Izbor Pro-Stila i razgovor sa Upravom za brodove

 

U skladu sa odredbama Statuta Udruženja nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje), radi ostvarivanja ciljeva Udruženja iz člana 2. i 3, a na osnovu prava i obaveza koje proističu iz odredbi člana 10, člana 12. stav 1. i stav 2. na sastanku održanom u Starom Slankamenu, Upravni odbor Udruženja donosi 

O D L U K U

Broj odluke: 20200621-03

Potvrđuje se izbor firme Pro-Stil iz Osečine za dobavljača plastičnih cisterni i kupovina dasaka od ariša za potrebe izgradnje novih pontona i odobrava se Lazaru Stanojeviću da u marini organizuje sastanak sa predstavnikom Uprave za brodove radi usaglašavanja potrebnog nivoa kvaliteta konstrukcije kako bi novi pontoni mogli biti registrovani

OBRAZLOŽENJE

Osoba zadužena za  praćenje i realizaciju:

Božidar Pavlović da izvrši poručivanje i plaćanje.

Lazar Stanojević da organizuje razgovor u marini s predstavnikom Uprave za brodove

Rok za realizaciju:

Do okončanja postupka

Odluka je doneta glasovima članova Upravnog odbora:

  1. Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora
  2. Predrag Mardžokić, član
  3. Lazar Stanojević, član
Odluka je doneta u prisustvu i uz saglasnost članova Nadzornog odbora:

  1. Božidar Pavlović, član
  2. Duško Nikitović, član
  3. Dragan Bibić, član
Prilikom usvajanja odluke, svoje mišljenje je izdvojio:
______________________________

Petar Đorđević, predsednik Upravnog odbora

U Starom Slankamenu,

___21.06.2020.______