Saglasnost da Pera traži donacije od banaka

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200920-01

Ovlašćuje se Petar Đorđević, predsednik UO da podnese molbu poslovnim bankama za odobrenje donacija Udruženju.

OBRAZLOŽENJE

Petar Đorđević je upoznao članove UO i NO o razgovoru koji je imao sa predstavnicima poslovnih banaka i o mogućnosti da banke odobre donacije Udruženju. Imajući u vidu potrebe za finansiranje obnove marine i njene registracije, kao i finansiranje daljeg rada, ovakve donacije bi bile velika pomoć Udruženju pa je iz tog razloga doneta odluka kako je dato u izredi odluke.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đorđević, predsednik UO – operativna realizacija dogovora

Božidar Pavlović, predsednik NO – nadzor i pomoć Petru Đorđeviću

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

  1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
  2. Predrag Mardžokić, član
  3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

  1. Božidar Pavlović, član 
  2. Duško Nikitović, član
  3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___20.09.2020.______