Zapisnik sa sastanka UO 27.11.2020

ZAPISNIK

Sa sastanka Upravnog odbora Udruženja nautičara „Stari Slankamen“

 

Datum: 27.11.2020.
Vreme:
Sastanak počeo u:     19:00
Sastanak završen u: 20:40
Mesto: Sastanak je održan u formi video konferencije putem aplikacije Viber
Prisutni:
Članovi UO: Petar Đorđević, Predrag Mardžukić, Lazar Stanojević
Članovi NO: Boža Pavlović, Duško Nikitović, Dragan Bibić
Odsutni:
Dnevni red:

  1. Usvajanje odluke o obaveštavanju članova da do 01.12.2020. treba da zbrinu svoja plovila (po predloženom tekstu koji je učesnicima video konferencije bio dostavljen prethodnog dana i koji čini sastavni deo ovog zapisnika).
  2. Analiza stanja blagajne i žiro računa i razgovor o predlogu budžeta za sledeću godinu.
  3. Analiza izvedenih radova i drugih aktivnosti u ovoj godini.
  4. Odluka o postupanju s dužnicima za ovu i ranije godine.
  5. Predlog prijava molbi za prijem u članstvo.
  6. Razgovor o Pravilniku o unutrašnjim odnosima Udruženja.
  7. Ostale teme

Diskusija i zaključci:

  1. Usvojen je predloženi tekst odluke broj 20201127 koja je data u prilogu ovog Zapisnika kojom se obaveštavaju svi članovi Udruženja da su, kao i ranijih godina, dužni da do 01.12.2020. dužni da iz vode uklone svoja plovila kako ne bi došlo do njihovog  potapanja ili oštećenja tokom zimskog perioda usled vremenskih uslova jer tokom zime neće biti organizovan svakodnevni nadzor čuvarske službe ni izbacivanje vode i snega. Udruženje neće snositi nikakvu odgovornost za štete koje nastanu na plovilima članova Udruženja koja vlasnici ne uklone iz vode posle ovog obaveštenja koje će biti istaknuto na oglasnoj tabli i na sajtu Udruženja.

 

2.1.

Petar Đorđević i Duško Nikitović obavestili su učesnike sastanka o tome da se prema  trenutnoj situaciji na dan 27.11.2020. očekuje da će krajem godine na žiro računu biti oko 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti i da neće biti neizmirenih obaveza.

Tačni iznosi biće poznati po isteku kalendarske godine kad budu prikupljene doznake članova Udruženja koji još nisu izmirili svoje obaveze za ovu ili ranije godine.

Analizom dužnika, prisutni učesnici konferencije zaključili su da je realno očekivati da između 400 i 600 evra u dinarskoj protivvrednosti neće biti naplaćeno od dosadašnjih članova Udruženja.

Dogovoreno je da se obave ponovo razgovori sa svim dužnicima.

2.2.

Članovi UO i NO analizirali su preliminarni izveštaj sa planom prihoda i rashoda za 2021. godinu. Procenjeno je da će prihodi i rashodi biti uravnoteženi, u visini ovogodišnjih.

Najveću stavku u prihodima činiće i dalje prihod od upisnina i članarina.

Među rashodima, pored redovnih troškova, biće troškova završetka radova na izradi novih pontona, troškova njihove registracije i troškovi legalizacije privezišta u Starom Slankamenu.

Zavisno od procenjenih prihoda i rashoda biće doneta odluka o dinamici vraćanja pozajmice Petru Đorđeviću. Ugovorom o zajmu bio je predviđen rok od tri godine za vraćanje zajma ali ukoliko prilike dozvole taj rok će biti skraćen na dve ili jednu godinu.

Učesnici video konferencije saglasili su se s predloženim nacrtom budžeta i dogovoreno je da se ne donosi odluka o povećanju iznosa godišnjih članarina ukoliko ona ne bude zaista neophodna. Procena je u ovom trenutku da povećanje članarina neće biti neophodno.

Učesnici video konferencije su izvršili analizu obavljenih radova u toku ove kalendarske godine i konstatovano je da je napravljeno nekoliko novih pontona, da je u toku izrada još nekoliko i da se očekuje da s početkom proleća budu okončani radovi na potpunoj zameni prvog niza pontona i registraciji privezišta u skladu sa zakonom.

Dogovoreno je da pre održavanja godišnje Skupštine budu obavljeni razgovori i urađen tehnički projekat potreban za legalizaciju i registraciju pontona.

 

Učesnici video konferencije dogovorili su se da se početkom sledeće godine pripremi izveštaj o dužnicima za Skupštinu Udruženja sa predlogom da dužnici, koji odbijaju da izmire svoje obaveze, budu isključeni iz Udruženja.

Upravni odbor je do održavanja ove video konferencije dobio tri prijave za prijem u članstvo.

Dogovoreno je da se, u skladu sa ranijom odlukom, ove prijave evidentiraju i da se sa odlukom o prijemu sačeka početak sledeće sezone kada bude poznato koliko slobodnih mesta ima nakon završetka radova na izradi novih pontona i posle isključenja iz članstva ranijih članova koji ne izmire svoje obaveze prema Udruženju.

 

 

Dogovoreno je da do kraja godine članovi UO i NO pripreme tekst Pravilnika o unutrašnjim odnosima u Udruženju  kojim će biti precizirana prava članova Udruženja ali i njihove obaveze, pravila „kućnog reda“ i šta je dozvoljeno a šta nije u krugu privezišta Udruženja u Starom Slankamenu.

 

 

7.1.

Razgovarano je o načinu organizacije godišnje Skupštine i podnošenja godišnjeg završnog računa u uslovima pandemije korone i dogovoreno je da Božidar Pavlović proveri u APR-u da li postoje neke instrukcije u vezi s tim.

7.2.

Petar Đorđević će u toku sledeće sedmice obaviti razgovore sa dosadašnjim knjigovođom u vezi izrade završnog računa i da li će nastaviti da obavlja knjigovodstvene poslove za potrebe Udruženja i u narednom periodu.

 

 

Zapisnik sastavio: Lazar Stanojević, član UO

_________________________________

 

Zapisnik overio: Petar Đorđević, predsednik UO

 

_________________________________

 

U Starom Slankamenu, 27.11.2020.