Odobrenje postavljanja dva VIP mesta

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-02

Odobrava se realizacija ranijeg dogovora o postavljanju dva VIP mesta na glavnom pontonu za nove članove Udruženja.

OBRAZLOŽENJE
Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Božidar Pavlović da zaključi ugovore o uplatama upisnine, članarine i dogovorenih donacija s novim članovima.

Dušan Eglendžija da organizuje izgradnju i postavljanje pristupne staze.

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

  1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
  2. Predrag Mardžokić, član
  3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

  1. Božidar Pavlović, član
  2. Duško Nikitović, član
  3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______