Umanjenje naknada članovima marine za radove u marini

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20201002-01

Od 01.11.2020. ukida se naknada koja se isplaćuje Dušanu Eglendžiji za njegovo posebno angažovanje na održavanju marine i izradu novih pontona.

Članovima marine angažovanim na poslovima čuvara, blagajnika i održavanja naknade će biti regulisane u skladu s ranijim dogovorom.

OBRAZLOŽENJE

Zbog smanjenog obima poslova na kojima je Dušan Eglendžija angažovan na održavanju marine i zbog prekida izrade novih pontona u zimskom periodu, Upravni odbor smatra da isplata dogovorene naknade nije opravdana u toku zimskog perioda. 

Odluka o nastavku isplate naknade biće ponovo doneta u skladu s planiranim aktivnostima u 2021. godini i raspoloživim finansijskim mogućnostima.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

01.11.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

  1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
  2. Predrag Mardžokić, član
  3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

  1. Božidar Pavlović, član
  2. Duško Nikitović, član
  3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___02.10.2020.______