KOMENTAR ČLANOVA UO I NO

KOMENTAR ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA
NA DISKUSIJU KOJA SE POVELA U GRUPI NA VIBERU
FORMIRANOJ ZA POTREBE PRIPREME ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN

Povodom diskusije koja je povedena na viber grupi članovi UO i NO žele ovim saopštenjem da neke stvari pojasne kako bi diskusiju usmerile u željenom cilju – uspešnoj organizaciji redovne Skupštine Udruženja.

PRIGOVOR – POTVRDA PRIJEMA PORUKA ČLANOVA UDRUŽENJA
Ovaj prigovor i zahtev da članovi UO i NO dostave potvrdu o prijemu komentara nekog od članova Udruženja je potpuno neosnovan.
Svaki korisnik servisa elektronske pošte trebalo bi da zna da podesi svoj nalog tako da kad nekom pošalje poruku, dobije povratnu poruku sa servera o tome da je poruka isporučena. Čak može da dobije i poruku koja ga obaveštava da je poruka i pregledana.
Što se tiče vibera, i u ovoj aplikaciji postoji opcija da se klikom na „INFO“ pojavi na ekranu ispis sa imenima svih koji su poslatu poruku videli, sa tačnim vremenom kada su je videli.
Dakle, ne postoji ni jedan razlog zašto bi članovi UO i NO gubili vreme na to da šalju bilo kome potvrdu da su njegovu poruku videli.
A ako neko insistira na potvrdi prijema, ima mogućnost da svoj komentar dostavi poštom uz povratnicu.
Članovi UO i NO nisu zaposleni i nisu plaćena lica da zadovoljavaju 24 časa na dan prohteve i nerazumne zahteve.

Što se tiče dostavljenih prigovora i predloga, na adresu Udruženja, do ovog trenutka, stigle su poruke Zorana Veličkovića i Nenada Savića i na njih se pripremaju odgovoru.
Kad je reč o porukama razmenjenim na viber grupi nema potrebe da ih pominjemo u ovom tekstu jer ih je video svaki član grupe.

PRIGOVOR NA PODNETI PREDLOG IZVEŠTAJA
Da podsetimo, u sklopu priprema za sednicu Skupštine, članovi UO i NO su pripremili predlog teksta izveštaja o radu tokom 2020. godine i planiranim aktivnostima tokom 2021. godine.
Taj tekst je rezultat usaglašenih stavova šest članova Udruženja, članova UO i NO. Sva šestorica su odrasli, punoletni ljudi i dobro su promislili kako treba da izgleda njihovo saopštenje.
To što se njihov izveštaj nekom ne dopada i to što bi neko taj izveštaj napisao drugačije, potpuno je nevažno.
U ovom izveštaju pomenuto je sve što je urađeno a što ima uticaja na rad udruženja i dato je to na način koji je razumljiv i prihvatljiv svakom ko je i sam bio svedok svega što je u toku godine urađeno.
Navedeni su i poslovi koji će biti od prioritetnog značaja za rad udruženja u toku 2021. godine, imajući u vidu realnu opasnost da zbog propusta u radu u prethodnom periodu Udruženje izgubi pravo da koristi prostor u priobalju koji trenutno koristi i koji naziva marinom „Stari Slankamen“.
Naveden je i okvir sredstava sa kojim udruženje raspolaže, dat je broj vlasnika plovila i dati su iznosi koje na godišnjem nivou uplaćuju članovi na ime godišnje članarine. Kada knjigovođa pripremi Godišnji finansijski izvešta, i ta informacija biće pridružena izveštaju o radu i biće dostupna svima.

Članovi UO i NO su svesni da u prethodnom periodu mnogo stvari nije urađeno kako treba ali nije želja članova UO i NO da „izvlači kosture iz ormara“ i da govori loše o prethodnom rukovodstvu udruženja.
Prethodna uprava je mnogo toga uradila i zahvaljujući tome mi danas imamo ovo što imamo.
Ali bilo je i propusta i to ozbiljnih, koji su doveli do toga da sada Udruženje mora da prođe ponovo postupak javnog nadmetanja (licitaciju) radi dobijanja odobrenja za korišćenje prostora na obali za koji su nadležni Opština Inđija (do sada smo već izgubili prostor na kom smo parkirali vozila i plovila) i preduzeće „Vode Vojvodine!“, a ako ništa ne preduzmemo, može da se desi i da Opština naredi da uklonimo sve naše objekte sa obale i oslobodimo površinu u roku koji nam bude dat.

Moramo da učinimo sve da ljudima koji rade na održavanju omogućimo da za svoj rad budu uredno i redovno plaćeni, uz plaćene doprinose i poreze na prihode, u skladu sa zakonom, bilo da budu angažovani po osnovu redovnih ugovora o radu ili ugovora o povremenim i privremenim poslovima jer zbog eventualnih isplata u gotovini, bez plaćenih doprinosa i poreza i udruženje i odgovorno lice mogu da budu kažnjeni visokim novčanim kaznama.
Kada to budemo uradili, moći ćemo da pitamo te ljude zašto u toku radnog dana provedu dva sata radeći i još nekoliko sati na terasi uz pivo. I tada se neće desiti da nas neko pita šta je sa njegovom šetnom stazom, za čiju izradu smo dali nalog tokom prošlog leta.

Ali da bismo sve to mogli, registracija marine je posao od kojeg nema prečeg!

Članovi UO i NO procenjuju da će sa sredstvima kojima trenutno raspolaže udruženje i koja će se iz članarina prikupiti uspeti da sprovedu ovu nameru. Zato je i dogovoreno da se za 2021. godinu ne podižu iznosi godišnjih članarina.

Kada završimo postupak ponovne registracije privezišta, u skladu sa zakonom, posle registracije novih pontona, kada budemo znali sa koliko tačno mesta raspolažemo, nastavićemo sa prijemom novih članova čije prijave sada samo arhiviramo.

U tom delu imaćemo još problema jer neke stvari u prethodnom periodu nisu urađene transparentno. Neki članovi su uplatili donacije, a posle se ispostavilo da to nisu bile donacije već neki aranžmani dogovoreni sa Eglendžijom na osnovu kojih ti članovi nisu u nekom periodu plaćali članarinu. Za razliku od onih kod kojih smo relativno lako, kroz razgovor i uvid u finansije i uplate, videli o kakvim se tu zapravo kompenzacijama radi, ima i situacija kakve su one vezane za Daneta Videnovića i predstavnika „Agrobanke“.
Što se tiče Daneta, niko njemu ne želi da ospori nešto što se zove „stečeno pravo“. On se poziva na neke odluke, čak je u svojoj poruci naveo i neka imena. Neka mu Eglendžija pronađe pisane dokaze koji potvrđuju njegove reči i članovi UO i NO će predložiti da i to imaju u vidu svi članovi Udruženja i da se na Skupštini odluče za to da li će i njemu odobriti status počasnog člana.

Kad je reč o predstavniku „Agrobanke“ tu je situacija drugačija. Tražimo da nam bude prezentiran ugovor o donaciji i da vidimo da li je to bila zaista donacija ili nije i ako jeste, po kom osnovu taj čovek iz „Agrobanke“ traži da i dalje, posle toliko godina ne plaća članarinu.

Bilo je slučajeva da su ljudi pozajmljivali pare udruženju kada je to bilo potrebno, zajmovi su im vraćeni, neki čak i uz neku kamatu, a oni su uz to uživali i pravo da nekoliko godina ne plaćaju članarinu.
U slučaju „Agrobanke“ nama se čini da je banka u jednom trenutku isplatila donaciju, a sada taj službenik „Agrobanke“ ostvaruje lični prihod tako što ne plaća članarinu.
Ukoliko je to tačno, radi se o nečemu što je protivno zakonu i članovi UO i NO u ovom sastavu ne žele u tome da učestvuju. Zato tražimo da Skupština utvrdi da li taj član ima pravo na povlašćeni status.

U tekstu predloga izveštaja o radu i planovima za daljnji rad, ukazano je na strukturu uplata i na iznos koji ovi članovi koji „polažu pravo“ na status povlašćenih članova, ne plaćaju kako bi svi ostali članovi i to imali u vidu prilikom svog izjašnjavanja.

Nakon ovog komentara, članovi UO i NO ostaju pri svom stavu da tekst predloga izveštaja ostane u datom obliku i članovi Udruženja svojim glasanjem mogu da se izjasne da li ga prihvataju ili ne.
Ukoliko ga prihvate, članovi UO i NO u sadašnjem sastavu nastavljaju da rade u skladu sa iznetim planom, a ukoliko ga članovi Udruženja ne prihvate, to će značiti da Skupština treba da izabere nove članove UO i NO i da njima poveri dalje vođenje Udruženja.

Pozivamo članove udruženja da razmisle koje su to još važne stvari koje bi trebalo da budu predviđene dnevnim redom na zasedanju Skupštine. Članovi UO i NO su smatrali da je najvažnije da se omogući daljnji rad na legalizaciji i registraciji marine.

Pošaljite svoje predloge i mi ćemo odgovoriti na njih.

Na kraju još i ovo – ne odgovaramo sukcesivno na svako dobijeno pitanje ili predlog jer želimo da sačekamo sve što nam pošaljete. Može da se desi da više vas pošalje pitanje ili predlog na koji možemo dati objedinjen, zajednički odgovor. Na ono što bude jedinstveno i posebno, sigurno ćemo odgovoriti posebno.

Ali, ponavljamo, pitanja kao što su pitanja proširenja veznog mesta, zašto nije postavljena šetna staza i sl. nisu pitanja za Skupštinu. To su pojedinačni problemi koje možemo da rešimo samo dogovorom i strpljenjem. Izvestan broj takvih problema smo već rešili, rešićemo i ostale.

Zahvaljujemo se na pažnji i pozivamo vas još jednom da grupu na viberu ne opterećujete nepotrebnim, do u beskraj ponavljanim, dokazivanjima da ste baš vi u pravu. U grupi većoj od sto ljudi nemoguće je da svi jednako mislimo ali to ne znači da imamo prava da bilo koga vređamo i da insistiramo na samo svom ličnom mišljenju.

Sadašnji članovi UO i NO prihvatili su se obaveze da pokušaju da izvuku udruženje iz pravnog vakuma, da ga spasu od nestanka i trude se maksimalno na tom planu. Mandat članova je četiri godine – ako Skupština zaključi da njihovo angažovanje nije dovoljno ili nije dobro, u bilo kom trenutku je moguće organizovati vanrednu sednicu i izabrati novo rukovodstvo.

Ako se ima u vidu da od 2008. do 2018. godine nije održana nijedna Skupština, a da su upravo u toku pripreme za treću od decembra 2018. onda je jasno da sadašnji članovi organa upravljanja udruženja imaju veliku želju da svima pruže uvid u to šta se radi i da svima pruže priliku da kažu svoje mišljenje o tome.

Dakle, sve je moguće, samo treba jedni druge da ispoštujemo da bismo mogli i dalje da uživamo kad dođemo u našu marinu, koja nije više ni vaša ni naša, ni starih ni novih članova udruženja, već kao što je rečeno – naša.
I takva i treba da ostane – naš mali raj!

Ovaj komentar potpisuju:
– Petar Đorđević, predsednik UO,
– Lazar Stanojević, član UO,
– Božidar Pavlović, član NO,
– Dragan Bibić, član NO,
– Duško Nikitović, član NO.

Dragan Mardžokić nije učestvovao u izradi ovog teksta jer nije bio dostupan u vreme njegovog pisanja. Na njemu je da li će se lično izjasniti da je sa tekstom saglasan ili se sa njim ne slaže.