Uklanjanje privatnih splavova

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200726-01

Splavovi sa ili bez kućica u vlasništvu članova marine ne mogu se vezivati za pontone koji služe za privez čamaca. Nalaže se svim članovima marine, vlasnicima takvih splavova da ih uklone iz prostora marine do 30.10.2020. Ukoliko to ne učine vlasnici, splavovi će biti uklonjeni od strane Udruženja. Udruženje ne odgovara za eventualna oštećenja splavova do kojih dođe u postupku izmeštanja. 

OBRAZLOŽENJE

U marini se u trenutku donošenja ove odluke sprovodi zamena starih i dotrajalih pontona novim, koji će biti izgrađeni u skladu sa važećim zakonskim propisima. Imajući u vidu veličine i težine plovnih objekata koji su u ličnom vlasništvu pojedinih članova Udruženja, da ne bi došlo do oštećenja konstrukcije novih pontona i da bi se članovima Udruženja omogućilo normalna i bezbedna plovidba u prostoru marine, usvaja se ova odluka i nalaže se vlasnicima tih plovnih objekata da ih uklone iz prostora marine.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

30.10.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

  1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
  2. Predrag Mardžokić, član
  3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

  1. Božidar Pavlović, član
  2. Duško Nikitović, član
  3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___19.07.2020.______