Komentar UO i NO na predloge

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
NA DISKUSIJU KOJA SE POVELA U GRUPI NA VIBERU
FORMIRANOJ ZA POTREBE PRIPREME ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“
posle 30.12.2020.

 

Povodom diskusije koja je povedena na viber grupi posle 30. 12.2020. posle objavljivanja komentara članova UO i NO na grupi je objavljeno više poruka različite sadržine u vezi sa kojima članovi UO i NO žele da daju svoje komentare.

Bilo je nekoliko komentara kojima su nekim članovima UO i NO upućene ružne lične kvalifikacije i njima se UO i NO neće baviti – neka one ostanu na čast onima koji su te kvalifikacije uputili.

Ali bilo je nekoliko komentara i pitanja koja treba prokomentarisati kako bi svima članovima Udruženja bilo jasno o čemu i šta se tu radi.

Postavljena su neka pitanja koja deluju sasvim normalno i logično iako imaju neku svoju pozadinu o kojoj ne vredi diskutovati. Zato ćemo se zadržati samo na stvarima za koje smatramo da zaslužuju komentare.

ZAPISNIK I UO

Tvrdnja da zapisnik sa prethodne skupštine nije urađen po zakonu je besmislena.

Zakonom nigde nije propisano kako treba da izgleda zapisnik ali je rečeno šta treba da u njemu bude. A naš zapisnik zadovoljava te propisane stvari i iz tog razloga je i prihvaćen od strane APR-a.

To što neko misli da je u zapisniku trebalo da piše ime i prezime svakog diskutanta i šta je izgovorio i kakve i od koga je dobio komentare – to bi bio transkript sa sednice (koji bismo mogli da napravimo na osnovu tonskog zapisa sednice Skupštine – koji, uzgred, postoji i koji čuvamo).

Naš zapisnik sadrži bitne stvari – konstataciju kvoruma, postavljena pitanja i usvojene odluke. Zapisnik je overen od strane ovlašćenog lica.

Svaka dalja diskusija o zapisniku je suvišna.

Bila je i primedba zašto UO nema pet članova – to je opet jedna od odluka sa ranije Skupštine kada je dogovoreno da UO ima tri člana. Što se to pojedinim članovima ne dopada, to je njihov problem. Retke su odluke sa kojima su svi pojedini članovi saglasni.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ I LEGALIZACIJA

Obaveza podnošenja godišnjeg finansijskog izveštaja je zakonom propisana obaveza i postoji zakonom propisana forma u kojoj se taj izveštaj priprema i kome se dostavlja. Za sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja zadužen je knjigovođa a odgovoran je predsednik udruženja.

Finansijski izveštaj se sastavlja posle 1. januara tekuće godine na osnovu podataka sakupljenih do 31.decembra prethodne godine. Samim tim, taj deo nije mogao biti obuhvaćen tekstom predloženog izveštaja o radu u 2020. godini. On će biti dostupan kada ga knjigovođa završi i biće prezentiran uz izveštaj na sednici Skupštine a potom predat Poreskoj upravi, tj. APR-u gde će svima biti dostupan.

U predlogu izveštaja koji vam je dostavljen, izneti su podaci o okviru sredstava kojima raspolažemo, navedeno je da nemamo neizmirena i neusaglašena dugovanja i rečeno je da smatramo da će se rashodi u 2021. godini kretati u nivou rashoda tokom 2020. godine tako da smatramo da nije potrebna promena iznosa godišnje članarine.

Isto tako, navedeno je da, ukoliko zbog postupka registracije pontona i regulisanja odnosa sa Opštinom Inđija i JP Vode Vojvodine budemo videli da nam nedostaju sredstva, da ćemo o tome naknadno izvestiti članstvo i da ćemo se tada dogovoriti kako da prikupimo nedostajuća sredstva. Nismo hteli da unapred opterećujemo članove, ne znajući stvarne troškove postupka legalizacije.

U vezi s tim bila je i jedna primedba da je Lazar Stanojević, izabran za člana UO i da mu je poveren zadatak da legalizuje marinu i da taj zadatak nije izvršio.

Podsetićemo sve članove da je Lazar Stanojević primljen za člana UO tek 1. jula 2020. godine kada su se stekli uslovi za realizaciju odluke Skupštine posle podnošenja ostavke Dušana Eglendžije.

Upravni odbor u novom sazivu napravio je plan po kom je Petar Đorđević bio zadužen da proveri u Opštini Inđija kakva su naša prava i šta možemo da učinimo, a da Lazar Stanojević isto to uradi kad se radi o odnosima sa JP Vode Vojvodine.

Obe aktivnosti su urađene i došli smo do saznanja da smo potpuno nelegalno na prostoru na kome se nalazi marina jer u prethodnom periodu nisu izmirivane ugovorne obaveze.

Dogovoreno je da ćemo zato požuriti sa izradom novih pontona koje će biti moguće registrovati a da će tada geometri iz JP Vode Vojvodine doći da na licu mesta obeleže prostor na kome će se marina nalaziti. Sa registrovanim pontonima obratićemo se Opštini Inđija s molbom da nam opet odobre korišćenja prostora na kom se trenutno nalazimo nelegalno.

Ukoliko neko i dalje misli da se ovaj postupak može završiti brže i jednostavnije, nama će ta pomoć biti više nego dobrodošla i pozivamo sve koji misle da to mogu bolje i uspešnije – da se jave.

Napisali smo i da ćemo za naredni period u naše kalkulacije uneti i potrebne poreze i doprinose naknada onima koji obavljaju neke poslove za potrebe udruženja i da će se korišćenje gotovinske blagajne svesti na zakonom propisanu meru i način. Smatramo da više od toga u jednom ovakvom izveštaju za Skupštinu nije potrebno navoditi. Ukoliko bilo ko želi da sazna koliko je nešto koštalo – o tome postoji evidencija koja se može proveriti.

U ovom delu želimo da damo još jednu napomenu jer verujemo da će pomoći boljem razumevanju nastavka ovog komentara.

Članovi UO i NO svesni su da mnogo toga još treba uraditi i urediti da bi naše udruženje funkcionisalo potpuno u skladu sa zakonima. Znamo mi da je potrebno da imamo niz pravilnika, napomenućemo samo neke: pravilnik o bezbednosti i protivpožarnoj zaštiti, pravilnik o računovodstvu (kojim se, pored ostalog određuje i način evidentiranja i amortizacije sredstava), pravilnik o zaštiti životne sredine, pravilnik o uređenju unutrašnjih odnosa (pravila koja se moraju poštovati), pravilnik o disciplinskoj odgovornosti i niz drugih pravilnika.

Da bismo sve to imali, neko to treba da uradi. Za neke od tih stvari potrebni su stručni i licencirani ljudi koje treba platiti.

Članovi UO i NO su procenili da angažovanje ljudi i sredstava u izradu te „papirologije“ nema smisla dok se ne legalizuje položaj marine na obali Dunava. Nikakvi papiri nam neće pomoći ukoliko u Opštini Inđija nekom padne na pamet da ovaj prostor da nekom drugom licu na upravljanje. Zato je odluka sadašnje uprave Udruženja bila da nema prečeg posla od legalizacije pontona, zgrade i regulisanja odnosa sa JP Vode Vojvodine i Opštinom Inđija. To je težak i složen proces i pomoć svakog člana udruženja je u tom smislu dragocena.

INVENTAR

U jednoj od diskusija postavljeno je pitanje inventara i izneta je tvrdnja da ga nismo uradili.

Pitanje inventara je opet jedna od zakonom regulisanih oblasti.

Kada je uprava u novom sazivu (posle vanredne sednice Skupštine 2018. i redovne sednice Skupštine 2019. godine, i konačno, posle izmena na sednici Skupštine 2020. godine) preuzela na sebe obavezu sređivanja stanja, naišla je na mnogo nedostataka i neke stvari nisu mogle biti odmah urađene.

Jedna od stvari koje nisu urađene bila je i primopredaja inventara.

Novoj upravi nije prezentiran inventar u momentu prenosa ovlašćenja.

Ipak, nova uprava je tokom 2020. godine pristupila pripremi za izradu inventara zatečenog stanja i taj dokument je dat u prilogu ovog komentara kako bi svako mogao da vidi da je njime obuhvaćena sva imovina udruženja.

Trebalo je da predsednik UO, Petar Đorđević, sa Vuletom i Miletom, popiše koliko čega imamo, bez unošenja vrednosti. Za ovo je potrebno malo objašnjenje.

Sva imovina (osim zgrade i betonske piste) smatra se otpisanom i nema knjigovodstvenu vrednost. Ali to nikad ranije nije upisano i ništa nije otpisano. Sada bi trebalo da angažujemo profesionalne procenitelje koji bi trebalo da na osnovu tržišnih cena utvrde stvarnu knjigovodstvenu vrednost svakog pojedinog predmeta. To je velik posao i veoma skup, da bismo dobili izveštaj po kom su otpisani i traktor i džip i cirkular i svi oni ručni alati kojima raspolažemo, uključujući i štampač i laptop i većina tih stvari koje spadaju u ono što se naziva „imovina male vrednosti“ koja se otpisuje prilikom kupovine.

Obavili smo i konsultacije sa računovođama i dobili smo preporuku šta i kako da radimo.

A savet je bio da samo popišemo koliko čega imamo i da od sledeće godine evidentiramo nove pontone kao naša osnovna sredstva jer samo ona služe kao izvor sredstava kojima se udruženje finansira (pored donacija). Kada budemo uspeli da legalizujemo zgradu, onda ćemo i nju upisati (ako uopšte bude moguća legalizacija nelegalno izgrađenog objekta – rok za dobijanje rešenja je negde 2023. godine).

Posao popisa nije sproveden u decembru, kako je planirano, zbog toga što je predsednik UO, Petar Đorđević, oboleo od korone i od bolesti se još oporavlja. Dogovor je da taj posao bude urađen kad to bude moguće i tada će spisak inventara koji danas postoji biti dopunjen.

 

PORUKA DUŠANA EGLENDŽIJE

Na viber grupi se pojavila i dugačka poruka Dušana Eglendžije i pre bilo kojih komentara želimo da se zahvalimo na tako detaljnoj informaciji. Ona je mnogo toga objasnila.

Eglendžijina poruka se u svom najvećem delu bavila pitanjem počasnih članova koje su članovi UO i NO u svom predlogu izveštaja izneli nakon više polemika oko toga da li udruženje ima počasne članove, ko su počasni članovi i kakve beneficije i prava oni imaju.

Članovi UO i NO nisu želeli da sami donose odluke po tim pitanjima jer nisu raspolagali informacijama o stvarima koje su se dešavala čak i pre nego što su neki od njih uopšte postali članovi udruženja.

Više puta je bilo pokretano pitanje Daneta Videnovićia i tek ovo saopštenje Dušana Eglendžije sada unosi mali više svetla u čitavu tu priču. Isto važi i za pomenutog Majstorovića (njime se članovi UO i NO i nisu mnogo bavili jer se on i inače nije pojavljivao i koristio usluge i kapacitete marine).

Ukoliko članovi udruženja smatraju da je objašnjenje koje je dao Eglendžija dovoljno za donošenje odluka, sadašnja uprava nema ništa protiv da se na Skupštini za svakog od pomenutih članovi izjasne glasanjem, da li da mu se prizna status počasnog člana ili ne.

Pri tom treba jasno definisati šta to znači, da li ti članovi treba bilo šta da plate ili ništa i da li je to doživotno ili ograničeno nekim rokom (u tom smislu biće potrebno i u naš Statut uneti neke izmene kojima će to biti precizirano, a ne da budemo u situaciji u kojoj je bio Eglendžija da sam i na svoju ruku „na obraz“ o tome odlučuje).

Dakle, predlog članova UO i NO je da se o tome izjasni Skupština.

Još jednom se zahvaljujemo Dušanu Eglendžiji na učešću u diskusiji i pozivamo ga da nastavi da nam pomaže jer je njegovo znanje i iskustvo dragoceno.

Ovim smo objasnili neke stvari kojih su se dotakli učesnici u diskusiji na viber grupi.

Na imejl adresu udruženja dobili smo u međuvremenu nekoliko pitanja. Većina se odnosila na pojedinačne, lične probleme pojedinih članova vezanih za korišćenje veza i na ta pitanja smo pripremili i poslali odgovore na njihove adrese.

Dobili smo pitanja samo dva člana u vezi sa pripremom Skupštine.

Na deo tih pitanja odgovorili smo u ovom komentaru.

U delu svoje poruke Nenad Savić je izneo svoje mišljenje u vezi sa počasnim članovima i da, po njemu, to pravo imaju Eglendžija i Mardžokić, dok svi ostali treba da plaćaju godišnju članarinu i izneo je predlog da se članarina plaća iz dva dela, s tim da drugi deo treba da bude uplaćen do 31. avgusta kalendarske godine.

Postavio je i pitanje kolektivnog tehničkog pregleda i registracije plovila. Ovo je praktično nemoguće organizovati – članovi registruju plovila po mestu prebivališta (Beograd, Sremska Mitrovica, Novi Sad…), a za tehničke preglede je zadužena kapetanija u Novom Sadu, pri čemu je teško organizovati u jednom danu pregled većeg broja plovila zbog različitih datuma registracija.

To ostaje problem na čijem rešavanju ćemo se angažovati. Ali Savićev predlog da se izvrši numeracija veznih mesta je sasvim primenjiv i biće prihvaćen od strane članova UO i realizovan u narednom periodu.