GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU UDRUŽENJA

OBAVEŠTENJE ČLANOVIMA UDRUŽENJA NAUTIČARA

„STARI SLANKAMEN“
U VEZI SA ZAVRŠNIM RAČUNOM I ORGANIZACIJOM GODIŠNJE SKUPŠTINE

 

Uvažavajući mere zabrane okupljanja i organizacije javnih skupova, članovi UO i NO udruženja odlučili su da ove godine ne organizuju godišnju skupštinu do prestanka mera proglašenih od nadležnih državnih organa za vreme pandemije.

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU UDRUŽENJA

Članovi UO i NO su Predlogom godišnjeg izveštaja, koji je objavljen na sajtu Udruženja dana 27.12.2020. godine, obavestili sve članove Udruženja o tome šta je urađeno tokom 2020. godine i šta se planira od aktivnosti za 2021. godinu.
U međuvremenu, u zakonskom roku, sačinjen je Godišnji finansijski izveštaj koji je overen i predat APR-u.
Godišnji finansijski izveštaj sačinjen je u skladu sa važećim zakonom o knjigovodstvu i na osnovu tog izveštaja vidi se da je Udruženje nautičara „Stari Slankamen“ poslovalo u skladu sa zakonom i da je tokom 2020. godine ostvarilo ukupan promet u visini od 5.619.833,34 dinara.

Osnovu prihoda Udruženja činila je godišnja članarina koju članovi plaćaju za korišćenje veznih mesta. U toku 2020. godine evidentiran je prihod od članarina u iznosu od 1.358.660,00 dinara, a po odbitku svih registrovanih rashoda, ostala je neraspoređena dobit u visini od 680.664,81 dinar.

Kako se radi o prihodu od članarina, ova dobit ima karakter neoporezive dobiti i na nju Udruženje neće platiti porez.

Po prvi put, knjigovodstveno je evidentirano ulaganje u materijalnu imovinu Udruženja i tako je evidentirana nabavka novih pontona u vrednosti 676.922,00 koji tako postaju materijalna dobra – osnovna sredstva Udruženja sa rokom amortizacije od 10 godina.

Sastavni deo Godišnjeg izveštaja je i priloženi Zaključni list u kome zainteresovani mogu videti i popisanu imovinu Udruženja. Treba imati u vidu da taj spisak treba da pretrpi promene jer neke stvari u listi više ne postoje ili više nemaju knjigovodstvenu vrednost. To će biti sređeno u narednom periodu.
Sva sredstva iz prethodne godine, kao i sredstva koje će Udruženje prihodovati u narednom periodu, biće iskorišćena za realizaciju planova o izgradnji novih pontona i registraciju objekata u posedu Udruženja.

 

POČASNI ČLANOVI

 

Na ovu temu bilo je dosta diskusije i komentara.
Članovi UO i NO smatraju da se radi o problemu koji je u nadležnosti Skupštine udruženja. Ne želeći da bilo kome uskrate pravo na status počasnog člana, članovi UO i NO smatraju da u skladu sa sada važećim Statutom nije moguće doneti pravilnu odluku.
Da bi to bilo moguće, u Statut udruženja trebalo bi uneti nove odredbe koje bi bliže regulisale kriterijume na osnovu kojih bi Skupština mogla da nekom članu utvrdi status počasnog člana, kao i koje obaveze i prava bi iz te odluke proizišle.
Potrebno je izmenama Statuta definisati koje uslove neko treba da ispuni da bi dobio status počasnog člana.
Potrebno je da se utvrde prava i obaveze počasnih članova (da li plaćaju članarinu, da li imaju pravo odlučivanja i sl.).
Dok te izmene ne budu unete u Statut i dok se ne budu donele odgovarajuće odluke, članovi UO, uz saglasnost NO, sve članove udruženja tretiraju kao redovne članove koji imaju obavezu plaćanja godišnje članarine.
Posle usvajanja izmena Statuta, Skupština će utvrditi ko su počasni članovi i može ih osloboditi obaveze plaćanja članarine ili dela članarine, kao i to da se brišu sva dugovanja počasnih članova evidentirana od strane UO do donošenja odluke kojima se članovima potvrđuje status počasnih članova.


ORGANIZACIJA ZASEDANJA SKUPŠTINE

 

Kao što je u uvodu rečeno, UO i NO neće organizovati godišnju Skupštinu dok su na snazi mere zabrane organizacija javnih skupova.
Vodeći računa o zakonitom radu Udruženja, blagovremeno smo se obratili nadležnom organu i pitali za mišljenje u vezi sa organizacijom Skupštine i podnošenjem završnog računa.
U nastavku možete videti tekst pitanja koji smo uputili registratoru:

UDRUŽENJE NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“
PIB 103163790 , Matični broj: 08802360
Tekući račun: 265-221031000027867

AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE
BEOGRAD
21.01.2021.

Poštovani,

U svojstvu člana Upravnog odbora Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ iz Starog Slankamena koje je registrovano u skladu sa odredbama Zakona o sportu, obraćam vam se s molbom da nam pomognete svojim objašnjenjem u vezi s načinom predaje godišnjeg finansijskog izveštaja u uslovima pandemije.
Imajući u vidu da u uslovima pandemije, zbog zabrane okupljanja, nismo u mogućnosti da organizujemo zasedanje godišnje Skupštine udruženja nautičara na kojoj bismo, kao ranijih godina, usvojili pripremljeni godišnji izveštaj o poslovanju čija priprema je u toku, molimo vas za savet kako da postupimo.
Da li možemo finansijski izveštaj, koji će pripremiti knjigovođa, bez odluke Skupštine o usvajanju, dostaviti APR-u overen samo od strane lica ovlašćenog za zastupanje Udruženja nautičara „Stari Slankamen“
Naše udruženje ima stotinak članova različite starosne i socijalne strukture. Starijih od 60 godina imamo više od 40, a i među mlađima ima dosta onih koji nisu ovladali informacionim tehnologijama pa ili ne koriste računare ili na svojim telefonima ne koriste aplikacije za komunikaciju putem interneta (Viber, WhatsUp i sl) tako da nismo u stanju da okupimo više od polovine članstva na nekoj vrsti e-konferencije (pokušali smo, radi probe, to da organizujemo krajem prošle i početkom ove godine), a posebnim merama Vlade Republike Srbije zabranjeno je okupljanje više od 5 osoba u zatvorenom ili na otvorenom prostoru.
U takvim uslovima ne vidimo kako bismo na uobičajeni način sazvali i održali godišnje zasedanje Skupštine udruženja pa se iz tog razloga obraćamo Vama s molbom da nam kažete kako da postupimo jer nam se čini da će trenutno važeće mere ograničenja i zabrane okupljanja ostati na snazi bar do proleća, a želeli bismo da godišnji izveštaj podnesemo blagovremeno.
Dodao bih još i to da je naše Udruženje klasifikovano u mikro pravno lice koje se izdržava iz godišnjih članarina članova udruženja.

Lazar Đ. Stanojević, član Upravnog odbora

 

Na postavljeno pitanje dobili smo odgovor koji dostavljamo u nastavku:

 

From: finizvestaji@apr.gov.rs
Sent: Thursday, January 21, 2021 12:28 PM
To: ‘Lazar Stanojević’
Subject: RE: Finansijski izveštaj za 2020. u uslovima pandemije

Poštovani,

U vezi Vašeg pitanja obaveštavamo Vas da obveznik saglasno članu 18. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja (Službeni glasnik RS“, br. 127/2014, 101/2016 i 111/2017), u slučajevima kada od strane skupštine ili drugog nadležnog organa obveznika nije doneta odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja do isteka roka za dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji,zakonski zastupnik može umesto te odluke da dostavi izjavu o tome, uz navođenje razloga zbog kojih ta odluka nije doneta. Kada nije doneta odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka, umesto te odluke zakonski zastupnik dostavlja Agenciji izjavu da ona nije doneta.

Ukoliko se do kraja godine održi sednica skupštine obveznik će imati mogućnost da dostavi zamenu dokumentacije dostavljenu uz finansijski izveštaj.

S poštovanejm,

Miloš Vuković
Pomoćnik registratora za finansijsk
e izveštaje

 
 

Brankova 25,
11000 Beograd (Republika Srbija)
+ 381 11 6359 827

+381 64 8831 432
mivukovic@apr.gov.rs
www.apr.gov.rs

 

Ukoliko neki članovi Udruženja i dalje smatraju da  odluka da odustanemo od organizacije Skupštine nije ispravna, imaju pravo da se sami organizuju i da organizuju vanrednu sednicu Skupštine na kojoj mogu da, poštujući Statut i zakon, usvoje ove odluke UO i NO ili da se izjasne protiv njih i da izaberu nove članove organa upravljanja Udruženja, pri čemu treba imati u vidu da bi takva organizacija bila protivna zakonu zbog trenutno važećih mera.

Sadašnji članovi UO i NO nastavljaće da obavljaju svoje dužnosti do eventualne odluke vanredne Skupštine o opozivu i izboru novih članova.

Članovi UO i NO se obavezuju da, po prestanku važenja vanrednih mera zabrane organizacije javnih skupova, organizuju redovnu sednicu Skupštine na kojoj će biti usvojene predložene izmene Statuta i podneti izveštaji za rad u 2020. godini i planovi rada za 2021. godinu.
Pozivamo članove Udruženja da razmisle o sadržini predloženih izmena Statuta i da svojim predlozima pomognu usvajanju novih odredbi koje bi razrešile pitanja statusa počasnih članova na pravičan način i u sladu sa važećim zakonima.
Isto tako pozivamo članove Udruženja da svojim komentarima ukažu na stvari na koje bi posebno trebalo obratiti pažnju i kako možemo da poboljšamo kvalitet rada našeg Udruženja.

Izveštaj zajednički sastavili članovi UO i NO

Izveštaj potpisuje predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

28.02.2021.