Umanjenje naknada članovima marine za radove u marini

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20201002-01

Od 01.11.2020. ukida se naknada koja se isplaćuje Dušanu Eglendžiji za njegovo posebno angažovanje na održavanju marine i izradu novih pontona.

Članovima marine angažovanim na poslovima čuvara, blagajnika i održavanja naknade će biti regulisane u skladu s ranijim dogovorom.

OBRAZLOŽENJE

Zbog smanjenog obima poslova na kojima je Dušan Eglendžija angažovan na održavanju marine i zbog prekida izrade novih pontona u zimskom periodu, Upravni odbor smatra da isplata dogovorene naknade nije opravdana u toku zimskog perioda. 

Odluka o nastavku isplate naknade biće ponovo doneta u skladu s planiranim aktivnostima u 2021. godini i raspoloživim finansijskim mogućnostima.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

01.11.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___02.10.2020.______

 

Saglasnost da Pera traži donacije od banaka

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200920-01

Ovlašćuje se Petar Đorđević, predsednik UO da podnese molbu poslovnim bankama za odobrenje donacija Udruženju.

OBRAZLOŽENJE

Petar Đorđević je upoznao članove UO i NO o razgovoru koji je imao sa predstavnicima poslovnih banaka i o mogućnosti da banke odobre donacije Udruženju. Imajući u vidu potrebe za finansiranje obnove marine i njene registracije, kao i finansiranje daljeg rada, ovakve donacije bi bile velika pomoć Udruženju pa je iz tog razloga doneta odluka kako je dato u izredi odluke.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO – operativna realizacija dogovora

Božidar Pavlović, predsednik NO – nadzor i pomoć Petru Đorđeviću

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član 
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___20.09.2020.______

Uklanjanje privatnih splavova

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200726-01

Splavovi sa ili bez kućica u vlasništvu članova marine ne mogu se vezivati za pontone koji služe za privez čamaca. Nalaže se svim članovima marine, vlasnicima takvih splavova da ih uklone iz prostora marine do 30.10.2020. Ukoliko to ne učine vlasnici, splavovi će biti uklonjeni od strane Udruženja. Udruženje ne odgovara za eventualna oštećenja splavova do kojih dođe u postupku izmeštanja. 

OBRAZLOŽENJE

U marini se u trenutku donošenja ove odluke sprovodi zamena starih i dotrajalih pontona novim, koji će biti izgrađeni u skladu sa važećim zakonskim propisima. Imajući u vidu veličine i težine plovnih objekata koji su u ličnom vlasništvu pojedinih članova Udruženja, da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije novih pontona i da bi se članovima Udruženja omogućilo normalna i bezbedna plovidba u prostoru marine, usvaja se ova odluka i nalaže se vlasnicima tih plovnih objekata da ih uklone iz prostora marine.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

30.10.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___19.07.2020.______

Brisanje iz članstva zbog neizmirenih obaveza

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200719-02

Članovi Udruženja koji do 30.10.2020. ne izmire svoje obaveze prema Udruženju (uplata godišnje članarine) za ovu i ranije godine, gube pravo na dalje članstvo u Udruženju.

Ova odluka ne važi za članove Udruženja koji su do 30. marta izvestili UO o tome da u tekućoj godini neće koristiti svoj vez i stavili ga na raspolaganje Udruženju do naredne godine.

OBRAZLOŽENJE

Analizom primljenih uplata u prethodnom periodu utvrđeno je da postoje članovi koji u dužem periodu nisu izmirili svoje obaveze. Sa tim članovima biće obavljeni razgovori radi provere tačnosti podataka iz evidencije. Tamo gde dugovanja budu potvrđena a članovi do datog roka ne izmire obaveze, na osnovu ove odluke biće brisani iz članstva u skladu sa odredbom Statuta, član 6. stav 4, tačka 4), na predlog koji će UO dostaviti Skupštini Udruženja na prvom narednom redovnom zasedanju.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Božidar Pavlović, predsednik NO

Rok za realizaciju:

30.10.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___19.07.2020.______

Obustava plaćanja računa za Eglendžijin telefon

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200719-01

Od 01.10.2020. obustavlja se plaćanje troškova mobilnog telefona Dušana Eglendžije.

OBRAZLOŽENJE

Prethodnih godina Udruženje je pokrivalo troškove mobilnog telefona u vlasništvu Dušana Eglendžije zbog velikog broja razgovora koje je morao da obavlja za potrebe Udruženja u svojstvu predsednika Udruženja.

Nakon podnete ostavke na funkciju predsednika Udruženja i prenošenja dužnosti i prava na novog predsednika, dalje pokrivanje ovih troškova ne bi bilo opravdano pa je odlučeno da se sa plaćanjem prestane od 01.10.2020.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đordžević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

01.10.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___19.07.2020.______

Odluka o zajmu

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-05

Odobrava se zaključenje ugovora o pozajmici koji će zaključiti Udruženje (kao pravno lice – zajmoprimac) i Petar Đorđević (kao fizičko lice – zajmodavac). 

Ova pozajmica se odobrava isključivo za potrebe finansiranja izgradnje novih pontona i postupka legalizacije marine.

Ovlašćuje se Petar Đorđević, predsednik UO Udruženja da potpiše ugovor o zajmu.

Ugovorom će biti precizirani detalji o iznosu zajma i načinu i roku vraćanja.

OBRAZLOŽENJE

Procenjeni troškovi zamene dotrajalih pontona novim, koji će biti izgrađeni u skladu s važećim propisima, prevazilaze trenutno raspoloživa sredstva kojima Udruženje raspolaže. Kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti članova Udruženja zbog dotrajalosti starih pontona, odlučeno je da se Udruženje zaduži uzimanjem zajma bez obaveze plaćanja kamate zajmodavcu kako bi se svi pontoni zamenili novim do kraja ove ili tokom naredne godine, zavisno od finansija i vremenskih uslova.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Božidar Pavlović, predsednik NO

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______

Unipromet – molba za donaciju – metalni štitnici

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-04

Odobrava se Petru Đorđeviću da uputi dopis firmi Unipromet, iz Čačka, s molbom za pomoć u vidu metalnih štitnika za metalnu konstrukciju novih pontona.

OBRAZLOŽENJE

Predrag Mardžokić je obavestio članove UO da postoji mogućnost da navedena firma isporuči Udruženju 25 komada metalnih štitnika bez naknade i da je potrebno firmi uputiti pisanu molbu pa je odlučeno da se pošalje molba.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đordžević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

22.06.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______

Izbor Pro-Stila i razgovor sa Upravom za brodove

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-03

Potvrđuje se izbor firme Pro-Stil iz Osečine za dobavljača plastičnih cisterni i kupovina dasaka od ariša za potrebe izgradnje novih pontona i odobrava se Lazaru Stanojeviću da u marini organizuje sastanak sa predstavnikom Uprave za brodove radi usaglašavanja potrebnog nivoa kvaliteta konstrukcije kako bi novi pontoni mogli biti registrovani

OBRAZLOŽENJE

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Božidar Pavlović da izvrši poručivanje i plaćanje.

Lazar Stanojević da organizuje razgovor u marini s predstavnikom Uprave za brodove

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______

Odobrenje postavljanja dva VIP mesta

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-02

Odobrava se realizacija ranijeg dogovora o postavljanju dva VIP mesta na glavnom pontonu za nove članove Udruženja.

OBRAZLOŽENJE
Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Božidar Pavlović da zaključi ugovore o uplatama upisnine, članarine i dogovorenih donacija s novim članovima.

Dušan Eglendžija da organizuje izgradnju i postavljanje pristupne staze.

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______

Odluka o promenama ovlašćenog lica u APR i banci

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-01

Po povratku Petra Đorđevića iz Kanade, odlučeno je da Petar Đorđević i Lazar Stanojević sprovedu postupak izmene podataka u APR-u i poslovnim bankama u kojima se nalaze računi Udruženja.

OBRAZLOŽENJE
Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO i Lazar Stanojević, član UO

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

 1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
 2. Predrag Mardžokić, član
 3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

 1. Božidar Pavlović, član
 2. Duško Nikitović, član
 3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

__21.06.2020._______