnogo poteškoća i problema koje moramo da rešavamo.

U ime članova UO i NO tekst za objavljivanje pripremio

Lazar Stanojević, član UO
11.07.2021.

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UDRUŽENJA KOJI ZA VEZ KORISTE PRVI PONTON

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UDRUŽENJA KOJI ZA VEZ KORISTE PRVI PONTON

U toku je izrada novih pontona kojima zamenjujemo stare i dotrajale. Kako je otoplilo, neki članovi su već porinuli svoje čamce i privezali ih uz nove pontone. Molimo sve da obrate pažnju na sledeću informaciju.

U ovom trenutku pripremamo izradu i spuštanje u vodu još četiri pontona čime će biti zamenjeni svi pontoni iz prvog reda.

Imajući u vidu da u udruženju imamo i uže i šire čamce, duž novih pontona neće svi boksovi biti iste širine. Napravićemo novi raspored kako bi svi dobili mesto čija će širina odgovarati širini njihovog plovila.
To znači da, kada sve bude gotovo, možda neki članovi neće biti na starom mestu na koje su navikli!

Zato molimo sve članove da ne izvode bilo kakve radove opremanja „svojih“ mesta dok posao ne bude završen.

Ujedno molimo sve članove da ne postavljaju stare gume kao odbojnike i da ih ne ukucavaju u pod od ariša. Mislimo da nije velika investicija da svako za svoje plovilo obezbedi potreban broj bokobrana umesto starih guma.

Zahvaljujemo se svima na razumevanju u uverenju da ćemo, kada sve bude gotovo, svi jednako uživati u obavljenom poslu.

Upravni odbor
U Starom Slankamenu, 14.04.2021.

NEIZMIRENE OBAVEZE ZA PRIKOLICE

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI NISU IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE (DELIMIČNO ILI U PUNOM IZONOSU) ZA KORIŠĆENJE KAMP PRIKOLICA U 2021. GODINI

 

Do 07.04.2021. godine ukupno 6 članova udruženja nije izmirilo obavezu uplate godišnje članarine za 2021. godinu (delimično ili u celosti) u ukupnom iznosu od 811,90 evra u iznosima prikazanim u tabeli:

 

PREZIME I IMEUKUPNO
1VELIČKOVIĆ ZORAN (splav)80
3VUKOJEVIĆ MILAN (Vule)180
4GAVRILOVIĆ DEJAN95,95
6MILJEVIĆ Miloš95,95
9PETKOVIĆ SLOBODAN180
11TURČINOVIĆ RADE (Eglendžija)180

 

 

Pozivamo članove koji su izmirili svoje obaveze a njihova imena se nalaze u ovoj tabeli da UO dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.

Isto tako molimo članove čija imena se nalaze u tabeli a primetili su odstupanje u iznosima koje treba da uplate da se jave UO radi usaglašavanja, kako bismo ispravili grešku.

 

U Starom Slankamenu, 08.04.2021.                                     UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

 

 

NAPOMENE:

 • U tabeli su prikazani brojevi sa decimalama – radi se o obračunu dinarske protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izvršenja uplate od strane člana udruženja.
 • Pozivamo članove čija imena nisu napisana ispravno da nam se jave radi unošenja ažurnih podataka i članovima.

SPISAK ČLANOVA KOJI SU DELIMIČNO IZMIRILI OBAVEZU

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI SU DELIMIČNO IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE ZA KORIŠĆENJE VEZA

 

Do 08.05.2021. godine delimične uplate za 2021. godinu uplatila su 28  članova i ostalo je da uplate ostatak obaveza u iznosu od 2.616,61 evra u iznosima prikazanim u tabeli:

PREZIME I IMERAČUNBLAGAJNADUG ZA 2021.
2ALEKSIĆ JOVAN85.5074.50
5BANDA IGOR80.8079.20
6BIBIĆ DRAGAN80.0379.97
8BRAKOČ DARKO220.00160.00
9BUKUMIROVIĆ IVAN80.0379.97
10VELIČKOVIĆ ZORAN150.00100.00
11VEREBI LOVRA (Vladimir???)80.0080.00
18VUČINIĆ ŽELJKO80.0080.00
19GAVRILOVIĆ DEJAN85.0574.95
20GAJIĆ ĐORĐE80.0080.00
26DRAŠKOVIĆ NENAD83.7676.24
27DUKIĆ RADE80.0080.00
32ERLAUER VLADIMIR – Lacika250.04159.96
37ZINAJIĆ DRAGAN100.00150.00
38ZLIČIĆ MARKO85.05114.95
43JELENIĆ JOVICA100.3659.64
47KASAVICA RANKO79.9580.05
56MILOJKOVIĆ MIŠA204.12205.88
66OBRADOVIĆ MIROSLAV85.0574.95
68PAVLOVIĆ BOŽA90.1589.85
70PETROVIĆ IGOR110.56109.44
72RAJIĆ SRĐAN120.0040.00
77SAVIĆ TOMA100.0060.00
82STEFANOVIĆ BATA – BOJAN – LAZAR102.0697.94
88TODOROVIĆ IGOR90.0090.00
90TURČINOVIĆ DRAGIŠA80.0080.00
95HERIJAVEC ZDRAVKO80.0080.00
98CEROVSKI  VIKTOR80.8079.20

Zahvaljujemo se svima koji su izmirili deo svojih godišnjih obaveza.
Pozivamo članove koji su uplatili deo svojih obaveza a ne nalaze se u ovoj tabeli da UO dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.
Isto tako molimo članove čija imena se nalaze u tabeli a primetili su odstupanje u iznosima koje su uplatili i iskazanom ostatku duga za 2021. godinu da se jave UO i dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.

 

U Starom Slankamenu, 07.04.2021.
UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

NAPOMENA:

U tabeli su prikazani brojevi sa decimalama – radi se o obračunu dinarske protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izvršenja uplate od strane člana udruženja.

SAOPŠTENJE UO I NO VEZANO ZA UPLATU ČLANARINE

SPISAK ČLANOVA UDRUŽENJA KOJI NISU IZMIRILI OBAVEZU UPLATE GODIŠNJE ČLANARINE (DELIMIČNO ILI U PUNOM IZONOSU) ZA KORIŠĆENJE VEZA U 2021. GODINI

Do 30.05.2021. godine ukupno 19   članova udruženja nije izmirilo obavezu uplate godišnje članarine za 2021. godinu (delimično ili u celosti) u ukupnom iznosu od 3.170 evra  u iznosima prikazanim u tabeli:

PREZIME I IMEUKUPNO
ANĐELKOVIĆ MARKO160.00
VIDANOVIĆ DANE160.00
VIŠNJEVAC DARKO160.00
VRHOVAC NIKOLA160.00
VUKOJEVIĆ MILAN (Vule)160.00
GLIŠOVIĆ DRAGOLJUB60.00
EGLENDŽIJA DUŠAN250.00
ŽIVANOVIĆ SINIŠA160.00
JANEKOVIĆ GORAN180.00
JEVDOVIĆ BRANISLAV160.00
JOCKOVIĆ BORO Englez160.00
KRSMANOVIĆ STANKO160.00
MAJSTOROVIĆ RAJKO220.00
MARDŽOKIĆ PREDRAG220.00
MASLAĆ MILAN160.00
MILOŠEVIĆ DRAŽEN – Da li je član?160.00
NIKOLIĆ ŽARE160.00
STRAŽIVUK BORA160.00
SUZIĆ DRAGAN160.00
3,170.00

Pozivamo članove koji su izmirili svoje obaveze a njihova imena se nalaze u ovoj tabeli da UO dostave dokaze o izvršenim uplatama kako bismo ispravili grešku.
Isto tako molimo članove čija imena se nalaze u tabeli a primetili su odstupanje u iznosima koje treba da uplate da se jave UO radi usaglašavanja, kako bismo ispravili grešku.

 

U Starom Slankamenu, 30.05.2021.                                     UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

NAPOMENE:

 • U tabeli su prikazani brojevi sa decimalama – radi se o obračunu dinarske protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izvršenja uplate od strane člana udruženja.
 • Podsećamo na stav UP i NO da pitanje počasnih članova treba da reši Skupština udruženja. Do donošenja odluke Skupštine kojom će biti odlučeno da li i ko će biti počasni član i da li će njihove obaveze iz perioda pre donošenja odluke biti brisane, UO, uz saglasnost članova NO, članove koji sebe smatraju počasnim članovima, tretiraju kao sve ostale redovne članove i vode u evidenciji obaveze koje imaju i ostali članovi.
 • Pozivamo članove čija imena nisu napisana ispravno da nam se jave radi unošenja ažurnih podataka o članovima.

FINANSIRANJE NOVIH PONTONA – POZIV UO ČLANOVIMA UDRUŽENJA

SAOPŠTENJE UO

Pozivajući se na inicijativu većeg broja članova udruženja da se donacijama pomogne izgradnja novih pontona, Upravni odbor, uz saglasnost Nadzornog odbora objavljuje ovaj

POZIV

1.
Uvažavajući inicijativu članova udruženja nautičara „Stari Slankamen“ da članovi doniraju sredstva za potrebu izrade novih pontona i njihovu registraciju, UO poziva članove udruženja, koji su u mogućnosti, da u periodu od 15.03. do 30.04.2021. u korist računa udruženja uplate dinarsku protivvrednost iznosa od 30 evra.

2.
Ukoliko neko od članova ima mogućnost da uplati. godišnju članarinu unapred, da to učini za onoliko godina koliko može. Ove uplate smatraće se konačnim i neće se menjati ukoliko u narednim godinama budu utvrđeni novi iznosi godišnjih članarina u periodu za koji je plaćeno unapred.
3.
Unapred se zahvaljujemo svim donatorima, čija imena će biti redovno objavljivana na novoj stranici našeg veb-sajta, bez obzira na iznos donacije.

Sva uplaćena sredstva biće upotrebljena za izgradnju novih pontona i njihovu registraciju.

Objavljivanjem ovakve odluke pružamo priliku svima koji žele i mogu da plate, pri čemu nikom ne postavljamo obavezu.

Upravni odbor
14.03.2021

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU UDRUŽENJA

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UDRUŽENJA NAUTIČARA

„STARI SLANKAMEN“
U VEZI SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I ORGANIZACIJOM GODIŠNJE SKUPŠTINE

 

Uvažavajući mere zabrane okupljanja i organizacije javnih skupova, članovi UO i NO udruženja odlučili su da ove godine ne organizuju godišnju skupštinu do prestanka mera proglašenih od nadležnih državnih organa za vreme pandemije.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU UDRUŽENJA

Članovi UO i NO su Predlogom godišnjeg izveštaja, koji je objavljen na sajtu Udruženja dana 27.12.2020. godine, obavestili sve članove Udruženja o tome šta je urađeno tokom 2020. godine i šta se planira od aktivnosti za 2021. godinu.
U međuvremenu, u zakonskom roku, sačinjen je Godišnji finansijski izveštaj koji je overen i predat APR-u.
Godišnji finansijski izveštaj sačinjen je u skladu sa važećim zakonom o knjigovodstvu i na osnovu tog izveštaja vidi se da je Udruženje nautičara „Stari Slankamen“ poslovalo u skladu sa zakonom i da je tokom 2020. godine ostvarilo ukupan promet u visini od 5.619.833,34 dinara.

Osnovu prihoda Udruženja činila je godišnja članarina koju članovi plaćaju za korišćenje veznih mesta. U toku 2020. godine evidentiran je prihod od članarina u iznosu od 1.358.660,00 dinara, a po odbitku svih registrovanih rashoda, ostala je neraspoređena dobit u visini od 680.664,81 dinar.

Kako se radi o prihodu od članarina, ova dobit ima karakter neoporezive dobiti i na nju Udruženje neće platiti porez.

Po prvi put, knjigovodstveno je evidentirano ulaganje u materijalnu imovinu Udruženja i tako je evidentirana nabavka novih pontona u vrednosti 676.922,00 koji tako postaju materijalna dobra – osnovna sredstva Udruženja sa rokom amortizacije od 10 godina.

Sastavni deo Godišnjeg izveštaja je i priloženi Zaključni list u kome zainteresovani mogu videti i popisanu imovinu Udruženja. Treba imati u vidu da taj spisak treba da pretrpi promene jer neke stvari u listi više ne postoje ili više nemaju knjigovodstvenu vrednost. To će biti sređeno u narednom periodu.
Sva sredstva iz prethodne godine, kao i sredstva koje će Udruženje prihodovati u narednom periodu, biće iskorišćena za realizaciju planova o izgradnji novih pontona i registraciju objekata u posedu Udruženja.

 

POČASNI ČLANOVI

 

Na ovu temu bilo je dosta diskusije i komentara.
Članovi UO i NO smatraju da se radi o problemu koji je u nadležnosti Skupštine udruženja. Ne želeći da bilo kome uskrate pravo na status počasnog člana, članovi UO i NO smatraju da u skladu sa sada važećim Statutom nije moguće doneti pravilnu odluku.
Da bi to bilo moguće, u Statut udruženja trebalo bi uneti nove odredbe koje bi bliže regulisale kriterijume na osnovu kojih bi Skupština mogla da nekom članu utvrdi status počasnog člana, kao i koje obaveze i prava bi iz te odluke proizišle.
Potrebno je izmenama Statuta definisati koje uslove neko treba da ispuni da bi dobio status počasnog člana.
Potrebno je da se utvrde prava i obaveze počasnih članova (da li plaćaju članarinu, da li imaju pravo odlučivanja i sl.).
Dok te izmene ne budu unete u Statut i dok se ne budu donele odgovarajuće odluke, članovi UO, uz saglasnost NO, sve članove udruženja tretiraju kao redovne članove koji imaju obavezu plaćanja godišnje članarine.
Posle usvajanja izmena Statuta, Skupština će utvrditi ko su počasni članovi i može ih osloboditi obaveze plaćanja članarine ili dela članarine, kao i to da se brišu sva dugovanja počasnih članova evidentirana od strane UO do donošenja odluke kojima se članovima potvrđuje status počasnih članova.


ORGANIZACIJA ZASEDANJA SKUPŠTINE

 

Kao što je u uvodu rečeno, UO i NO neće organizovati godišnju Skupštinu dok su na snazi mere zabrane organizacija javnih skupova.
Vodeći računa o zakonitom radu Udruženja, blagovremeno smo se obratili nadležnom organu i pitali za mišljenje u vezi sa organizacijom Skupštine i podnošenjem završnog računa.
U nastavku možete videti tekst pitanja koji smo uputili registratoru:

UDRUŽENJE NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“
PIB 103163790 , Matični broj: 08802360
Tekući račun: 265-221031000027867

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
BEOGRAD
21.01.2021.

Poštovani,

U svojstvu člana Upravnog odbora Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ iz Starog Slankamena koje je registrovano u skladu sa odredbama Zakona o sportu, obraćam vam se s molbom da nam pomognete svojim objašnjenjem u vezi s načinom predaje godišnjeg finansijskog izveštaja u uslovima pandemije.
Imajući u vidu da u uslovima pandemije, zbog zabrane okupljanja, nismo u mogućnosti da organizujemo zasedanje godišnje Skupštine udruženja nautičara na kojoj bismo, kao ranijih godina, usvojili pripremljeni godišnji izveštaj o poslovanju čija priprema je u toku, molimo vas za savet kako da postupimo.
Da li možemo finansijski izveštaj, koji će pripremiti knjigovođa, bez odluke Skupštine o usvajanju, dostaviti APR-u overen samo od strane lica ovlašćenog za zastupanje Udruženja nautičara „Stari Slankamen“
Naše udruženje ima stotinak članova različite starosne i socijalne strukture. Starijih od 60 godina imamo više od 40, a i među mlađima ima dosta onih koji nisu ovladali informacionim tehnologijama pa ili ne koriste računare ili na svojim telefonima ne koriste aplikacije za komunikaciju putem interneta (Viber, WhatsUp i sl) tako da nismo u stanju da okupimo više od polovine članstva na nekoj vrsti e-konferencije (pokušali smo, radi probe, to da organizujemo krajem prošle i početkom ove godine), a posebnim merama Vlade Republike Srbije zabranjeno je okupljanje više od 5 osoba u zatvorenom ili na otvorenom prostoru.
U takvim uslovima ne vidimo kako bismo na uobičajeni način sazvali i održali godišnje zasedanje Skupštine udruženja pa se iz tog razloga obraćamo Vama s molbom da nam kažete kako da postupimo jer nam se čini da će trenutno važeće mere ograničenja i zabrane okupljanja ostati na snazi bar do proleća, a želeli bismo da godišnji izveštaj podnesemo blagovremeno.
Dodao bih još i to da je naše Udruženje klasifikovano u mikro pravno lice koje se izdržava iz godišnjih članarina članova udruženja.

Lazar Đ. Stanojević, član Upravnog odbora

 

Na postavljeno pitanje dobili smo odgovor koji dostavljamo u nastavku:

 

From: finizvestaji@apr.gov.rs
Sent: Thursday, January 21, 2021 12:28 PM
To: ‘Lazar Stanojević’
Subject: RE: Finansijski izveštaj za 2020. u uslovima pandemije

Poštovani,

U vezi Vašeg pitanja obaveštavamo Vas da obveznik saglasno članu 18. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja (Službeni glasnik RS“, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017), u slučajevima kada od strane skupštine ili drugog nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja do isteka roka za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji,zakonski zastupnik može umesto te odluke da dostavi izjavu o tome, uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta. Kada nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka, umesto te odluke zakonski zastupnik dostavlja Agenciji izjavu da ona nije doneta.

Ukoliko se do kraja godine održi sednica skupštine obveznik će imati mogućnost da dostavi zamenu dokumentacije dostavljenu uz finansijski izveštaj.

S poštovanejm,

Miloš Vuković
Pomoćnik registratora za finansijsk
e izveštaje

 
 

Brankova 25,
11000 Beograd (Republika Srbija)
+ 381 11 6359 827

+381 64 8831 432
mivukovic@apr.gov.rs
www.apr.gov.rs

 

Ukoliko neki članovi Udruženja i dalje smatraju da  odluka da odustanemo od organizacije Skupštine nije ispravna, imaju pravo da se sami organizuju i da organizuju vanrednu sednicu Skupštine na kojoj mogu da, poštujući Statut i zakon, usvoje ove odluke UO i NO ili da se izjasne protiv njih i da izaberu nove članove organa upravljanja Udruženja, pri čemu treba imati u vidu da bi takva organizacija bila protivna zakonu zbog trenutno važećih mera.

Sadašnji članovi UO i NO nastavljaće da obavljaju svoje dužnosti do eventualne odluke vanredne Skupštine o opozivu i izboru novih članova.

Članovi UO i NO se obavezuju da, po prestanku važenja vanrednih mera zabrane organizacije javnih skupova, organizuju redovnu sednicu Skupštine na kojoj će biti usvojene predložene izmene Statuta i podneti izveštaji za rad u 2020. godini i planovi rada za 2021. godinu.
Pozivamo članove Udruženja da razmisle o sadržini predloženih izmena Statuta i da svojim predlozima pomognu usvajanju novih odredbi koje bi razrešile pitanja statusa počasnih članova na pravičan način i u sladu sa važećim zakonima.
Isto tako pozivamo članove Udruženja da svojim komentarima ukažu na stvari na koje bi posebno trebalo obratiti pažnju i kako možemo da poboljšamo kvalitet rada našeg Udruženja.

Izveštaj zajednički sastavili članovi UO i NO

Izveštaj potpisuje predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

28.02.2021.

OBAVEŠTENJE O RADNOJ AKCIJI – ZAMENA PONTONA

U subotu, 6. februara započela je priprema za zamenu starih pontona novim. Novi pontoni su spušteni u vodu i uočeno je da primaju vodu i tonu.
Članovi UO i NO odmah su pokrenuli postupak reklamacije i već juče, u nedelju, 7. februara pozvan je predstavnik firme koja je napravila i isporučila plastične cisterne.
Zajednički su konstatovani propusti u izradi i proizvođač je prihvatio odgovornost za propuste i dogovoren je način obeštećenja.
Novi plastični plovci trebalo bi da budu isporučeni već do kraja sledeće nedelje a onda će uslediti zamena neispravnih plovaka ovim novim.

 

Imajući u vidu najavljeno pogoršanje vremena, obaveštavamo članove koji su izrazili spremnost da se uključe u radnu akciju zamene pontona da ćemo sačekati da nam stignu novi plastični plovci i kad budu montirani, biće dogovoren novi termin akcije zamene starih pontona novim o kojem će svi članovi biti blagovremeno obavešteni kako bi mogli da se uključe u akciju.

 

Za Upravni i Nadzorni odbor obaveštenje pripremio

Lazar Đ. Stanojević

 

U Starom Slankamenu,

08.02.2021.

Komentar UO na dopis Zorana Veličkovića

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
NA IMEJL DOPIS ZORANA VELIČKOVIĆA
U SKLOPU PRIPREMA ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“
04.01.2021.

 

Dana 03.01.2021. u večernjim časovima, članovi UO dobili su dopis Zorana Veličkovića, člana udruženja, u kojima je izneo svoja viđenja dosadašnjeg toka diskusija u vezi sa pripremama za sprovođenje redovne godišnje Skupštine udruženja.

 

Zbog dužine dopisa i različitih pokrenutih tema, u nastavku će Veličkovićeva poruka biti podeljena na delove koji će biti komentarisani i na koje će biti dati odgovori.

Napomena: Originalan tekst Zorana Veličkovića štampan je uvučeno, plavom bojom, kurzivom, kako bi se razlikovao od odgovora i komentara članova UO i NO, i na njemu nisu vršene nikakve jezičke i pravopisne ispravke.

 

From: Zoran Velickovic
Sent: 03 January 2021 19:39
To: info@marinaslankamen.org
Subject:

 

Gospodo rukovodioci nije fer da pišete kako vas vređam. Nađite gde sam se obratio lično bilo kom pojedincu u rukovodstvu kluba ja ću se izvinuti a da predhodno nisam vređan. Postoje svi zapisi.

 

U dosadašnjim komentarima nigde, ni jednom rečju, članovi UO i NO nisu se požalili na vređanje.

Kao član kluba imam valjda pravo da mislim različito.

Pravo na iznošenje mišljenja nikada nikom nije osporeno od strane UO i NO.

To što mislim različito od vas naznači da ja nepodržavam rukovodstvo kluba. To nigde nisam izneo kao mišljenje i ničim nisam pokazao već suprotno.

Različito mišljenje nije sporno, ali ako neko po svemu ima drugačije mišljenje onda se ne može reći da ta osoba podržava ono što rade UO i NO.

Nikada dosada nisam učestvovao u nekom udruženju a bilo ih je mnogo a da na održavanju godišnjih skupština nije napisan broj članova broj prisutnih i broj za i protiv prilikom odlučivanja.

Na komentar o sadržini i izgledu zapisnika već je dat detaljan odgovor i nema smisla ponavljati već saopšteno.

Gospodin Lazar je na toj skupštini od prošle godine izabran od strane skupštine i tačno je da je Lazar tada izabran za člana UO i nije rečeno da on ništa nesme da radi dok Petar ne izvrši primopredaju sa Dušanom.

Lazar Stanojević je izabran odlukom Skupštine sa mandatom koji počinje 1. jula 2020. godine, po stupanja na snagu odluke o razrešenju Dušana Eglendžije posle ostavke koju je podneo.

Koliko se sećam Lazar se odmah uklhučio u rad kluba a ne u junu što je i dobro za klub. Svi znamo da smo ovde ilegalno i znamo da Dušan nije hteo da legalizuje marinu i zato je prvenstveno i smenjen. To nije sporno.

Lazar Stanojević se u rad udruženja uključio mnogo ranije, trudeći se da pomogne prevazilaženju velikih razlika u mišljenjima o načinu rešavanja problema u udruženju ali do 1. jula nije imao mandat da učestvuje u donošenju bilo kojih odluka niti da u ime Udruženja nastupa pred trećim licima.

Pontoni koji odgovaraju propisima migu da se registruju bilo gde. Nemora ni na ovom prostoru. Oni nemaju veze sa mestom postavljanja koliko ja znam.

Ovo je samo konstatacija koju ne možemo osporavati ali koja je potpuno nebitna za pripremu Skupštine pa o njoj nema smisla diskutovati.

Što se tiče odnos kluba sa Vojvodina vode svi znamo kako su nas tretirali zbog predhodnog predsednika kluba. Umeđuvremenu je izmenjeno pa nemožete da završite ništa u Vojvodina vode dok se nepita opština i neda saglasnost.
Naš položaj u opštinu neznam ali smatram da sigurno postoje ljudi u klubu koi bi možda mogli svojim autoritetom i da pomognu da to rešimo.

UO i NO su svesni poremećenih odnosa u ranijem periodu i trude se da ponovo uspostave saradnju sa JP Vode Vojvodine. U tom smislu, Lazar Stanojević je posetio ovo preduzeće, obavio razgovor sa nekoliko nadležnih službenika i o toku i sadržini razgovora izvestio članove UO i NO i na osnovu toga su dogovorene naredne aktivnosti.
Petar Đorđević je obavio razgovore u Opštini Inđija i na osnovu svega toga u ranijim komentarima i u tekstu predloga izveštaja o radu u 2020. i planovima rada 2021. rečeno je u kom pravcu će biti sledeće aktivnosti.

Molje mišljenje je da UO ima dosta negativan stav prema članovima udruženja i ponaša se da sve što se predloži nevalja u startu što se i vidi kad sam ja upitanju. Nijednog trenutka nisam dobio odgovor na ono što sam pitao već se to prebacilo na neke druge vode koje nisu bitne za klub.

Ovo je još jedan lični doživljaj koji ne vredi komentarisati zato što to jednostavno nije istina. Sve što je Zoran Veličković napisao, pažljivo je razmotreno i dati su odgovori ali je problem što on te odgovore ne prihvata jer misli da je on u pravu i da sve treba da bude onako kako on misli.

Gospodo rukovodioci ponavljam ja nemam ništa protiv vašeg rada . Smatram da Vi treba da izađete sa predlozima i da nam to ponudite na odlučivanje ali konkretnim predlozima a ne ovako gde je svaka odluka bez konkretnog značenja može da znači bilo šta od navedenog jer se navede sve pa onda se odgovori kako nisi čitao tamo piše . Zato smatram da svaka odluka mora da ima sve što je potrebno da bude konkretna ipravosnažna. Ovako donete odluke kao na prošloj skupštini mogu svuda da prođu jer nemaju ništa sporno sa zakomom ali nemaju ništa pravno obavezujuće za članove rukovodstva.

Ni ovo ne zaslužuje odgovor jer se ponavlja lični zahtev da UO i NO rade na način na koji to zamišlja Veličković.
UO i NO rade na način za koji smatraju da je ispravan. Skupština će svojim glasovima ili dati saglasnost na rad sadašnje uprave ili će joj uskratiti poverenje i izabrati nove članove ova dva odbora.

Što se tiče popisa imovine ako vi mislite da su postojeći pontoni koje ste zatekli od strane predhodnog rukovodstva nebitni i tretirate ih hao šrafcigere nemam ništa protiv samo mislim da su pravljeni od novca članova kluba.
Ja sam od skora u klubu samo koliko znam to nije nešto što je palo sa neba i što treba olako otpisati i ne odlučiti na skupštini jer to je ipak imovina članova udruženja.

Više puta je naglašeno da je pitanje imovine udruženja regulisano zakonom. U Zakonu o sportu je decidno navedeno da imovina udruženja nije ničija privatna imovina. U tom smislu, obratili smo se Ministarstvu omladine i sporta i dobili i dodatno tumačenje na pitanje čija je imovina koju su pojedini članovi uneli u udruženje i ko ima pravo raspolaganja tom imovinom.
O tome je podnet izveštaj na prethodnoj Skupštini i jasno je rečeno da imovina koju su u udruženje uneli osnivači pripada udruženju.
I pored toga, pojedinci, posebno Dane Videnović, nastavili su da ističu da su pontoni koje su napravili njihovi, iako je udruženje u prethodnim godinama svojim sredstvima održavalo te pontone, koji sada i da se obnove ne bi mogli biti registrovani. Zbog toga su udruženju nepotrebni i stavljeni „vlasnicima“ na raspolaganje, a udruženje će iz sopstvenih prihoda napraviti nove u skladu sa važećim propisima.

U ovakom trenutku kada se nepovećava članarina zbog mira u klubu UO miže doneti i odluku da proda but zašto stare pontone kako bi rešila goruća pitanje jer mnogi članovi naprimer nežela da daju novac. Ovo isključivo navodim kao primer a ne kao stvarnu realnost.

Odluka o zadržavanju visine članarine nije doneta radi mira u klubu već zato što realno ne postoji potreba da se to učini u trenutku kada se ne znaju stvarni troškovi buduće legalizacije. Kad ti troškovi budu poznati, obratićemo se članstvu i dogovoriti kako da potrebna nedostajuća sredstva obezbedimo.

Hteo bih da ukažem i na nešto što Vi u rukovodstvu i znate ali većina članova nezna a to nepiše u statutu . Radi se o odgovornosti članova udruženja . Nigde nepiše zašta svojom ličnom imovinom odgovaraju svi članovi udružrnja zašta članovi UO a zašta predsednik UO za nanetu štetu od strane kluba nekom drugom .
Možda to i nemora da piše ali ipak terba sa nekim stvarima upoznati članove udruženja možda bi onda i podržali nekr odluke UO i trudili se da one zažive.

Ovaj komentar pokazuje da ga je pisao neko ko misli da poznaje zakone. Radi se o tome da su lična i kolektivna odgovornost regulisane sa više zakona, a na rad udruženja odnose se prvenstveno regulative iz Zakona o sportu koje su morale biti uzete u obzir prilikom izrade Statuta udruženja.
Statut udruženja, i posle nedavnih izmena, prošao je strogu kontrolu pravne službe APR-a i potpuno je usaglašen sa zakonima Republike Srbije pa je kao takav i overen i nalazi se objavljen u APR-u.
Za svoje poslovanje odgovaraju i Udruženje, kao pravno lice, i predsednik UO, kao ovlašćeno lice.
Za nepravilnosti u radu pravno lice može biti kažnjeno kaznama koje mogu biti i do milion dinara, a ovlašćeno lice kaznama od 50 do 100 hiljada dinara. Sve je to poznato članovima UO i NO i zato veoma vode računa o tome šta i kako rade i svojim radom se trude da zaštite i udruženje i ovlašćeno lice od bilo kakvih sankcija.

Još jednom nemam nameru nikoga da vređam niti da se sa nekim nadpisujem samo želim da neka moja mišljenja shvatite dobronamerno za klub i nikako protiv vas. Drugarski pozdrav
Zoran Veličković  ul. Radnička 62 Nova Pazova  a ne Beograd.

I članovi UO i NO su se u svojim odgovorima trudili da se Veličkoviću obraćaju s dužnim poštovanjem i da na svaki njegov komentar odgovore u najboljoj nameri. Članovi UO i NO nisu u mogućnosti i nemaju nameru da teraju Veličkovića da razmišlja kao i oni. Njegovo mišljenje je samo njegova stvar i njegovo pravo.
Nadamo se samo da neće ponovo da nam se javlja ponavljajući iste stavove jer nepotrebno gubimo vreme vraćajući se na nešto što je već rečeno. Suviše je mnogo drugih poslova koje treba uraditi pa pozivamo Veličkovića da nam se ponovo javi kad bude imao neki novi komentar ili predlog. Mi ćemo ih razmotriti i ponovo odgovoriti.

U ime članova UO i NO tekst za objavljivanje pripremio

Lazar Stanojević, član UO

 

 

U Starom Slankamenu,

04.01.2021.

Komentar UO i NO na predloge

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
NA DISKUSIJU KOJA SE POVELA U GRUPI NA VIBERU
FORMIRANOJ ZA POTREBE PRIPREME ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“
posle 30.12.2020.

 

Povodom diskusije koja je povedena na viber grupi posle 30. 12.2020. posle objavljivanja komentara članova UO i NO na grupi je objavljeno više poruka različite sadržine u vezi sa kojima članovi UO i NO žele da daju svoje komentare.

Bilo je nekoliko komentara kojima su nekim članovima UO i NO upućene ružne lične kvalifikacije i njima se UO i NO neće baviti – neka one ostanu na čast onima koji su te kvalifikacije uputili.

Ali bilo je nekoliko komentara i pitanja koja treba prokomentarisati kako bi svima članovima Udruženja bilo jasno o čemu i šta se tu radi.

Postavljena su neka pitanja koja deluju sasvim normalno i logično iako imaju neku svoju pozadinu o kojoj ne vredi diskutovati. Zato ćemo se zadržati samo na stvarima za koje smatramo da zaslužuju komentare.

ZAPISNIK I UO

Tvrdnja da zapisnik sa prethodne skupštine nije urađen po zakonu je besmislena.

Zakonom nigde nije propisano kako treba da izgleda zapisnik ali je rečeno šta treba da u njemu bude. A naš zapisnik zadovoljava te propisane stvari i iz tog razloga je i prihvaćen od strane APR-a.

To što neko misli da je u zapisniku trebalo da piše ime i prezime svakog diskutanta i šta je izgovorio i kakve i od koga je dobio komentare – to bi bio transkript sa sednice (koji bismo mogli da napravimo na osnovu tonskog zapisa sednice Skupštine – koji, uzgred, postoji i koji čuvamo).

Naš zapisnik sadrži bitne stvari – konstataciju kvoruma, postavljena pitanja i usvojene odluke. Zapisnik je overen od strane ovlašćenog lica.

Svaka dalja diskusija o zapisniku je suvišna.

Bila je i primedba zašto UO nema pet članova – to je opet jedna od odluka sa ranije Skupštine kada je dogovoreno da UO ima tri člana. Što se to pojedinim članovima ne dopada, to je njihov problem. Retke su odluke sa kojima su svi pojedini članovi saglasni.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ I LEGALIZACIJA

Obaveza podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja je zakonom propisana obaveza i postoji zakonom propisana forma u kojoj se taj izveštaj priprema i kome se dostavlja. Za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja zadužen je knjigovođa a odgovoran je predsednik udruženja.

Finansijski izveštaj se sastavlja posle 1. januara tekuće godine na osnovu podataka sakupljenih do 31.decembra prethodne godine. Samim tim, taj deo nije mogao biti obuhvaćen tekstom predloženog izveštaja o radu u 2020. godini. On će biti dostupan kada ga knjigovođa završi i biće prezentiran uz izveštaj na sednici Skupštine a potom predat Poreskoj upravi, tj. APR-u gde će svima biti dostupan.

U predlogu izveštaja koji vam je dostavljen, izneti su podaci o okviru sredstava kojima raspolažemo, navedeno je da nemamo neizmirena i neusaglašena dugovanja i rečeno je da smatramo da će se rashodi u 2021. godini kretati u nivou rashoda tokom 2020. godine tako da smatramo da nije potrebna promena iznosa godišnje članarine.

Isto tako, navedeno je da, ukoliko zbog postupka registracije pontona i regulisanja odnosa sa Opštinom Inđija i JP Vode Vojvodine budemo videli da nam nedostaju sredstva, da ćemo o tome naknadno izvestiti članstvo i da ćemo se tada dogovoriti kako da prikupimo nedostajuća sredstva. Nismo hteli da unapred opterećujemo članove, ne znajući stvarne troškove postupka legalizacije.

U vezi s tim bila je i jedna primedba da je Lazar Stanojević, izabran za člana UO i da mu je poveren zadatak da legalizuje marinu i da taj zadatak nije izvršio.

Podsetićemo sve članove da je Lazar Stanojević primljen za člana UO tek 1. jula 2020. godine kada su se stekli uslovi za realizaciju odluke Skupštine posle podnošenja ostavke Dušana Eglendžije.

Upravni odbor u novom sazivu napravio je plan po kom je Petar Đorđević bio zadužen da proveri u Opštini Inđija kakva su naša prava i šta možemo da učinimo, a da Lazar Stanojević isto to uradi kad se radi o odnosima sa JP Vode Vojvodine.

Obe aktivnosti su urađene i došli smo do saznanja da smo potpuno nelegalno na prostoru na kome se nalazi marina jer u prethodnom periodu nisu izmirivane ugovorne obaveze.

Dogovoreno je da ćemo zato požuriti sa izradom novih pontona koje će biti moguće registrovati a da će tada geometri iz JP Vode Vojvodine doći da na licu mesta obeleže prostor na kome će se marina nalaziti. Sa registrovanim pontonima obratićemo se Opštini Inđija s molbom da nam opet odobre korišćenja prostora na kom se trenutno nalazimo nelegalno.

Ukoliko neko i dalje misli da se ovaj postupak može završiti brže i jednostavnije, nama će ta pomoć biti više nego dobrodošla i pozivamo sve koji misle da to mogu bolje i uspešnije – da se jave.

Napisali smo i da ćemo za naredni period u naše kalkulacije uneti i potrebne poreze i doprinose naknada onima koji obavljaju neke poslove za potrebe udruženja i da će se korišćenje gotovinske blagajne svesti na zakonom propisanu meru i način. Smatramo da više od toga u jednom ovakvom izveštaju za Skupštinu nije potrebno navoditi. Ukoliko bilo ko želi da sazna koliko je nešto koštalo – o tome postoji evidencija koja se može proveriti.

U ovom delu želimo da damo još jednu napomenu jer verujemo da će pomoći boljem razumevanju nastavka ovog komentara.

Članovi UO i NO svesni su da mnogo toga još treba uraditi i urediti da bi naše udruženje funkcionisalo potpuno u skladu sa zakonima. Znamo mi da je potrebno da imamo niz pravilnika, napomenućemo samo neke: pravilnik o bezbednosti i protivpožarnoj zaštiti, pravilnik o računovodstvu (kojim se, pored ostalog određuje i način evidentiranja i amortizacije sredstava), pravilnik o zaštiti životne sredine, pravilnik o uređenju unutrašnjih odnosa (pravila koja se moraju poštovati), pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i niz drugih pravilnika.

Da bismo sve to imali, neko to treba da uradi. Za neke od tih stvari potrebni su stručni i licencirani ljudi koje treba platiti.

Članovi UO i NO su procenili da angažovanje ljudi i sredstava u izradu te „papirologije“ nema smisla dok se ne legalizuje položaj marine na obali Dunava. Nikakvi papiri nam neće pomoći ukoliko u Opštini Inđija nekom padne na pamet da ovaj prostor da nekom drugom licu na upravljanje. Zato je odluka sadašnje uprave Udruženja bila da nema prečeg posla od legalizacije pontona, zgrade i regulisanja odnosa sa JP Vode Vojvodine i Opštinom Inđija. To je težak i složen proces i pomoć svakog člana udruženja je u tom smislu dragocena.

INVENTAR

U jednoj od diskusija postavljeno je pitanje inventara i izneta je tvrdnja da ga nismo uradili.

Pitanje inventara je opet jedna od zakonom regulisanih oblasti.

Kada je uprava u novom sazivu (posle vanredne sednice Skupštine 2018. i redovne sednice Skupštine 2019. godine, i konačno, posle izmena na sednici Skupštine 2020. godine) preuzela na sebe obavezu sređivanja stanja, naišla je na mnogo nedostataka i neke stvari nisu mogle biti odmah urađene.

Jedna od stvari koje nisu urađene bila je i primopredaja inventara.

Novoj upravi nije prezentiran inventar u momentu prenosa ovlašćenja.

Ipak, nova uprava je tokom 2020. godine pristupila pripremi za izradu inventara zatečenog stanja i taj dokument je dat u prilogu ovog komentara kako bi svako mogao da vidi da je njime obuhvaćena sva imovina udruženja.

Trebalo je da predsednik UO, Petar Đorđević, sa Vuletom i Miletom, popiše koliko čega imamo, bez unošenja vrednosti. Za ovo je potrebno malo objašnjenje.

Sva imovina (osim zgrade i betonske piste) smatra se otpisanom i nema knjigovodstvenu vrednost. Ali to nikad ranije nije upisano i ništa nije otpisano. Sada bi trebalo da angažujemo profesionalne procenitelje koji bi trebalo da na osnovu tržišnih cena utvrde stvarnu knjigovodstvenu vrednost svakog pojedinog predmeta. To je velik posao i veoma skup, da bismo dobili izveštaj po kom su otpisani i traktor i džip i cirkular i svi oni ručni alati kojima raspolažemo, uključujući i štampač i laptop i većina tih stvari koje spadaju u ono što se naziva „imovina male vrednosti“ koja se otpisuje prilikom kupovine.

Obavili smo i konsultacije sa računovođama i dobili smo preporuku šta i kako da radimo.

A savet je bio da samo popišemo koliko čega imamo i da od sledeće godine evidentiramo nove pontone kao naša osnovna sredstva jer samo ona služe kao izvor sredstava kojima se udruženje finansira (pored donacija). Kada budemo uspeli da legalizujemo zgradu, onda ćemo i nju upisati (ako uopšte bude moguća legalizacija nelegalno izgrađenog objekta – rok za dobijanje rešenja je negde 2023. godine).

Posao popisa nije sproveden u decembru, kako je planirano, zbog toga što je predsednik UO, Petar Đorđević, oboleo od korone i od bolesti se još oporavlja. Dogovor je da taj posao bude urađen kad to bude moguće i tada će spisak inventara koji danas postoji biti dopunjen.

 

PORUKA DUŠANA EGLENDŽIJE

Na viber grupi se pojavila i dugačka poruka Dušana Eglendžije i pre bilo kojih komentara želimo da se zahvalimo na tako detaljnoj informaciji. Ona je mnogo toga objasnila.

Eglendžijina poruka se u svom najvećem delu bavila pitanjem počasnih članova koje su članovi UO i NO u svom predlogu izveštaja izneli nakon više polemika oko toga da li udruženje ima počasne članove, ko su počasni članovi i kakve beneficije i prava oni imaju.

Članovi UO i NO nisu želeli da sami donose odluke po tim pitanjima jer nisu raspolagali informacijama o stvarima koje su se dešavala čak i pre nego što su neki od njih uopšte postali članovi udruženja.

Više puta je bilo pokretano pitanje Daneta Videnovićia i tek ovo saopštenje Dušana Eglendžije sada unosi mali više svetla u čitavu tu priču. Isto važi i za pomenutog Majstorovića (njime se članovi UO i NO i nisu mnogo bavili jer se on i inače nije pojavljivao i koristio usluge i kapacitete marine).

Ukoliko članovi udruženja smatraju da je objašnjenje koje je dao Eglendžija dovoljno za donošenje odluka, sadašnja uprava nema ništa protiv da se na Skupštini za svakog od pomenutih članovi izjasne glasanjem, da li da mu se prizna status počasnog člana ili ne.

Pri tom treba jasno definisati šta to znači, da li ti članovi treba bilo šta da plate ili ništa i da li je to doživotno ili ograničeno nekim rokom (u tom smislu biće potrebno i u naš Statut uneti neke izmene kojima će to biti precizirano, a ne da budemo u situaciji u kojoj je bio Eglendžija da sam i na svoju ruku „na obraz“ o tome odlučuje).

Dakle, predlog članova UO i NO je da se o tome izjasni Skupština.

Još jednom se zahvaljujemo Dušanu Eglendžiji na učešću u diskusiji i pozivamo ga da nastavi da nam pomaže jer je njegovo znanje i iskustvo dragoceno.

Ovim smo objasnili neke stvari kojih su se dotakli učesnici u diskusiji na viber grupi.

Na imejl adresu udruženja dobili smo u međuvremenu nekoliko pitanja. Većina se odnosila na pojedinačne, lične probleme pojedinih članova vezanih za korišćenje veza i na ta pitanja smo pripremili i poslali odgovore na njihove adrese.

Dobili smo pitanja samo dva člana u vezi sa pripremom Skupštine.

Na deo tih pitanja odgovorili smo u ovom komentaru.

U delu svoje poruke Nenad Savić je izneo svoje mišljenje u vezi sa počasnim članovima i da, po njemu, to pravo imaju Eglendžija i Mardžokić, dok svi ostali treba da plaćaju godišnju članarinu i izneo je predlog da se članarina plaća iz dva dela, s tim da drugi deo treba da bude uplaćen do 31. avgusta kalendarske godine.

Postavio je i pitanje kolektivnog tehničkog pregleda i registracije plovila. Ovo je praktično nemoguće organizovati – članovi registruju plovila po mestu prebivališta (Beograd, Sremska Mitrovica, Novi Sad…), a za tehničke preglede je zadužena kapetanija u Novom Sadu, pri čemu je teško organizovati u jednom danu pregled većeg broja plovila zbog različitih datuma registracija.

To ostaje problem na čijem rešavanju ćemo se angažovati. Ali Savićev predlog da se izvrši numeracija veznih mesta je sasvim primenjiv i biće prihvaćen od strane članova UO i realizovan u narednom periodu.

Popis imovine Marine

SPISAK IMOVINE UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“

1. Nepokretna imovina

1.1. Zgrada
1.1.1. Službene prostorije
1.1.1.1. Kancelarija
1.1.1.2. Pomoćna prostorija
1.1.2. Društvene prostorije
1.1.2.1. Restoran sa kuhinjom
1.1.2.2. Terasa
1.1.3. Sanitarne prostorije

1.2. Radionice
1.2.1. Radionica za alat
1.2.2. Radionica za alat
1.2.3. Čuvarska kućica
1.2.4. Kiosk za prodaju mamaca i ribolovačkog materijala
1.2.5. Natkrivena šupa

1.3. Betonska rampa za spuštanje i vađenje plovila iz vode

2. Pokretna imovina

2.1. Pontoni
2.1.1. Centralni ponton
2.1.2. Prvi ponton
2.1.3. Drugi ponton
2.1.4. Pomoćni ponton – ispod tuševa
2.1.5. Pomoćni ponton – prema Zoranovom splavu
2.1.6. Vezni most do glavnog pontona
2.1.7. Vezni most između dva pontona

2.2. Veliki kran
2.3. Vitlo
2.4. Cirkular
2.5. Stolarski i mehaničarski ručni alati
2.6. Aparat za zavarivanje
2.7. Kompresor za pranje vodom
2.8. Traktor
2.9. Džip
2.10. Servisni čamac sa malim kranom
2.11. Gliser
2.12. Jednoosovinska prikolica za izvlačenje plovila
2.13. Dvoosovinska prikolica za izvlačenje plovila

2.14. Vanbrodski motor Tomos 4

 

 1. Ostalo

3.1. Oprema za sidrenje

3.2. Kancelarijska oprema

3.2.1. Laptop

3.2.3. Štampač

3.2.4. Televizor

3.2.5. Muzički stub

3.2.6. Oprema za video nadzor

 

3.3. Kuhinjska oprema

 

3.3.1. Frižideri

3.3.2. Zamrzivač

3.3.3. Radni sto od prohrona

3.3.4. Sudopera od prohrona

3.3.5. Roštilj

3.3.6. Stolovi

3.3.7. Klupe

 

 

3.4. Ostala klupska oprema

3.4.1. Pumpa za vodu sa 50 m vatrogasnih creva

Napomene:

1. Traktor je u upotrebnom stanju, star više od 30 godina, tržišne vrednosti manje od 1.000 evra.

2. Džip je u upotrebnom stanju, otpisane vrednosti, dobijen na poklon, neregistrovan.

3. Sav navedeni ručni alat sastoji se od komadnog ručnog alata male vrednosti (ispod 100 evra po komadu) kupljen prethodnih godina: brusilice, testere, bušilice i sl.

4. Vrednost kranova treba proceniti

Sva navedena pokretna imovina ima upotrebnu vrednost ali bi trebalo da bude otpisana zbog amortizacije. Alat (ključevi, garniture, burgije…) treba smatrati potrošnim inventarom zanemarljive knjigovodstvene vrednosti

ODGOVOR NA OSTAVKU DUŠANU EGLENDŽIJI

UDRUŽENJE NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“
Vojvode Stepe b.b.
Stari Slankamen

UPRAVNI ODBOR

U Starom Slankamenu
30.12.2020.

DUŠANU EGLENDŽIJI
Starca Vujadina 6
Inđija

Predmet: ODGOVOR NA OSTAVKU – dopis od 26.12.2020. (imejl)

Upravni odbor Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ zahvaljuje se Dušanu Eglendžiji na saradnji u prethodnom periodu i obaveštava ga da sa razumevanjem prihvata njegovu odluku da prestane da obavlja funkciju tehničkog rukovodioca, menadžera marine.

Članovi UO izražavaju nadu da će u periodu pred nama biti nastavljeni druženje i saradnja i očekuju da će Dušan Eglendžija nastaviti da pruža svoj doprinos daljnjem razvoju udruženja u granicama svojih mogućnosti.

Napomena:
Ovaj dopis, uz tekst odluke UO o prihvatanju ostavke Dušana Eglendžije i tekst njegovog dopisa, u skladu sa iznetim predlogom od strane samog Dušana Eglendžije objaviti na sajtu Udruženja i na oglasnoj tabli kako bi bili dostupni ostalim članovima Udruženja.

Za Upravni odbor

 

Petar Đorđević, predsednik UO

—————————————————————————————–

Ovo je odgovor na pismo Dušana Eglendzije, koje prenosimo u celini:

Upravnom odboru Udruženja nautičara St.Slankamen

Predmet: Zahtev za prestanak obavljanja dužnosti Tehničkog rukovodioca
u kompleksu MARINE u St. Slankamenu

Ovom izjavom i ličnom odlukom da zbog zdravstvenih razloga od 01.01.2021.god.
ne obavljam više dužnost TEHNIČKOG RUKOVODIOCA .
Smatram da ovakva funkcija više nije potrebna u udruženju, smatram da sva
prikupljena sredstva od članova udruženja treba usmeriti u izgradnju i održavanje
objekata u kompleksu MARINE.

Ujedno molim sve članove udruženja da podrže zajedništvo i toleranciju u međusobnim
odnosima.

Moje lično mišljenje kao dugogodišnjeg precednika Udruženja je da podržimo naše
novoizabrane članove za vođenje i brigu u narednom periodu, po meni dobro je
da se određeni broj članova prihvatio obaveza vođenja u udruženju kao što je ovo naše.
Pojedinačna nezadovoljstva uvek postoje to se ne može izbeći ( u društvenim zajednicama) sve nesuglastice mogu uz dogovor da se reše.

St. Slankamen 26.12.2020.god. Ps.Upravni odbor može ovu moju izjavu da postavi na grupu.

Dušan Eglendzija

KOMENTAR ČLANOVA UO I NO

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
NA DISKUSIJU KOJA SE POVELA U GRUPI NA VIBERU
FORMIRANOJ ZA POTREBE PRIPREME ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN

Povodom diskusije koja je povedena na viber grupi članovi UO i NO žele ovim saopštenjem da neke stvari pojasne kako bi diskusiju usmerile u željenom cilju – uspešnoj organizaciji redovne Skupštine Udruženja.

PRIGOVOR – POTVRDA PRIJEMA PORUKA ČLANOVA UDRUŽENJA
Ovaj prigovor i zahtev da članovi UO i NO dostave potvrdu o prijemu komentara nekog od članova Udruženja je potpuno neosnovan.
Svaki korisnik servisa elektronske pošte trebalo bi da zna da podesi svoj nalog tako da kad nekom pošalje poruku, dobije povratnu poruku sa servera o tome da je poruka isporučena. Čak može da dobije i poruku koja ga obaveštava da je poruka i pregledana.
Što se tiče vibera, i u ovoj aplikaciji postoji opcija da se klikom na „INFO“ pojavi na ekranu ispis sa imenima svih koji su poslatu poruku videli, sa tačnim vremenom kada su je videli.
Dakle, ne postoji ni jedan razlog zašto bi članovi UO i NO gubili vreme na to da šalju bilo kome potvrdu da su njegovu poruku videli.
A ako neko insistira na potvrdi prijema, ima mogućnost da svoj komentar dostavi poštom uz povratnicu.
Članovi UO i NO nisu zaposleni i nisu plaćena lica da zadovoljavaju 24 časa na dan prohteve i nerazumne zahteve.

Što se tiče dostavljenih prigovora i predloga, na adresu Udruženja, do ovog trenutka, stigle su poruke Zorana Veličkovića i Nenada Savića i na njih se pripremaju odgovoru.
Kad je reč o porukama razmenjenim na viber grupi nema potrebe da ih pominjemo u ovom tekstu jer ih je video svaki član grupe.

PRIGOVOR NA PODNETI PREDLOG IZVEŠTAJA
Da podsetimo, u sklopu priprema za sednicu Skupštine, članovi UO i NO su pripremili predlog teksta izveštaja o radu tokom 2020. godine i planiranim aktivnostima tokom 2021. godine.
Taj tekst je rezultat usaglašenih stavova šest članova Udruženja, članova UO i NO. Sva šestorica su odrasli, punoletni ljudi i dobro su promislili kako treba da izgleda njihovo saopštenje.
To što se njihov izveštaj nekom ne dopada i to što bi neko taj izveštaj napisao drugačije, potpuno je nevažno.
U ovom izveštaju pomenuto je sve što je urađeno a što ima uticaja na rad udruženja i dato je to na način koji je razumljiv i prihvatljiv svakom ko je i sam bio svedok svega što je u toku godine urađeno.
Navedeni su i poslovi koji će biti od prioritetnog značaja za rad udruženja u toku 2021. godine, imajući u vidu realnu opasnost da zbog propusta u radu u prethodnom periodu Udruženje izgubi pravo da koristi prostor u priobalju koji trenutno koristi i koji naziva marinom „Stari Slankamen“.
Naveden je i okvir sredstava sa kojim udruženje raspolaže, dat je broj vlasnika plovila i dati su iznosi koje na godišnjem nivou uplaćuju članovi na ime godišnje članarine. Kada knjigovođa pripremi Godišnji finansijski izvešta, i ta informacija biće pridružena izveštaju o radu i biće dostupna svima.

Članovi UO i NO su svesni da u prethodnom periodu mnogo stvari nije urađeno kako treba ali nije želja članova UO i NO da „izvlači kosture iz ormara“ i da govori loše o prethodnom rukovodstvu udruženja.
Prethodna uprava je mnogo toga uradila i zahvaljujući tome mi danas imamo ovo što imamo.
Ali bilo je i propusta i to ozbiljnih, koji su doveli do toga da sada Udruženje mora da prođe ponovo postupak javnog nadmetanja (licitaciju) radi dobijanja odobrenja za korišćenje prostora na obali za koji su nadležni Opština Inđija (do sada smo već izgubili prostor na kom smo parkirali vozila i plovila) i preduzeće „Vode Vojvodine!“, a ako ništa ne preduzmemo, može da se desi i da Opština naredi da uklonimo sve naše objekte sa obale i oslobodimo površinu u roku koji nam bude dat.

Moramo da učinimo sve da ljudima koji rade na održavanju omogućimo da za svoj rad budu uredno i redovno plaćeni, uz plaćene doprinose i poreze na prihode, u skladu sa zakonom, bilo da budu angažovani po osnovu redovnih ugovora o radu ili ugovora o povremenim i privremenim poslovima jer zbog eventualnih isplata u gotovini, bez plaćenih doprinosa i poreza i udruženje i odgovorno lice mogu da budu kažnjeni visokim novčanim kaznama.
Kada to budemo uradili, moći ćemo da pitamo te ljude zašto u toku radnog dana provedu dva sata radeći i još nekoliko sati na terasi uz pivo. I tada se neće desiti da nas neko pita šta je sa njegovom šetnom stazom, za čiju izradu smo dali nalog tokom prošlog leta.

Ali da bismo sve to mogli, registracija marine je posao od kojeg nema prečeg!

Članovi UO i NO procenjuju da će sa sredstvima kojima trenutno raspolaže udruženje i koja će se iz članarina prikupiti uspeti da sprovedu ovu nameru. Zato je i dogovoreno da se za 2021. godinu ne podižu iznosi godišnjih članarina.

Kada završimo postupak ponovne registracije privezišta, u skladu sa zakonom, posle registracije novih pontona, kada budemo znali sa koliko tačno mesta raspolažemo, nastavićemo sa prijemom novih članova čije prijave sada samo arhiviramo.

U tom delu imaćemo još problema jer neke stvari u prethodnom periodu nisu urađene transparentno. Neki članovi su uplatili donacije, a posle se ispostavilo da to nisu bile donacije već neki aranžmani dogovoreni sa Eglendžijom na osnovu kojih ti članovi nisu u nekom periodu plaćali članarinu. Za razliku od onih kod kojih smo relativno lako, kroz razgovor i uvid u finansije i uplate, videli o kakvim se tu zapravo kompenzacijama radi, ima i situacija kakve su one vezane za Daneta Videnovića i predstavnika „Agrobanke“.
Što se tiče Daneta, niko njemu ne želi da ospori nešto što se zove „stečeno pravo“. On se poziva na neke odluke, čak je u svojoj poruci naveo i neka imena. Neka mu Eglendžija pronađe pisane dokaze koji potvrđuju njegove reči i članovi UO i NO će predložiti da i to imaju u vidu svi članovi Udruženja i da se na Skupštini odluče za to da li će i njemu odobriti status počasnog člana.

Kad je reč o predstavniku „Agrobanke“ tu je situacija drugačija. Tražimo da nam bude prezentiran ugovor o donaciji i da vidimo da li je to bila zaista donacija ili nije i ako jeste, po kom osnovu taj čovek iz „Agrobanke“ traži da i dalje, posle toliko godina ne plaća članarinu.

Bilo je slučajeva da su ljudi pozajmljivali pare udruženju kada je to bilo potrebno, zajmovi su im vraćeni, neki čak i uz neku kamatu, a oni su uz to uživali i pravo da nekoliko godina ne plaćaju članarinu.
U slučaju „Agrobanke“ nama se čini da je banka u jednom trenutku isplatila donaciju, a sada taj službenik „Agrobanke“ ostvaruje lični prihod tako što ne plaća članarinu.
Ukoliko je to tačno, radi se o nečemu što je protivno zakonu i članovi UO i NO u ovom sastavu ne žele u tome da učestvuju. Zato tražimo da Skupština utvrdi da li taj član ima pravo na povlašćeni status.

U tekstu predloga izveštaja o radu i planovima za daljnji rad, ukazano je na strukturu uplata i na iznos koji ovi članovi koji „polažu pravo“ na status povlašćenih članova, ne plaćaju kako bi svi ostali članovi i to imali u vidu prilikom svog izjašnjavanja.

Nakon ovog komentara, članovi UO i NO ostaju pri svom stavu da tekst predloga izveštaja ostane u datom obliku i članovi Udruženja svojim glasanjem mogu da se izjasne da li ga prihvataju ili ne.
Ukoliko ga prihvate, članovi UO i NO u sadašnjem sastavu nastavljaju da rade u skladu sa iznetim planom, a ukoliko ga članovi Udruženja ne prihvate, to će značiti da Skupština treba da izabere nove članove UO i NO i da njima poveri dalje vođenje Udruženja.

Pozivamo članove udruženja da razmisle koje su to još važne stvari koje bi trebalo da budu predviđene dnevnim redom na zasedanju Skupštine. Članovi UO i NO su smatrali da je najvažnije da se omogući daljnji rad na legalizaciji i registraciji marine.

Pošaljite svoje predloge i mi ćemo odgovoriti na njih.

Na kraju još i ovo – ne odgovaramo sukcesivno na svako dobijeno pitanje ili predlog jer želimo da sačekamo sve što nam pošaljete. Može da se desi da više vas pošalje pitanje ili predlog na koji možemo dati objedinjen, zajednički odgovor. Na ono što bude jedinstveno i posebno, sigurno ćemo odgovoriti posebno.

Ali, ponavljamo, pitanja kao što su pitanja proširenja veznog mesta, zašto nije postavljena šetna staza i sl. nisu pitanja za Skupštinu. To su pojedinačni problemi koje možemo da rešimo samo dogovorom i strpljenjem. Izvestan broj takvih problema smo već rešili, rešićemo i ostale.

Zahvaljujemo se na pažnji i pozivamo vas još jednom da grupu na viberu ne opterećujete nepotrebnim, do u beskraj ponavljanim, dokazivanjima da ste baš vi u pravu. U grupi većoj od sto ljudi nemoguće je da svi jednako mislimo ali to ne znači da imamo prava da bilo koga vređamo i da insistiramo na samo svom ličnom mišljenju.

Sadašnji članovi UO i NO prihvatili su se obaveze da pokušaju da izvuku udruženje iz pravnog vakuma, da ga spasu od nestanka i trude se maksimalno na tom planu. Mandat članova je četiri godine – ako Skupština zaključi da njihovo angažovanje nije dovoljno ili nije dobro, u bilo kom trenutku je moguće organizovati vanrednu sednicu i izabrati novo rukovodstvo.

Ako se ima u vidu da od 2008. do 2018. godine nije održana nijedna Skupština, a da su upravo u toku pripreme za treću od decembra 2018. onda je jasno da sadašnji članovi organa upravljanja udruženja imaju veliku želju da svima pruže uvid u to šta se radi i da svima pruže priliku da kažu svoje mišljenje o tome.

Dakle, sve je moguće, samo treba jedni druge da ispoštujemo da bismo mogli i dalje da uživamo kad dođemo u našu marinu, koja nije više ni vaša ni naša, ni starih ni novih članova udruženja, već kao što je rečeno – naša.
I takva i treba da ostane – naš mali raj!

Ovaj komentar potpisuju:
– Petar Đorđević, predsednik UO,
– Lazar Stanojević, član UO,
– Božidar Pavlović, član NO,
– Dragan Bibić, član NO,
– Duško Nikitović, član NO.

Dragan Mardžokić nije učestvovao u izradi ovog teksta jer nije bio dostupan u vreme njegovog pisanja. Na njemu je da li će se lično izjasniti da je sa tekstom saglasan ili se sa njim ne slaže.

Godišnji izveštaj – predlog – 2020

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O RADU TOKOM 2020. GODINE

I PLAN RADA ZA 2021. GODINU

– P R E D L O G –

 

 

Kada je došlo do promene u sastavu UO i NO, u decembru 2018. godine na vanrednom zasedanju Skupštine, nova uprava je zatekla više problema u organizaciji i načinu poslovanja Udruženja. Bilo je potrebno dosta vremena da se sagleda većina problema, da se analiziraju njihovi uzroci i da se pronađu načini njihovog prevazilaženja.

U prvoj godini svog rada, UO i NO su uspeli da izmire zaostale obaveze Udruženja, izmiren je dug u visini od oko četiri hiljada evra, zamenjene su daske na drugom nizu pontona, potpuno su zamenjene daske na centralnom pontonu i potkonstrukcija (radovi u vrednosti od oko dve hiljade evra), rešeni problemi nekolicine članova u vezi s mestima za privezivanje njihovih plovila, uz minimalno uvećanje godišnje članarine od početka 2020. godine.

U toku 2020. godine postalo je jasno da je Udruženje, zbog neadekvatnog rada ranije uprave dovedeno u stanje da se sve aktivnosti obavljaju vaninstitucionalno i da je Udruženje potpuno izgubilo legitimitet koje je imalo. Obaveze po ranije zaključenim ugovorima sa Opštinom Inđija i preduzećem Vode Vojvodine nisu izmirivane u prethodnih nekoliko godina (radilo se o uplatama iznosa od ukupno oko 3.000 dinara godišnje) i danas se privezište u Starom Slankamenu vidi samo iz satelita ali ga nigde nema u okviru pravnog sistema Republike Srbije, osim u APR-u, gde je registrovano (sad je potrebno ponovo proći zakonsku proceduru, licitaciju…).

Na zasedanju Skupštine Udruženja u februaru 2020. godine izvršene su izmene Statuta i članova UO i NO, s tim što je Dušan Eglendžija nastavio da obavlja dužnosti predsednika i ovlašćenog lica Udruženja do maja meseca kada ga je u UO zamenio Lazar Stanojević i kada je Petar Đorđević izabran za novog predsednika UO i postao lice ovlašćeno za zastupanje. Dušan Eglendžija je nastavio da doprinosi radu Udruženja prihvativši se dužnosti menadžera privezišta.

Članovi UO i NO su sproveli proceduralne izmene u APR-u u zakonskim rokovima i nastavili su aktivnosti na sređivanju i poboljšanju stanja u Udruženju.

Aktivnosti su se odvijale u dva glavna pravca:

 1. Aktivnosti na povećanju bezbednosti i poboljšanju uslova u privezištu u Starom Slankamenu,
 2. Ispravljanje nepravilnosti vezanih za uplate članarina i korišćenja veznih mesta.

S obzirom na to da je Udruženje u prethodnom periodu prestalo da izmiruje obaveze po osnovu zaključenih ugovora, nužno je bilo regulisanje odnosa sa Opštinom Inđija i preduzećem Vode Vojvodine.

U tom smislu, obavljeni su razgovori sa organima Opštine Inđija, organizovan je sastanak u preduzeću Vode Vojvodine. Ti sastanci su odredili i naredne aktivnosti Udruženja.

Nužno je napraviti nove pontone, u skladu sa važećim propisima, kako bi Udruženje moglo da ih registruje kod nadležnih organa i po tom osnovu obnoviti ugovor o plaćanju zakonom propisanih taksi za korišćenje vodnog i priobalnog prostora sa preduzećem Vode Vojvodine, s jedne strane, i regulisati pravo korišćenja obalskog dela zemljišta u vlasništvu Opštine Inđija.

Članovi UO i NO su zaključili da potrebne aktivnosti ne bi bilo moguće sprovesti bez znatnog povećanja godišnje članarine i zato su izabrali drugi put. Sa predsednikom UO postignut je dogovor da on sopstvenim sredstvima finansira izradu novih pontona pa je s njim u tom smislu zaključen ugovor o beskamatnom zajmu koji će Udruženje vratiti u periodu od tri godine.

Zahvaljujući tom aranžmanu, delom sopstvenim sredstvima a delom iz pozajmice, napravljeno je sedam potpuno novih pontona dimenzija 8 h 2 metra (četiri finansirana sopstvenim sredstvima) i repariran je jedan dimenzija 6 h 2 metra.

Na samom početku radova, u Stari Slankamen pozvani su predstavnik kapetanije iz Beograda i predstavnik Uprave za brodove sa kojima su obavljeni razgovori i koji su izvršili preliminarne preglede započetih radova i dali svoje sugestije o daljem radu.

Svi novi pontoni su napravljeni od sertifikovanih plovaka izrađenih od posebno otporne plastike, a gazišta su napravljena od ruskog ariša čija trajnost se procenjuje na više od deset godina.

Napravljeno je i šest novih šetnih staza za pramčane vezove korišćenjem sertifikovanih plovaka, na svakoj stazi po dva bureta (i to je urađeno iz sopstvenih sredstava).

Završena je zamena fosni na drugom nizu pontona.

Zamenjene su fosne i noseće grede za šetnu stazu pored klupskih prostorija.

Napravljena su dva VIP mesta uz glavni ponton.

Zamenjene su tri sajle koje drže oba reda pontona.

Od ostalih radova treba reći da je izvršena popravka menjača i zamenjeno je ulje u traktoru. Povećan je i broj kamera za nadzor, napravljen je veb sajt Udruženja i postavljene su plastične folije kojima je zatvorena terasa – sve ovo je poklon Duška Nikitovića.

Bilo je i drugih donatora tokom godine, čija pomoć je bila ili u gotovom novcu ili u poklonima (npr. metalne zaštitne ograde upotrebljene za izgradnju pontona koje je obezbedio Predrag Mardžokić). Petar Đorđević je donirao laptop, štampač i džip i td.

Tokom godine na obezbeđenju i održavanju privezišta i klupskih prostorija radili su Milan Vukojević i Mile (Gašpar Ferenc) i Dušan Eglendžija, u svojstvu menadžera privezišta.

U novu godinu Udruženje ulazi bez gubitaka i neplaniranih dugova nastalih radom Udruženja.

Članovi UO i NO planiraju da tokom 2021. godine u potpunosti legalizuju rad Udruženja. U tom smislu, već od početka godine biće organizovana izrada projekata izvedenih pontona, zatečenog stanja objekata na lokaciji privezišta, a tokom godine biće regulisan odnos sa Opštinom Inđija i preduzećem Vode Vojvodine.

Za to će biti potrebna značajna sredstva, od kojih će najveći deo biti obezbeđen iz članarina članova Udruženja i donacijama koje ćemo pokušati da obezbedimo. Iz tog razloga, smatramo da nema potrebe da se povećava godišnja članarina na početku godine, a ukoliko se pokaže da je to nužno, u drugom delu godine biće korigovan iznos članarine ili će članovi Udruženja na drugi način obezbediti nedostajuća sredstva.

Kako bismo izbegli povećanje članarine, potrebno je da svi članovi redovno izmiruju svoje obaveze.

Primećeno je da u dosadašnjem periodu više članova nije izmirivalo svoje obaveze. Sa njima su članovi UO i NO obavili razgovore i pokazalo se da jedni nisu obaveze izmirivali zbog nekakvih dogovora koje su imali ranije sa Dušanom Eglendžijom, sa kojima nisu bili upoznati članovi UO i NO, dok su drugi sebe smatrali počasnim članovima pa iz tog razloga nisu plaćali članarinu, a treći članarinu nisu plaćali iz samo njima poznatih razloga.

U svim slučajevima u kojima je postojao neki trag o plaćanjima, donacijama i dogovorenim kompenzacijama, članovi UO i NO su ispoštovali dogovore koje je Dušan Eglendžija napravio sa nekim od članova, tako da neki članovi članarinu nisu platili za prethodni period, kao ni za tekuću godinu.

Tamo gde nije postojao nikakav trag, ostalo je da ti članovi sa Dušanom Eglendžijom razjasne ko je kome i šta uradio i obećao.

Više članova Udruženja ukazalo je na problem „počasnih članova“, a radi se o grupi najstarijih članova, od kojih su neki i osnivači Udruženja.

Kako u postojećoj dokumentaciji nema dokaza da su donete odgovarajuće odluke sa obrazloženjima na osnovu kojih bi neki članovi uživali status počasnih članova i po tom osnovu bili oslobođeni plaćanja godišnje članarine, članovi UO i NO smatraju da je to pitanje koje treba da reši Skupština.

Radi se o sledećim članovima, koji bi, prema veličini svojih plovila trebalo da plate godišnju članarinu u navedenim iznosima:

 1. Dušan Eglendžija – 250 evra
 2. Predrag Mardžokić – 220 evra
 3. Rajko Majstorović – 220 evra
 4. Dane Vidanović – 250 + 160 evra

Prema našoj evidenciji, članova koji plaćaju pramčani vez ima 84 i kada bi svi platili  bio bi to priliv u iznosu od 13.440 evra.

Članova koji plaćaju za bočni vez ima 26 i zbir njihovih uplata bio bi 6.170 evra.

Iznos koji ne plaćaju „počasni“ članovi je 1.100 evra – taj iznos treba da pokriju ostali članovi udruženja.

Ukupan prihod Udruženja od godišnjih članarina trebalo bi da je 19.610 evra, što znači da obaveze „počasnih“ članovi čine oko 5,7% ukupnog prihoda.

Mišljenje članova UO i NO je da status počasnog člana treba potvrditi Dušanu Eglendžiji i Predragu Mardžokiću, dok za Rajka Majstorovića i Daneta Videnovića članovima UO i NO nisu predočeni konkretni dokazi o ličnom angažovanju.

Posle primedbi nekolicine članova udruženja na nesrazmeru između zauzetog prostora i visine godišnje članarine, članovi UO i NO uradili su analizu koja pokazuje opravdanost tih primedbi.

Vlasnici plovila koji koriste bočni vez zauzimaju nešto više od 60% raspoloživog prostora privezišta, a svojim uplatama kroz članarinu doprinose prihodu Udruženja sa svega 31,46%. Ukoliko se počasni članovi izuzmu od obaveze plaćanja, onda Udruženje od članova koji koriste bočni vez mogu da očekuju svega 25,85% od ukupnog prihoda od godišnjih članarina!

Plovila članova udruženja koji koriste pramčani vez zauzimaju samo 2 metra dužine pontona, dok plovila članova koji koriste bočni vez zauzimaju znatno više mesta (plovilo dužine 6 m zauzima minimum 8 m i trebalo bi da plati 4 puta više od pramčanog veza; plovilo dužine 10 m koristi minimum 12 m pontona i trebalo bi da plati 6 puta više od pramčanog veza i td.).

Članovi UO i NO ne misle da vlasnici plovila treba da plaćaju toliko puta veću godišnju članarinu od članova koji koriste pramčani vez ali ukazuju na ovu nesrazmeru i smatraju da kod sledećih planiranja iznosa godišnje članarine to treba imati u vidu i godišnju članarinu članova koji koriste bočni vez treba uvećati za neki procenat više nego iznos članarine za pramčani vez. Tim pre što se radi o većim plovilima od kojih većina ima ugrađene kuhinje, televizore, neki i klima uređaje, pa time proizvode i doprinose i većem ukupnom trošku koji udruženje plaća posebno tokom letnjih meseci.

Postoji još jedna stvar na koju članovi UO i NO žele da ukažu članovima Udruženja.

Potrebno je zakonski regulisati usluge koje u ovom trenutku pružaju članovi koji obaljaju poslove obezbeđenja i održavanja privezišta i klupskih prostorija. Sa njima je potrebno zaključiti ugovore o radu, ugovoriti naknadu za te usluge, uračunavajući i zakonom propisane doprinose za penziono, zdravstveno osiguranje i porez na prihod. Grubo rečeno, iznos za njihove usluge treba uvećati za 62,7% kako bi se utvrdio bruto iznos a to će predstavljati značajno opterećenje poslovanja Udruženja pa i to treba imati u vidu kod donošenja odluka o priznavanju statusa počasnih članova i iznosa godišnje članarine.

Na kraju, članovi UO i NO dogovorili su se da do daljnjeg ne vrše prijem novih članova dok ne budu završeni radovi na izradi i postavljanju novih pontona, dok se ne utvrdi sa koliko veznih mesta možemo da računamo, kako se ne bi ponovila situacija iz ranijeg perioda da su neki članovi platili upisninu i članarinu, a nisu dobili odgovarajuće mesto.

Članove Udruženja molimo da ukoliko imaju neki nerešeni problem iz ranijeg perioda, svoj problem iznesu u pisanoj formi na imejl adresu Udruženja (marina@marinaslankamen.org) ili klasičnim dopisom na adresu Udruženja, kako bi ga članovi UO i NO razmotrili i pokušali da nađu rešenje.

Skrećemo pažnju članovima koji na svoju ruku razvlače električnu instalaciju do svojih plovila, da je to zabranjeno i da snose odgovornost za moguće posledice!

Prilikom postavljanja novih pontona, uklonjena je stara električna instalacija koja je postala opasna zbog dotrajalosti. Kako Udruženje ne raspolaže sredstvima potrebnim za projektovanje i ugradnju električne instalacije, pontoni će privremeno ostati bez nje. U budućnosti će biti organizovan sastanak sa članovima Udruženja kojima je neophodna električna instalacija radi dogovora o finansiranju projektovanja i ugradnje iste i načinu plaćanja utrošene električne energije.

Drugi razlog zašto molimo članove da ne postavljaju samostalno instalacije (struja, voda…) na nove pontone je što to može da dovede do toga da novi pontoni ne budu registrovani zbog nepostojanja tehničke dokumentacije.

Pozivamo članove Udruženja da posle čitanja ovog izveštaja svoje primedbe, pitanja i predloge dostave na adresu Udruženja (poštansku ili imejl) kako bi članovi UO i NO mogli da ih razmotre i uvrste u konačni godišnji izveštaj o radu u 2020. i planu rada u 2021. godini.

Izveštaj zajednički sastavili članovi UO i NO

Izveštaj potpisuje predsednik Upravnog odbora

Članovi UO i NO predlažu da Skupština, imajući u vidu podnet zajednički izveštaj o radu u 2020. godini i planu rada tokom 2021. godine, donese sledeće odluke:

 1. Odluka o usvajanju podnetog izveštaja sa prihvaćenim dopunama,
 2. Odluka o odobravanju statusa počasnih članova,
 3. Odluka o isključenju zbog neplaćanja članarine (do održavanja Skupštine, članovi UO i NO pozvaće sve dužnike još jednom da izmire zaostale obaveze, a ko to ne učini, UO će predložiti Skupštini isključenje iz članstva).

Brojevi telefona članova Marine

Molimo članove sa donjeg spiska da dostave svoje brojeve telefona, kako bi bili uvršteni u pripremu Skupštine Udruženja, putem Vibera:

1. Jovan Aleksić
2. Dragomir Vuković
3. Željko Vučinić
4. Siniša Živanović
5. Branislav Jevdović
6. Boro Jocković
7. Stanko Krsmanović
8. Dragan Lepotić
9. Miša Milojković
10. Aleksa Ostojić
11. Igor Petrović
12. Zoran Pešut
13. Toma Savić
14. Dragan Smiljanić
15. –
16. Sreta Stevanović
17. –
18. Dragan Suzić
19. Dragiša Turčinović
20. Rade Turčinović
21. Smilja Uve Ferenc
22. Miša Hric

Uklanjanje čamaca do 01.12.2020

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi

O D L U K U
Broj odluke: 20201127-01

Upravni odbor na svojoj sednici donosi odluku da se putem obaveštenja istaknutog na oglasnoj tabli i na sajtu Udruženja obaveste svi članovi Udruženja da su dužni da svoja plovila izvuku iz vode na obalu najkasnije do 1. decembra 2020. godine jer posle tog datuma Udruženje neće više biti odgovorno za bilo kakva oštećenja ili potonuća izazvana vremenskih uslovima tokom zimskog perioda. Čuvarska služba od tog datuma neće imati obavezu izbacivanja vode ili snega iz čamaca.

OBRAZLOŽENJE

Ova odluka je u skladu sa ustaljenom praksom Udruženja jer tokom zimskih meseci, usled pojave leda ili drugih loših vremenskih uslova nije moguće blagovremeno zbrinuti plovila članova Udruženja, pa je isticanje ovog obaveštenja način da se vlasnici plovila podsete da to naznačenog roka treba da obezbede svoja plovila.

Osoba zadužena za praćenje i realizaciju:
Petar Đorđević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:
1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
2. Predrag Mardžokić, član
3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:
1. Božidar Pavlović, član
2. Duško Nikitović, član
3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:

______________________________
Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
U Starom Slankamenu,
____27.11.2020._______

Zapisnik sa sastanka UO 27.11.2020

ZAPISNIK

Sa sastanka Upravnog odbora Udruženja nautičara „Stari Slankamen“

 

Datum: 27.11.2020.
Vreme:
Sastanak počeo u:     19:00
Sastanak završen u: 20:40
Mesto: Sastanak je održan u formi video konferencije putem aplikacije Viber
Prisutni:
Članovi UO: Petar Đorđević, Predrag Mardžukić, Lazar Stanojević
Članovi NO: Boža Pavlović, Duško Nikitović, Dragan Bibić
Odsutni:
Dnevni red:

 1. Usvajanje odluke o obaveštavanju članova da do 01.12.2020. treba da zbrinu svoja plovila (po predloženom tekstu koji je učesnicima video konferencije bio dostavljen prethodnog dana i koji čini sastavni deo ovog zapisnika).
 2. Analiza stanja blagajne i žiro računa i razgovor o predlogu budžeta za sledeću godinu.
 3. Analiza izvedenih radova i drugih aktivnosti u ovoj godini.
 4. Odluka o postupanju s dužnicima za ovu i ranije godine.
 5. Predlog prijava molbi za prijem u članstvo.
 6. Razgovor o Pravilniku o unutrašnjim odnosima Udruženja.
 7. Ostale teme

Diskusija i zaključci:

 1. Usvojen je predloženi tekst odluke broj 20201127 koja je data u prilogu ovog Zapisnika kojom se obaveštavaju svi članovi Udruženja da su, kao i ranijih godina, dužni da do 01.12.2020. dužni da iz vode uklone svoja plovila kako ne bi došlo do njihovog  potapanja ili oštećenja tokom zimskog perioda usled vremenskih uslova jer tokom zime neće biti organizovan svakodnevni nadzor čuvarske službe ni izbacivanje vode i snega. Udruženje neće snositi nikakvu odgovornost za štete koje nastanu na plovilima članova Udruženja koja vlasnici ne uklone iz vode posle ovog obaveštenja koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli i na sajtu Udruženja.

 

2.1.

Petar Đorđević i Duško Nikitović obavestili su učesnike sastanka o tome da se prema  trenutnoj situaciji na dan 27.11.2020. očekuje da će krajem godine na žiro računu biti oko 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i da neće biti neizmirenih obaveza.

Tačni iznosi biće poznati po isteku kalendarske godine kad budu prikupljene doznake članova Udruženja koji još nisu izmirili svoje obaveze za ovu ili ranije godine.

Analizom dužnika, prisutni učesnici konferencije zaključili su da je realno očekivati da između 400 i 600 evra u dinarskoj protivvrednosti neće biti naplaćeno od dosadašnjih članova Udruženja.

Dogovoreno je da se obave ponovo razgovori sa svim dužnicima.

2.2.

Članovi UO i NO analizirali su preliminarni izveštaj sa planom prihoda i rashoda za 2021. godinu. Procenjeno je da će prihodi i rashodi biti uravnoteženi, u visini ovogodišnjih.

Najveću stavku u prihodima činiće i dalje prihod od upisnina i članarina.

Među rashodima, pored redovnih troškova, biće troškova završetka radova na izradi novih pontona, troškova njihove registracije i troškovi legalizacije privezišta u Starom Slankamenu.

Zavisno od procenjenih prihoda i rashoda biće doneta odluka o dinamici vraćanja pozajmice Petru Đorđeviću. Ugovorom o zajmu bio je predviđen rok od tri godine za vraćanje zajma ali ukoliko prilike dozvole taj rok će biti skraćen na dve ili jednu godinu.

Učesnici video konferencije saglasili su se s predloženim nacrtom budžeta i dogovoreno je da se ne donosi odluka o povećanju iznosa godišnjih članarina ukoliko ona ne bude zaista neophodna. Procena je u ovom trenutku da povećanje članarina neće biti neophodno.

Učesnici video konferencije su izvršili analizu obavljenih radova u toku ove kalendarske godine i konstatovano je da je napravljeno nekoliko novih pontona, da je u toku izrada još nekoliko i da se očekuje da s početkom proleća budu okončani radovi na potpunoj zameni prvog niza pontona i registraciji privezišta u skladu sa zakonom.

Dogovoreno je da pre održavanja godišnje Skupštine budu obavljeni razgovori i urađen tehnički projekat potreban za legalizaciju i registraciju pontona.

 

Učesnici video konferencije dogovorili su se da se početkom sledeće godine pripremi izveštaj o dužnicima za Skupštinu Udruženja sa predlogom da dužnici, koji odbijaju da izmire svoje obaveze, budu isključeni iz Udruženja.

Upravni odbor je do održavanja ove video konferencije dobio tri prijave za prijem u članstvo.

Dogovoreno je da se, u skladu sa ranijom odlukom, ove prijave evidentiraju i da se sa odlukom o prijemu sačeka početak sledeće sezone kada bude poznato koliko slobodnih mesta ima nakon završetka radova na izradi novih pontona i posle isključenja iz članstva ranijih članova koji ne izmire svoje obaveze prema Udruženju.

 

 

Dogovoreno je da do kraja godine članovi UO i NO pripreme tekst Pravilnika o unutrašnjim odnosima u Udruženju  kojim će biti precizirana prava članova Udruženja ali i njihove obaveze, pravila „kućnog reda“ i šta je dozvoljeno a šta nije u krugu privezišta Udruženja u Starom Slankamenu.

 

 

7.1.

Razgovarano je o načinu organizacije godišnje Skupštine i podnošenja godišnjeg završnog računa u uslovima pandemije korone i dogovoreno je da Božidar Pavlović proveri u APR-u da li postoje neke instrukcije u vezi s tim.

7.2.

Petar Đorđević će u toku sledeće sedmice obaviti razgovore sa dosadašnjim knjigovođom u vezi izrade završnog računa i da li će nastaviti da obavlja knjigovodstvene poslove za potrebe Udruženja i u narednom periodu.

 

 

Zapisnik sastavio: Lazar Stanojević, član UO

_________________________________

 

Zapisnik overio: Petar Đorđević, predsednik UO

 

_________________________________

 

U Starom Slankamenu, 27.11.2020.

Umanjenje naknada članovima marine za radove u marini

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20201002-01

Od 01.11.2020. ukida se naknada koja se isplaćuje Dušanu Eglendžiji za njegovo posebno angažovanje na održavanju marine i izradu novih pontona.

Članovima marine angažovanim na poslovima čuvara, blagajnika i održavanja naknade će biti regulisane u skladu s ranijim dogovorom.

OBRAZLOŽENJE

Zbog smanjenog obima poslova na kojima je Dušan Eglendžija angažovan na održavanju marine i zbog prekida izrade novih pontona u zimskom periodu, Upravni odbor smatra da isplata dogovorene naknade nije opravdana u toku zimskog perioda. 

Odluka o nastavku isplate naknade biće ponovo doneta u skladu s planiranim aktivnostima u 2021. godini i raspoloživim finansijskim mogućnostima.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

01.11.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___02.10.2020.______

 

Saglasnost da Pera traži donacije od banaka

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200920-01

Ovlašćuje se Petar Đorđević, predsednik UO da podnese molbu poslovnim bankama za odobrenje donacija Udruženju.

OBRAZLOŽENJE

Petar Đorđević je upoznao članove UO i NO o razgovoru koji je imao sa predstavnicima poslovnih banaka i o mogućnosti da banke odobre donacije Udruženju. Imajući u vidu potrebe za finansiranje obnove marine i njene registracije, kao i finansiranje daljeg rada, ovakve donacije bi bile velika pomoć Udruženju pa je iz tog razloga doneta odluka kako je dato u izredi odluke.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO – operativna realizacija dogovora

Božidar Pavlović, predsednik NO – nadzor i pomoć Petru Đorđeviću

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član 
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___20.09.2020.______

Uklanjanje privatnih splavova

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200726-01

Splavovi sa ili bez kućica u vlasništvu članova marine ne mogu se vezivati za pontone koji služe za privez čamaca. Nalaže se svim članovima marine, vlasnicima takvih splavova da ih uklone iz prostora marine do 30.10.2020. Ukoliko to ne učine vlasnici, splavovi će biti uklonjeni od strane Udruženja. Udruženje ne odgovara za eventualna oštećenja splavova do kojih dođe u postupku izmeštanja. 

OBRAZLOŽENJE

U marini se u trenutku donošenja ove odluke sprovodi zamena starih i dotrajalih pontona novim, koji će biti izgrađeni u skladu sa važećim zakonskim propisima. Imajući u vidu veličine i težine plovnih objekata koji su u ličnom vlasništvu pojedinih članova Udruženja, da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije novih pontona i da bi se članovima Udruženja omogućilo normalna i bezbedna plovidba u prostoru marine, usvaja se ova odluka i nalaže se vlasnicima tih plovnih objekata da ih uklone iz prostora marine.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

30.10.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___19.07.2020.______

Brisanje iz članstva zbog neizmirenih obaveza

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200719-02

Članovi Udruženja koji do 30.10.2020. ne izmire svoje obaveze prema Udruženju (uplata godišnje članarine) za ovu i ranije godine, gube pravo na dalje članstvo u Udruženju.

Ova odluka ne važi za članove Udruženja koji su do 30. marta izvestili UO o tome da u tekućoj godini neće koristiti svoj vez i stavili ga na raspolaganje Udruženju do naredne godine.

OBRAZLOŽENJE

Analizom primljenih uplata u prethodnom periodu utvrđeno je da postoje članovi koji u dužem periodu nisu izmirili svoje obaveze. Sa tim članovima biće obavljeni razgovori radi provere tačnosti podataka iz evidencije. Tamo gde dugovanja budu potvrđena a članovi do datog roka ne izmire obaveze, na osnovu ove odluke biće brisani iz članstva u skladu sa odredbom Statuta, član 6. stav 4, tačka 4), na predlog koji će UO dostaviti Skupštini Udruženja na prvom narednom redovnom zasedanju.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Božidar Pavlović, predsednik NO

Rok za realizaciju:

30.10.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___19.07.2020.______

Obustava plaćanja računa za Eglendžijin telefon

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200719-01

Od 01.10.2020. obustavlja se plaćanje troškova mobilnog telefona Dušana Eglendžije.

OBRAZLOŽENJE

Prethodnih godina Udruženje je pokrivalo troškove mobilnog telefona u vlasništvu Dušana Eglendžije zbog velikog broja razgovora koje je morao da obavlja za potrebe Udruženja u svojstvu predsednika Udruženja.

Nakon podnete ostavke na funkciju predsednika Udruženja i prenošenja dužnosti i prava na novog predsednika, dalje pokrivanje ovih troškova ne bi bilo opravdano pa je odlučeno da se sa plaćanjem prestane od 01.10.2020.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đordžević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

01.10.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___19.07.2020.______

Odluka o zajmu

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-05

Odobrava se zaključenje ugovora o pozajmici koji će zaključiti Udruženje (kao pravno lice – zajmoprimac) i Petar Đorđević (kao fizičko lice – zajmodavac). 

Ova pozajmica se odobrava isključivo za potrebe finansiranja izgradnje novih pontona i postupka legalizacije marine.

Ovlašćuje se Petar Đorđević, predsednik UO Udruženja da potpiše ugovor o zajmu.

Ugovorom će biti precizirani detalji o iznosu zajma i načinu i roku vraćanja.

OBRAZLOŽENJE

Procenjeni troškovi zamene dotrajalih pontona novim, koji će biti izgrađeni u skladu s važećim propisima, prevazilaze trenutno raspoloživa sredstva kojima Udruženje raspolaže. Kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti članova Udruženja zbog dotrajalosti starih pontona, odlučeno je da se Udruženje zaduži uzimanjem zajma bez obaveze plaćanja kamate zajmodavcu kako bi se svi pontoni zamenili novim do kraja ove ili tokom naredne godine, zavisno od finansija i vremenskih uslova.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Božidar Pavlović, predsednik NO

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______

Unipromet – molba za donaciju – metalni štitnici

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-04

Odobrava se Petru Đorđeviću da uputi dopis firmi Unipromet, iz Čačka, s molbom za pomoć u vidu metalnih štitnika za metalnu konstrukciju novih pontona.

OBRAZLOŽENJE

Predrag Mardžokić je obavestio članove UO da postoji mogućnost da navedena firma isporuči Udruženju 25 komada metalnih štitnika bez naknade i da je potrebno firmi uputiti pisanu molbu pa je odlučeno da se pošalje molba.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đordžević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

22.06.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______

Izbor Pro-Stila i razgovor sa Upravom za brodove

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-03

Potvrđuje se izbor firme Pro-Stil iz Osečine za dobavljača plastičnih cisterni i kupovina dasaka od ariša za potrebe izgradnje novih pontona i odobrava se Lazaru Stanojeviću da u marini organizuje sastanak sa predstavnikom Uprave za brodove radi usaglašavanja potrebnog nivoa kvaliteta konstrukcije kako bi novi pontoni mogli biti registrovani

OBRAZLOŽENJE

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Božidar Pavlović da izvrši poručivanje i plaćanje.

Lazar Stanojević da organizuje razgovor u marini s predstavnikom Uprave za brodove

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______

Odobrenje postavljanja dva VIP mesta

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-02

Odobrava se realizacija ranijeg dogovora o postavljanju dva VIP mesta na glavnom pontonu za nove članove Udruženja.

OBRAZLOŽENJE
Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Božidar Pavlović da zaključi ugovore o uplatama upisnine, članarine i dogovorenih donacija s novim članovima.

Dušan Eglendžija da organizuje izgradnju i postavljanje pristupne staze.

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______

Odluka o promenama ovlašćenog lica u APR i banci

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-01

Po povratku Petra Đorđevića iz Kanade, odlučeno je da Petar Đorđević i Lazar Stanojević sprovedu postupak izmene podataka u APR-u i poslovnim bankama u kojima se nalaze računi Udruženja.

OBRAZLOŽENJE
Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO i Lazar Stanojević, član UO

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

__21.06.2020._______

Radna akcija subota 18.07.2020

Poštovani članovi Marine S.Slankamen,
Na sastanku UO održanom 12.07.2020.god. odlučjeno je da u subotu 18.07.2020. godine bude organizovana radna akcija u Marini Stari Slankamen, u okviru koje će biti odradjeno:
– postavljanje prva tri nova pontona, ukupne dužine cc 25m
– čišćenje marine
Molimo sve članove da svojim prisustvom i angažovanjem pomognu u navedenim radovima.
Molimo članove koji imaju privezana plovila na prvom pontonu u prvih 30 m da oslobode mesta i da privremeno svoja plovila vežu na drugo mesto, da bi se mogla izvršiti zamena pontona.
U koliko vremenske prilike ne dozvole radove u subotu, radna akcija se premešta za nedelju 19.07.2020. godine.
Unapred se zahvaljujemo na vašem prisustvu i angažovanju.
UO Marine S. Slankamen

Sastanak Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 09.05.2020. g:

Zapisnik sa sastanka Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen

Sastanak UO i NO Udruženja nautičara Stari Slankamen održan je 09.05.2020.godine sa početkom u 12h.

Sastanku su prisustvovali : Eglendzija Dušan, Stanojević Lazar, Mardžokić Predrag, Nikitović Duško, Bibić Dragan , Božidar Pavlović i Vuković Milan

Na sastanku su doneti sledeći zaključci:

1. Konstatovano je da su se stekli uslovi za sprovođenje jedne od Odluka Skupštine Udruženja nautičara, koja je održana 22.02.2020.godine, tj. dana 01.05.2020.godine stupila je na snagu Odluka Skupštine o prestanku mandata Eglendžija Dušanu u Upravnom odboru Udruženja , kao i prestanku funkcije predsednika Upravnog odbora Udruženja , a na osnovu Ostavke koju je pomenuti podneo na Skupštini Udruženja .

2. Konstatovano je da, na osnovu Odluke Skupštine Udruženja od 22.02.2020. godine – Stanojević Lazaru od 01.05.2020.godine počinje četvorogodišnji mandat člana u Upravnom odboru Udruženja , dok Bibić Draganu počinje četvorogodišnji mandat u Nadzornom odboru Udruženja .

3. Na osnovu datih ovlašćenja prema Statutu Udruženja , UO Udruženja je za Predsednika izabrao Đorđević Petra, dosadašnjeg člana UO.Do povratka Petra Đorđevića u Srbiju iz inostranstva , funkciju Predsednika UO Udruženja će , po datom ovlašćenju , privremeno obavljati Pavlović Božidar, dok će pravo potpisa koji je Dušan Eglendžija deponovao kod APR-a ostati do povratka Petra Đorđevića u Srbiju .

4. Dušan Eglendžija je Odlukom UO , u skladu sa izmenama Statuta Udruženja koje su donate na Skupštini Udruženja 22.02.2020.godine, od 01.05.2020.godine imenovan na mesto referenta za održavanje marine.

5. Dušan Eglendžija je predočio iznos sredstava na računu Udruženja i kao dokaz dostavio Izvod iz banke, dok je blagajnik Udruženja Vuković Milan predočio iznos sredstava u blagajni Udruženja .

6. Doneta je odluka da se razmotri potreba upućivanja dopisa svim članovima Udruženja koji unazad nekoliko godina nisu plaćali članarinu, niti su koristili vezno mesto u marini, niti su prisustvovali redovnim godišnjim sednicama Skupštine Udruženja. Upravni odbor će u narednom periodu, pre upućivanja pomenutog dopisa, telefonski kontaktirati pomenute članove Udruženja , predočiti mogućnost zadržavanja članstva u Udruženju uz obavezu plaćanja utvrđenih dugovanja za članarinu u ostavljenom roku od 30 dana, odnosno predočiti isključenje iz Udruženja u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora.

7. Doneta je odluka da se sa izgradnjom novog pontona u dužini od 8 m (po svim propisanim standardima) počne 18.05.2020.godine.

8. Doneta je odluka o preduzimanju hitnih radova u marini , koje je potrebno završiti u roku od 7 dana i to:

– popravka pristupne staze za vezno mesto koje koristi član Udruženja Dukić Rade

– popravka pristupne staze za vezno mesto koje koristi član Udruženja Hemun Saša

– proširenje veznog mesta koje koristi član Udruženja Savić Nenad

-urgentna zamena trulih dasaka u marini, posebno na prvom nizu pontona

Sastanak je završen u 13h.

Sastanak Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 21.03.2020. g:

Vezano za uvedeno vanredno stanje u Srbiji, UO Udruzenja Nauticara Stari Slankamen donosi sledece odluke:

1. Za vreme vanrednog stanja zabaranjuje se ulazak na teritoriju kompleksa Marine, svim licima koji nisu članovi Udruženja Nauticara.
2. Svi članovi Udruženja Nautičara dužni su da se na teritoriji kompleksa marine pridržavaju svih mera koje su uvele nadležne institucije i Vlada
Republike Srbije.
3. Zbog novonastale situacije Udruženje Nautičara ce prihvatati uplate prve rate članarine do 15.05.2020. godine.
4. Klupske prostorije Udruzenja Nautičara zatvaraju se od 21.03.2020. do daljnjeg.
5. Za sve informacije vezane za stanje u marini, stanje plovila članova Udruzenja ili bilo kakve druge informacije, mozete se javiti na dežurni telefon 063 7074620 – Vule.
6. Volonterski radnici u Udruzenju Nautičara koji su prestali sa radom u marini su:
– Miljević Miloš – prestao sa radom od 20.03.2020.
– Ferenc Mile – prestao sa radom 15.03.2020.
Odluke UO donosili Dušan Eglendzija i Božidar Pavlović ( prema punomoćju clana UO Petra Djordjevića). Sastanku prisustvovali i Duško Nikitović clan nadzornog odbora i blagajnik Vuković Milan.

U Starom Slankamenu Za UO Marine
21.03.2020 ______________________

Odluka UO 14.03.2020.g

Odluke sa sastanka UO  Upravnog Odbora Udruženja nautičara Stari Slankamen 14.03.2020. g:

 

 1. Jednoglasno je doneto rešenje da se odmah krene u nabavku materijala, plovaka i ostalog što je potrebno za izgradnju pontona dimenzija 2x8m.
 2. Za nabavku materijala potrebnog za izradu konstrukcije i gazišta zadužen je Dušan Eglendzija.
 3. Za pribavljanje ponude i organizaciju nabavke plovaka fi600 dužine 3m, sa tri mesta za prihvatanje zaduzen je Duško Nikitović.
 4. Rok za nabavku svih materijala potrebnih za izradu pontona je naj kasnije 20.03.2020.
 5. UO je prihvatio predlog Duška Nikitovića, da svojim sredstvima finansira izradu plovaka (4 plovka duzine 3m, sa 3 prihvatna mesta – ukupno oko 840 EUR u dinarskoj protivvrednosti). Navedeni iznos biće kompenzovan Nikitoviću članarinom za pramčani vez u periodu od četiri godine, počevši od 2021. godine.

Odluke UO donosili Dušan Eglendzija i Bozidar Pavlović ( prema punomoćju clana UO Petra Djordjevića). Sastanku prisustvovali Lazar Stanojević- novo izabrani clan UO i Duško Nikitović član nadzornog odbora.

U Starom Slankamenu                                                     Za UO Marine

14.03.2020

Sastanak UO 29.02.2020

Resenja sa sastanka UO  Upravnog Odbora udruzenja nauticara StarI Slankamn 29.02.2020. g:

 1. Hitna popravka priveznih mesta za dva clana koja su se zalili UO – Hemun Aleksandaru i Radetu Dukicu.

Odluka:

Da se u najkracem roku poprave oba privezna mesta i da se o tome obaveste korisnici.

 1. Resenje vezano za dopis iz Kapetanije za zabranu veza neregistrovanim plovilima

Odlika:
Donesena odluka broj 01/022020 koja ce biti javno objavljena

 1. Remont WC-a

Odluka:
Da se u najkracem roku remontuje drugi WC, koji ce biti zakljucan i koristice se iskljucivo od strane clanova marine i njihovih gostiju.

 1. Predlog o kupovini dasaka za najhitnije odrzavanje

Odluka:
Dogovoreno je da se kupi neophodna kolicina dasaka za urgentne popravke pontona u marini.

 1. Predlog da se udje u pregovore o kupovini plasticnih sertificiranih nosaca pontona.

Odluka:

Ovlascen je Lazar Stanojevic da obavi pregovore sa proizvodjacima i pribavi najpovoljniju ponudu do kraja marta. Dogovoren je odlazak u Osecinu i direktan kontakt i izbor najboljih plovaka.

 1. Preraspodela zaduzenja u marini

Odluka:

Doneta odluka da UO zaduzuje i trecag clana udruzenja, za dezurstva i obavljanje radova manjeg obima u marini.                      Za UO Udruzenje

29/02/2020                                                                     ___________________

STATUT UDRUŽENJA

U skladu sa odredbama čl. 53. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ br. 24/2011), i u skladu sa izmenama donetim u skladu sa odredbama čl. 55. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ br. 10/2016) na skupštini Udruženja nautičara „Stari Slankamen“, održanoj dana 22.02.2020. godine u prostorijama Udruženja, usvojen je prečišćeni tekst Statuta koji glasi:

 

STATUT

UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“

 

 

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje) je sportsko udruženje, dobrovoljna, nedobitna organizacija, zasnovana na slobodi udruživanja građana, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti nautičkog sporta.

Ciljevi Udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: aktivnosti od značaja za razvoj nautičkog sporta i od koristi za njegove članove.

Član 3.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • zastupa zajedničke interese članova udruženja pred gradskim, državnim i sportskim organima i organizacijama,
 • obezbeđuje uslove za razvoj vrhunskog sporta u sportskim granama koje neguje udruženje,
 • preduzima odgovarajuće aktivnosti radi unapređenja i omasovljavanja nautičkog sporta i praćenja i upoznavanja svojih članova sa međunarodnim iskustvima u oblasti nautike,
 • organizuje i pruža stručnu pomoć svojim članovima u unapređenju njihovog rada
 • radi jačanja sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova utvrđuje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima,
 • usklađuje aktivnosti članova udruženja,
 • učestvuje u izgradnji, održavanju i upravljanju nautičkim objektima koji su potrebni udruženju,
 • obavlja i druge aktivnosti u cilju razvoja nautičkog sporta.

Naziv i sedište

Član 4.

 

Naziv udruženja je: Udruženje nautičara „Stari Slankamen“.

Sedište udruženja je u Starom Slankamenu, u ulici Vojvode Stepe bb, 22323 Stari Slankamen.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4a.

 

Udruženje je osnovano kao sportsko udruženje, odnosno pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom i registrovano po Zakonu o sportu Republike Srbije kod Agencije za privredne registre.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

 

Molba za prijem u članstvo Udruženja podnosi se u pisanoj formi Upravnom odboru Udruženja.

Član Udruženja može postati lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja i podnese molbu za prijem u članstvo. Maloletno lice  sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje, uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Maloletno lice mlađe od 14 godina molbu za prijem u članstvo podnosi uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.

O prijemu u članstvo Udruženja ,  odlučuje Upravni odbor u roku od 30 dana od dana podnošenja molbe za prijem i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca molbe.

U slučaju odbijanja molbe za prijem u članstvo, podnosilac  molbe može podneti žalbu, u roku od 15 dana od dana uručenja odluke, Skupštini Udruženja.

U slučaju da je prihvaćena molba za prijem u članstvo, podnosilac molbe, tj. novi član Udruženja je dužan da uplati propisani iznos Upisnine kao i iznos godišnje Članarine Udruženju u roku od 15 dana od prijema obaveštenja o prijemu u članstvo, u suprotnom se smatra  da je odustao od članstva u Udruženju.

Prava člana Udruženja se počinju ostvarivati od dana uplate Upisnine i Članarine.

Član 6.

 

Prestanak rada  Udruženja utvrđuje se na osnovu odluke nadležnog državnog organa , kojom  se Udruženje briše iz odgovarajućeg registra.

Član može istupiti iz članstva u Udruženju davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i pravo učešća u aktivnostima u organizaciji Udruženja.

Isključenje člana Udruženja moguće je ako:

 • Svojim aktivnostima teže šteti ugledu Udruženja;
 • Grubo postupa suprotno interesima Udruženja i odlukama organa Udruženja;
 • Svojim postupcima grubo ili ponovljeno krši Statut Udruženja;
 • Prestane da ispunjava uslove za prijem u članstvo.

Isključenje člana Udruženja moguće je  i kao rezultat disciplinske mere, za najteže disciplinske prekršaje.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Okončanjem članstva gase se svi zahtevi iz članskog odnosa,  osim zahteva Udruženja na izmirenje zaostalih ugovornih i finansijskih obaveza.

U svim navedenim slučajevima kada se gasi članstvo u Udruženju, član  gubi pravo na vez u Udruženju i  nema pravo na povraćaj upisnine niti članarine i drugih uplaćenih sredstava Udruženju. Izuzetak od navedenog pravila da se gašenjem članstva u Udruženju gubi pravo na vez u Udruženju predstavlja situacija kada članstvo u Udruženju prestaje na osnovu činjenice smrti člana, u kom slučaju njegov zakonski  naslednik  može naslediti njegova prava i obaveze člana u Udruženju, bez potrebe za ponovnom uplatom iznosa upisnine.

Prava, obaveze i odgovornosti članstva

Član 7.

 

Član Udruženja ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • bira i bude biran u organe Udruženja;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 • plaća članarinu;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

 

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Disciplinska komisija i Blagajnik Udruženja. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 9.

 

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 • donosi plan i program rada;
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 • usvaja druge opšte akte Udruženja;
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Blagajnika Udruženja;
 • Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina plus jedan član Udruženja, osim u situaciji ako se nakon prvog sazivanja Skupštine nije odazvala  pomenuta većina članova, tada u drugom sazivanju Skupštine ista može punopravno da odlučuje i ako se odazvala najmanje trećina članova Udruženja;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

 

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 11.

 

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zameni predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.

 

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima i u okviru pomenute nadležnosti može imenovati Referenta za tehničko održavanje marine i pomenutom licu (uz davanje konkretnih naloga), poveriti vođenje poslova organizovanja, nadzora  i sprovođenja svih neophodnih aktivnosti  koje će doprineti nesmetanom funkcionisanju  marine;
 • donosi finansijske odluke, utvrđuje visinu upisnine i članarine;
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 • odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

 

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Disciplinska komisija

Član 13a

Disciplinska Komisije  je nezavistan, kazneni organ Udruženja koji odlučuje o prekršajima utvrđenim Disciplinskim Pravilnikom, Statutom i drugim opštim aktima Udruženja, od strane lica u nadležnosti Udruženja.

Disciplinsku Komisiju čine tri člana, koje bira i razrešava Upravni odbor na period od 4 godine, većinom glasova od ukupnog broja članova.

Disciplinska Komisija svoje odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova. Odluka mora biti doneta u pisanoj formi i mora biti obrazložena.

Protiv odluke Disciplinske Komisije dozvoljena je žalba Upravnom odboru Udruženja u roku od 15 dana od dana uručenja odluke. U postupku pred Disciplinskom Komisijom javnost je  po pravilu isključena.

Disciplinska Komisija pokreće disciplinski postupak na osnovu disciplinske prijave koju mogu podneti članovi  i organi Udruženja.

Članu Udruženja mogu se izreći disciplinske sankcije u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Udruženja, s tim da mu se ne može izreći kazna za disciplinski prekršaj za koji nije kriv i koji pre nego što je učinjen nije bio opštim aktom Udruženja utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna.

Član Udruženja u disciplinskom postupku ima pravo na: vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova, nezavisnost, stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti, branioca o ličnom trošku, izjašnjenje i izvođenje dokaza, pismenu i obrazloženu odluku i žalbu.

Blagajnik Udruženja

Član 13b

 

Blagajnik Udruženja je odgovoran za upravljanje novčanim sredstvima Udruženja,  i imenuje  ga Skupština Udruženja na period od  4 godine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

 

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primeren način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja.

Član 15.

 

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 16.

 

Udruženje stiče sredstva za postizanje svojih ciljeva iz:

 • upisnine (iznos koji uplaćuje novi član Udruženja, nakon prihvatanja molbe za prijem u Udruženje);
 • članarine (iznos koji se utvrđuje na godišnjem nivou);
 • sponzorstava;
 • donatorstva i
 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koja stekne Udruženje predstavljaju  njegovu imovinu i istima ima pravo da raspolaže. Udruženje odgovara za svoje obaveze celokupnom  svojom imovinom.

Član Udruženja može ustupiti pravo korišćenja veza licu koje, uz plaćanje upisnine i članarine, može po odluci Upravnog odbora postati novi član Udruženja, odnosno  član Udruženja može ustupiti pravo korišćenja veza drugom članu Udruženja koji   tada  nema obavezu plaćanja upisnine, ali ima obavezu plaćanja članarine.

Odluke o visini upisnine i članarine iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Udruženja.

Udruženje ima dinarski račun preko koga posluje samostalno.

Dobit koju Udruženje ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 17.

 

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost: 5630 – usluge pripremanja i posluživanja pića.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz sava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada Udruženja

Član 18.

 

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

Član 19.

 

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarenja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 20.

 

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u spoljnjem krugu ćiriličnim pismom ispisano: „UDRUŽENJE NAUTIČARA STARI SLANKAMEN“ a u sredini slika sidra.

Udruženje ima štambilj pravougaonog oblika na kome je ispisan naziv i sedište Udruženja i ostavljen prostor za broj i datum.

Član 21.

 

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o sportu.

Član 22.

 

Ovaj statut stupa na snagu u roku od osam dana od dana njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja.

                                                        Predsedavajući skupštine Udruženja

 

 

                                                           _________________________________

                                                                            (Dušan Eglendžija)

 

Zapisnik sa sednice Skupstine Udruzenja Nauticara S.Slankamen

Z A P I S N I K
Sa sednice Skupstine Udruzenja Nauticara S.Slankamen
Dana 27.02. 2020 godine

1. Brojanjem prisutnih clanova tvrdjeno je da ne na sazivu Skupstine Udruzenje nauticara Stari Slankamen postignut neophodan kvorum za odlucivanje.
2. Utvrdjen dnevni red Skupstine.
3. Za zapisnicara izbran Dusko Nikitovic a zapisnik overavaju Podlavicki Jaroslav I Turcinovic Dragan.

I. Tacka: Usvajanje finansijskog izvestaja za 2019 I Predlog finansijskog plana za 2020g.
A)
Finansijski izvestaj za 2019 godinu podneo Dusan Eglendzija, clan Upravnog odbora i Predsednik upravnog odbora.
U toku 2019 godine na racun Udruzenja postupilo je 934.935 dinara, a sa racuna je isplaceno 904.794 dinara. Na racunu je 01.01.2020. g ostalo 30.000 dinara
Finansijski izvestaj za 2019 godinu je usvojen vecinom clanova Skupstine.
B)
Finansijski predlog plana za 2020 godinu je podneo Dusko Nikitovic, clan nadzornog odbora.
Uz planirane prihode i planirane rashode – investicije u infrastrukturu marine, zakljuceneo je da Udruzenje moze pozitivno zavrsiti 2020 polovnu godinu I ostvariti prihod od cc 40.000 dinara.
Predlog finansijskog plana za 2020 godinu usvojen je vecinom glasova.

II. Tacka: Izmena statuta Udruzenja I promene u upravljackoj strukturi Udruzenja

1. Dusan Eglendzija podneo neopozivu ostavku na mesto clana Upravnog odbora Udruzenja i Predsednika upravnog odbora udruzenja, koja stupa na snagu od 01.05.2020. god.

2. Bozidar Pavlovic izneo predloge za izmenu statuta sa sledecim promenama:
– Usvojena izmena statuta kojom se Upravni odboru Udruzenja daje pravo da moze imenovati Referent za tehnicko odrzavanje marine.
Usvojeno vecinom glasova.
– Menja se adresa Udruzenja na novu adresu: Vojvode Stepe BB, 22323 Stari Slankamen
– Usvojene su sve druge neophodne izmene statuta, u cilju uskladjivanja istog sa pozitivnim zakonskim propisima.
3. Bozidar Pavlovic predlaze clana Lazara Stanojevica za novog clana Upravnog Odbora.
Usvojeno vecinom glasova.
4. Clan Nadzornog Odbora Miroslav Filipovic podneo ostavku, na njegovo mesto predlozen Bibic Dragan
Usvojeno vecinom glasova.

Bozidar Pavlovic je informisao clanove skupstine da ce Upravni Odbor za predsednika Upravnog odbora izabrati Petra Djordjevica. O ovome nije glasano, posto je izbor predsednika Upravnog Odbora u ingerenciji samog odbora.

III. Tacka: Razno
1. Zoran Velickovic informisao clanove Udruzenja da je dobio obecanje Kapetanije Beograd, da ce dolaziti na mesto I vrsiti tehnicki pregled svih plovila koje su vlasnistvo clanova sa prebivalistem u Beogradu.
2. Djole Abalic obavestio clanove da ce Kapetanija Novi Sad dolaziti I vrsiti tehnicke preglede svih plovila ciji vlasnici imaju prebivaliste na teritoriji koju pokriva ova kapetanija.
3. Usvojen predlog da se prilikom placanja godisnje clanarine overava clanska karta pecatom udruzenja.

Zapsinicar: Zapisnik overili:
Dusko Nikitovic Podlavicki Jaroslav
Turcinovic Dragan

Predsedavajuci Skupstine:
Dusan Eglendzija

Skupstina Udruzenja

Dana 23.02.2020. godine odrzana je redovna Skupstina Udruzenja nauticara Stari Slankamen, koja je imala potreban kvorum clanova za odlucivanje.

Na sednici Skupstine donete su sledece odluke:

 • Usvojen je finansijski izvestaj za 2019 godinu
 • Usvojen predlog finansiskog plana za 2020 godinu, koji sadrzi investicije za izgrdnju 24 m novih pontona, zamenu cc 200 m2 dasaka, registraciju Udruzenja i placanje takse Vojvodina Vodama…
 • Izvrsene su izmene u Upravnom i Nadzornom odboru Udruzenja.
 • Usvojene su izmene Statuta Udruzenja.

Zakazana redovna Skupstina

Redovna Skupstina Udruzenja je zakazana za 23.02.2020. godine, o cemu ce telefonski biti obavesteni svi clanovi.

Molimo sve clanove da svoim prisustvom pomognu Udruzenju u donosenjeu odluka koje su zaist od velike vaznosti.

Srdacan pozdrav

Upravni Odbor Udruzenja