Zajedničko saopštenje UO i NO

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
NA DISKUSIJU KOJA SE POVELA 10.07.2021. GODINE U GRUPI NA VIBERU
PRVOBITNO FORMIRANOJ ZA POTREBE PRIPREME ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“

Na viber grupi je objavljeno više poruka različite sadržine u vezi sa kojima članovi UO i NO žele da daju svoje komentare.

KOMENTARI U VEZI SA NAČINOM RADA I NEPOŠTOVANJEM ODLUKA SKUPŠTINE ODRŽANE 2020. GODINE

Članovi UO i NO neće se posebno obazirati na sve komentare pojedinih članova koji u dužem vremenskom periodu pokušavaju da ostale članove Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ uvere u potrebu smene sadašnjih članova UO i NO, iznoseći niz neistina i postavljajući nepotrebna pitanja, a sve u jedinom cilju da sebi daju na važnosti i da sami postanu članovi ovih tela.
Za sve njih i u vezi s tim njihovim aktivnostima komentar je samo jedan: u skladu sa sada važećim statutom, mogu da postupe u skladu sa članom 9. u kom piše:
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
Između ostalih komentara bio je i komentar da su članovi  UO i NO sami molili da budu izabrani a da su onda počeli da rade šta hoće ne uvažavajući mišljenja drugih članova Udruženja.
Pre svega, članovi UO i NO nisu nikog molili ni za šta. Svi do jednog su izabrani u redovnom postupku na održanoj godišnjoj Skupštini voljom većine članova udruženja u teškom trenutku za udruženje, kada je udruženje ušlo u dug u dinarskoj protivvrednosti od nekoliko hiljada evra, kada se pokazalo da više  članova potražuju ista vezna mesta, da se ne zna tačno koliko imamo članova i ko treba i ko ne treba da plaća članarinu.
U međuvremenu, novoizabrani članovi UO i NO uspeli su svojim radom da izmire sve zaostale dugove, da realizuju veći deo ranije usvojenih planova i sada privode kraju postupak legalizacije privezišta i regulisanje odnosa sa preduzećem „Vode Vojvodine“ i Opštinom Inđija.
Članovima UO i NO zamereno je i nepridržavanje odluka usvojenim na sednici Skupštine održanoj 23.02.2020. godine i pri tom je priložena kopija teksta objavljenog na sajtu udruženja.
Iz komentara se vidi da pisac poruke nije bio u stanju čak ni da tačno prenese ono što je kopirao, jer je u svojoj poruci napisao: „…na skupštini je doneta odluka da se pravi 40 m pontona i 100 m2 dasaka…“
A istina je da na sajtu piše (obraćamo pažnju samo na tekst označen žutom bojom):

„Na sednici Skupstine donete su sledece odluke:

  • Usvojen je finansijski izvestaj za 2019 godinu
  • Usvojen predlog finansiskog plana za 2020 godinu, koji sadrzi investicije za izgrdnju 24 m novih pontona, zamenu cc 200 m2 dasaka, registraciju Udruzenja i placanje takse Vojvodina Vodama…
  • Izvrsene su izmene u Upravnom i Nadzornom odboru Udruzenja.
  • Usvojene su izmene Statuta Udruzenja.

U citiranom tekstu stoji i da je na Skupštini usvojena odluka da se radi na registraciji Udruženja i na regulisanju odnosa sa preduzećem „Vode Vojvodine“ u smislu plaćanja zakonom propisane takse.
Iz svega ovog vidi se samo površnost i zla namera komentatora kome je jedini cilj da lično postane član jednog od upravnih tela udruženja a to na taj  način nije moguće. Moguće je  samo na sledećoj sednici Skupštine, ako dobije podršku većine članova Udruženja.
Na sajtu udruženja svako ko želi može da vidi niz obaveštenja iz kojih je očigledno šta to sadašnji  članovi UO i NO rade na stranici https://marinaslankamen.org/novosti/ , treba samo pažljivo pročitati.
Upravo tekstovi objavljeni na sajtu udruženja potvrđuju da članovi UO i NO poštuju odredbu Statuta iz člana 14. Ostvarivanje javnosti rada, u kom piše:„Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primeren način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja.“
Samo nedobronamerni članovi udruženja mogu i pored toga da kritikuju rad UO i NO tako kako to rade neki od njih u svojim komentarima u grupi na viberu.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ I LEGALIZACIJA

Obaveza podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja je zakonom propisana obaveza i postoji zakonom propisana forma u kojoj se taj izveštaj priprema i kome se dostavlja.
UO je samostalan u svom radu i za svoj rad odgovara Skupštini, u skladu sa opisom poslova iz domena rada UO u skladu sa članom 12, tačke 1), 2), 3) i 4).
Pitanja o finansijama i o angažovanju sredstava zaista nisu ništa drugo do zlonamerno skretanje pažnje ostalih članova udruženja od činjenice da je u već pomenutim obaveštenjima objavljenim na sajtu udruženja u nizu objavljenih obaveštenja prikazan finansijski tok od toga koliko sredstava je udruženje trebalo da oprihoduje od naplate članarine, do periodičnih izveštaja iz kojih se vidi koliko je koji član uplatio. Dati su i izveštaji o uplatama donacija za izgradnju novih pontona, kao i imena svih članova koji su u cilju finansijske podrške izgradnje novih pontona uplatili članarinu unapred za jednu ili više godina, kako bismo u ovom trenutku imali više sredstava na raspolaganju potrebnih da se izvrše svi radovi.
Što se tiče postupka legalizacije privezišta, i taj posao je u toku i u skladu sa odlukom Skupštine (ranije je citirana), kao i odluka koje je u međuvremenu doneo UO, uz saglasnost NO, odabran je proizvođač sertifikovanih plastičnih pontona i od njega su kupljeni svi plovci na koje je postavljena konstrukcija i pod od ariša, a sve u skladu sa važećim propisima.
Uspostavljene su  veze  sa Upravom za brodove, angažovana je  i registrovana firma za izradu projekta koji je, istina sa zakašnjenjem od skoro dva meseca (a za šta nije odgovornost na članovima UO), predat Upravi za brodove.
Ovde treba reći, i to je nešto o čemu bi i svi ostali članovi udruženja inače bili obavešteni, suočili smo se sa neočekivanim problemom. Pre tri-četiri nedelje, objavljena je nova uredba koja se bavi postupkom registracije plutajućih objekata zbog koje sada postoje neka neslaganja između našeg projekta i novih propisa. To je  nešto o čemu smo juče, 10.07.2021. na terasi udruženja, imali sastanak, kojem su prisustvovali svi članovi UO i  NO, sa vlasnikom firme koja je sertifikovana za izvođenje radova, u cilju prevazilaženja problema koji su se pojavili zbog izmene propisa.
Nadamo se da ćemo kroz dogovorene akcije uspeti sve probleme da realizujemo i da realizujemo plan ponovne registracije privezišta i regulišemo odnose sa preduzećem „Vode Vojvodine“, kako je odlučeno na Skupštini 2020. godine.

O ZASLUGAMA I O ZASLUŽNIM

Na viber grupi je započeta prepiska koja nikako ne može da doprinese dobrom duhu u udruženju zbog načina na koji se komentarišu aktivnosti.
I pored očiglednih rezultata aktivnosti sadašnjih članova UO i NO na realizaciji planova, često se pojavljuju komentari u kojima pojedini članovi žele da istaknu svoje lične zasluge ili žele da omalovaže zasluge pojedinaca ili grupe članova.
Umesto da budu zadovoljni dosadašnjim rezultatima, pojedinci uporno kritikuju rad članova UO i NO. Nažalost, pravo je svakog da napiše šta želi ali tek na sednici Skupštine većina članova udruženja može da da konačnu ocenu svega što je urađeno u udruženju u prethodnom periodu.
Niko od članova UO i NO nije osporio rad i lični trud Vuleta i Mileta, koji su, za dogovorenu naknadu (koja im je uredno isplaćivana) uradili ogroman posao, na šta je i sam Vule ukazao u svom komentaru na grupi viber.
Ali Vule nije napisao ni reč o tome kako su njih dvojica u više navrata obaveštavali članove UO i NO o svojim namerama da prekinu da obavljaju dogovorene poslove, tražeći veće naknade ili da budu prijavljeni kao zaposleni radnici, za šta u dosadašnjem periodu nije bilo uslova jer ta sredstva nisu bila predviđena godišnjim planom prihoda i rashoda.
Nije pisao ni o tome kako su u mnogim slučajevima samostalno odlučivali kada će i da li će da rade, kada će „doći na posao“, kada će praznovati praznike, a da su sve to članovi UO i NO tolerisali iako je to znatno uticalo na brzinu izvedenih radova.
Ipak, članovi UO i NO su zadovoljni kvalitetom izvedenih radova i zahvaljuju se i jednom i drugom na uloženom trudu.
U prepisci na viberu pojavio se i komentar u kom se navodi da članovi UO i NO zanemaruju doprinos člana UO, Dragana Mardžokića, što je opet jedna neistina.
Niko nije zanemario značaj njegovog doprinosa u vezi s nabavkom metalnih profila koji su upotrebljeni za izgradnju novih pontona. Ali, ono što ostalim članovima nije poznato, Dragan Mardžokić se često nije uključivao u diskusije povodom donošenja nekih odluka. Uredno je obaveštavan putem grupe čiji su članovi bili članovi UO i NO ali veoma retko se izjašnjavao, zbog čega mu je stavljena primedba i čak je i rečeno da bi na sledećoj Skupštini bilo dobro da se Mardžokiću zahvalimo na dosadašnjem angažovanju ali da na Skupštini umesto njega bude izabran neko mlađi, koji bi se lakše snalazio sa ovim novim načinima komunikacije. Mislimo da bi Mardžokić, sa toliko godina života i iskustva, i kao član od osnivanja udruženja, mogao biti dobar član NO i u tom smislu će biti dat predlog na sledećoj sednici Skupštine.

ZAKLJUČAK

Članovi UO i NO smatraju da su neke od poruka objavljene na viber grupi zlonamerne i da ne pomažu radu i razvoju udruženja.
Pozivamo članove da ne potpadaju pod uticaj zlonamernih ljudi koje više zanima njihov lični status od dobrobiti za udruženje.
Pozivamo i sve članove da pokažu razumevanje i toleranciju i da se pridržavaju instrukcija i obaveštenja koja objavljuju članovi UO i NO.
Sadašnji članovi UO i NO su i do sada sve što je bilo važno objavili i sve što je do sada urađeno, urađeno je u najboljoj nameri da se udruženje konsoliduje i da se legalizuje kako bi još dugo godina moglo svojim članovima da bude mesto odmora i uživanja.
Nijedan od sadašnjih članova UO i NO nema nameru da ostane doživotni član ovih organa upravljanja i svi jedva čekaju da se realizuju ranije usvojene odluke kako bi svoja mesta prepustili nekim drugim članovima udruženja. U tom smislu je jedan od članova NO već najavio svoju nameru da, po realizaciji započetih planova, prestane da bude član NO.
Kao što je na viber grupi objavljeno, planirano je da vanrednu sednicu Skupštine održimo tokom jeseni i da na njoj usvojimo neke važne odluke, a među njima i neke izmene Statuta.
Članovi UO i NO već su pripremili tekst predloga izmena Statuta u delu rada Disciplinske komisije (predlažu se nove odredbe koje bi regulisale disciplinski postupak na osnovu kog bi bilo moguće otkazati članstvo članovima koji ne plaćaju članarinu, onima koji samovoljno zauzimaju mesta na pontonima ili na neki drugi način za sebe uzurpiraju neka prava na račun drugih članova).
Pripremljen je i predlog izmena u delu koji bi se bavio zaslužnim članovima, njihovim statusom i obavezama.
Kao što je već napisano na grupi, pozivamo i sve ostale članove da na imejl udruženja pošalju svoje predloge za izmene u Statutu ali i svoje predloge novih akcija kojima će se baviti udruženje u narednom periodu.
Kada na jesen usvojimo te izmene i kada to prođe kroz APR, na sledećoj redovnoj sednici Skupštine imaćemo uslove da izaberemo nove članove organa upravljanja, da usvojimo nove odluke i planove.

Na kraju, ponavljamo molbu svima da se čuvaju zlonamernih komentara od strane pojedinih članova udruženja. U njima nema ni malo istine a ima mnogo zlih namera. U udruženju se  trenutno sve radi u skladu sa zakonom i u skladu sa mogućnostima. O  svemu postoji pisani trag, objavljena obaveštenja i  na sve ozbiljne i dobronamerne primedbe i predloge članovi UO i NO odgovoriće u najkraćem mogućem roku ali za prepisku sa onima koji traže „svoje mesto pod suncem“ zaista nemamo vremena, jer je pred nama mnogo poteškoća i problema koje moramo da rešavamo.

U ime članova UO i NO tekst za objavljivanje pripremio

Lazar Stanojević, član UO
11.07.2021.