SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA

SAOPŠTENJE UPRAVNOG ODBORA 20210911
UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“

 

Na osnovu dogovora sa članovima Udruženja, Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ uputio je poziv svim članovima udruženja na redovno zasedanje Skupštine udruženja, koje je zakazano za subotu, 11. septembar 2021. godine, sa početkom u 11:00 časova i sa sledećim dnevnim redom:

  1. Izveštaj o radu Udruženja u periodu 1. januar – 30. juni 2021.
  2. Zamena članova UO i NO i izbor članova Disciplinske komisije.
  3. Razno.

Pozivi članovima udruženja da prisustvuju zasedanju Skupštine bili su objavljeni blagovremeno putem saopštenja na internet stranici Udruženja, na viber grupi članova Udruženja i u pisanim objavama postavljenim na prozoru kancelarije, restorana, čuvarske kućice i oglasnoj tabli.

Dana 11. septembra, na zakazanom mestu i u zakazano vreme okupilo se ukupno 29 (dvadeset devet) članova udruženja, što nije bilo dovoljno za kvorum i pravno-valjano odlučivanje (u skladu sa Statutom udruženja, gde u članu 9. stav 4. tačka 5) stoji da „Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina plus jedan član Udruženja“) jer udruženje ima registrovanih 107 članova pa je za kvorum potrebno najmanje 54 člana.

U skladu sa Statutom, član 9. stav 3. Petar Đorđević je, u svojstvu predsednika UO predložio i zakazao vanredno zasedanje Skupštine za subotu, 18. septembar, u 11:00 časova, u prostorijama Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ sa istim dnevnim redom koji je bio objavljen za zasedanje Skupštine koje nije održano.

Petar Đorđević je upoznao prisutne da je za rad i punopravno donošenje odluka na vanrednoj sednici Skupštine, u skladu sa članom 9. stav 4. tačka 5) moguć i ako sednici prisustvuje manji broj članova („ako se nakon prvog sazivanja Skupštine nije odazvala  pomenuta većina članova, tada u drugom sazivanju Skupštine ista može punopravno da odlučuje i ako se odazvala najmanje trećina članova Udruženja“, kada je, u skladu sa odredbom iz stava 6. već pomenutog člana 9. za donošenje odluka dovoljna polovina prisutnih članova.

Radi informisanja svih članova udruženja, ovo saopštenje UO biće objavljeno na sajtu udruženja, na viber grupi i objavama na prozoru kancelarije udruženja, restoranu, čuvarskoj kućici i na oglasnoj tabli.

U neformalnom razgovoru nakon što je doneta odluka da zasedanja Skupštine neće biti, predsednik UO, Petar Đorđević je upoznao prisutne članove udruženja sa detaljima izveštaja o radu i o potrebi zamene dva člana UO, dva člana NO i predsednika Disciplinske komisije.

Tom prilikom predsednik UO i članovi UO i NO su odgovorili na brojna postavljena pitanja i zamolili su sve prisutne da se odazovu pozivu na vanredno zasedanje Skupštine, kao i da svi pozovu svoje poznanike, članove udruženja koji nisu bili prisutni, da se odazovu pozivu na vanredno zasedanje Skupštine u što većem broju.

U Starom Slankamenu, 11. septembar 2021.

                                                                                   Predsednik UO udruženja

Petar Đorđević