Obustava plaćanja računa za Eglendžijin telefon

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200719-01

Od 01.10.2020. obustavlja se plaćanje troškova mobilnog telefona Dušana Eglendžije.

OBRAZLOŽENJE

Prethodnih godina Udruženje je pokrivalo troškove mobilnog telefona u vlasništvu Dušana Eglendžije zbog velikog broja razgovora koje je morao da obavlja za potrebe Udruženja u svojstvu predsednika Udruženja.

Nakon podnete ostavke na funkciju predsednika Udruženja i prenošenja dužnosti i prava na novog predsednika, dalje pokrivanje ovih troškova ne bi bilo opravdano pa je odlučeno da se sa plaćanjem prestane od 01.10.2020.

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Petar Đordžević, predsednik UO

Rok za realizaciju:

01.10.2020.

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

  1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
  2. Predrag Mardžokić, član
  3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

  1. Božidar Pavlović, član
  2. Duško Nikitović, član
  3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___19.07.2020.______