Unipromet – molba za donaciju – metalni štitnici

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-04

Odobrava se Petru Đorđeviću da uputi dopis firmi Unipromet, iz Čačka, s molbom za pomoć u vidu metalnih štitnika za metalnu konstrukciju novih pontona.

OBRAZLOŽENJE

Predrag Mardžokić je obavestio članove UO da postoji mogućnost da navedena firma isporuči Udruženju 25 komada metalnih štitnika bez naknade i da je potrebno firmi uputiti pisanu molbu pa je odlučeno da se pošalje molba.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đordžević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

22.06.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

  1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
  2. Predrag Mardžokić, član
  3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

  1. Božidar Pavlović, član
  2. Duško Nikitović, član
  3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______