STATUT UDRUŽENJA

U skladu sa odredbama čl. 53. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ br. 24/2011), i u skladu sa izmenama donetim u skladu sa odredbama čl. 55. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ br. 10/2016) na skupštini Udruženja nautičara „Stari Slankamen“, održanoj dana 22.02.2020. godine u prostorijama Udruženja, usvojen je prečišćeni tekst Statuta koji glasi:

 

STATUT

UDRUŽENJA NAUTIČARA „STARI SLANKAMEN“

 

 

 

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje nautičara „Stari Slankamen“ (u daljem tekstu: Udruženje) je sportsko udruženje, dobrovoljna, nedobitna organizacija, zasnovana na slobodi udruživanja građana, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u oblasti nautičkog sporta.

Ciljevi Udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: aktivnosti od značaja za razvoj nautičkog sporta i od koristi za njegove članove.

Član 3.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • zastupa zajedničke interese članova udruženja pred gradskim, državnim i sportskim organima i organizacijama,
 • obezbeđuje uslove za razvoj vrhunskog sporta u sportskim granama koje neguje udruženje,
 • preduzima odgovarajuće aktivnosti radi unapređenja i omasovljavanja nautičkog sporta i praćenja i upoznavanja svojih članova sa međunarodnim iskustvima u oblasti nautike,
 • organizuje i pruža stručnu pomoć svojim članovima u unapređenju njihovog rada
 • radi jačanja sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova utvrđuje pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima,
 • usklađuje aktivnosti članova udruženja,
 • učestvuje u izgradnji, održavanju i upravljanju nautičkim objektima koji su potrebni udruženju,
 • obavlja i druge aktivnosti u cilju razvoja nautičkog sporta.

Naziv i sedište

Član 4.

 

Naziv udruženja je: Udruženje nautičara „Stari Slankamen“.

Sedište udruženja je u Starom Slankamenu, u ulici Vojvode Stepe bb, 22323 Stari Slankamen.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4a.

 

Udruženje je osnovano kao sportsko udruženje, odnosno pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom i registrovano po Zakonu o sportu Republike Srbije kod Agencije za privredne registre.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

 

Molba za prijem u članstvo Udruženja podnosi se u pisanoj formi Upravnom odboru Udruženja.

Član Udruženja može postati lice koje prihvata ciljeve i Statut Udruženja i podnese molbu za prijem u članstvo. Maloletno lice  sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje, uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti. Maloletno lice mlađe od 14 godina molbu za prijem u članstvo podnosi uz prethodnu pisanu saglasnost roditelja, odnosno staratelja.

O prijemu u članstvo Udruženja ,  odlučuje Upravni odbor u roku od 30 dana od dana podnošenja molbe za prijem i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca molbe.

U slučaju odbijanja molbe za prijem u članstvo, podnosilac  molbe može podneti žalbu, u roku od 15 dana od dana uručenja odluke, Skupštini Udruženja.

U slučaju da je prihvaćena molba za prijem u članstvo, podnosilac molbe, tj. novi član Udruženja je dužan da uplati propisani iznos Upisnine kao i iznos godišnje Članarine Udruženju u roku od 15 dana od prijema obaveštenja o prijemu u članstvo, u suprotnom se smatra  da je odustao od članstva u Udruženju.

Prava člana Udruženja se počinju ostvarivati od dana uplate Upisnine i Članarine.

Član 6.

 

Prestanak rada  Udruženja utvrđuje se na osnovu odluke nadležnog državnog organa , kojom  se Udruženje briše iz odgovarajućeg registra.

Član može istupiti iz članstva u Udruženju davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Prestankom svojstva člana Udruženja prestaje i pravo učešća u aktivnostima u organizaciji Udruženja.

Isključenje člana Udruženja moguće je ako:

 • Svojim aktivnostima teže šteti ugledu Udruženja;
 • Grubo postupa suprotno interesima Udruženja i odlukama organa Udruženja;
 • Svojim postupcima grubo ili ponovljeno krši Statut Udruženja;
 • Prestane da ispunjava uslove za prijem u članstvo.

Isključenje člana Udruženja moguće je  i kao rezultat disciplinske mere, za najteže disciplinske prekršaje.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Okončanjem članstva gase se svi zahtevi iz članskog odnosa,  osim zahteva Udruženja na izmirenje zaostalih ugovornih i finansijskih obaveza.

U svim navedenim slučajevima kada se gasi članstvo u Udruženju, član  gubi pravo na vez u Udruženju i  nema pravo na povraćaj upisnine niti članarine i drugih uplaćenih sredstava Udruženju. Izuzetak od navedenog pravila da se gašenjem članstva u Udruženju gubi pravo na vez u Udruženju predstavlja situacija kada članstvo u Udruženju prestaje na osnovu činjenice smrti člana, u kom slučaju njegov zakonski  naslednik  može naslediti njegova prava i obaveze člana u Udruženju, bez potrebe za ponovnom uplatom iznosa upisnine.

Prava, obaveze i odgovornosti članstva

Član 7.

 

Član Udruženja ima pravo da:

 • ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 • bira i bude biran u organe Udruženja;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 • plaća članarinu;
 • obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 8.

 

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Disciplinska komisija i Blagajnik Udruženja. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 9.

 

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 • donosi plan i program rada;
 • usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 • usvaja druge opšte akte Udruženja;
 • bira i razrešava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Blagajnika Udruženja;
 • Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje polovina plus jedan član Udruženja, osim u situaciji ako se nakon prvog sazivanja Skupštine nije odazvala  pomenuta većina članova, tada u drugom sazivanju Skupštine ista može punopravno da odlučuje i ako se odazvala najmanje trećina članova Udruženja;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

 

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima tri člana, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 11.

 

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zameni predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.

 

Upravni odbor:

 • rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 • poverava posebne poslove pojedinim članovima i u okviru pomenute nadležnosti može imenovati Referenta za tehničko održavanje marine i pomenutom licu (uz davanje konkretnih naloga), poveriti vođenje poslova organizovanja, nadzora  i sprovođenja svih neophodnih aktivnosti  koje će doprineti nesmetanom funkcionisanju  marine;
 • donosi finansijske odluke, utvrđuje visinu upisnine i članarine;
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 • odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

 

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Disciplinska komisija

Član 13a

Disciplinska Komisije  je nezavistan, kazneni organ Udruženja koji odlučuje o prekršajima utvrđenim Disciplinskim Pravilnikom, Statutom i drugim opštim aktima Udruženja, od strane lica u nadležnosti Udruženja.

Disciplinsku Komisiju čine tri člana, koje bira i razrešava Upravni odbor na period od 4 godine, većinom glasova od ukupnog broja članova.

Disciplinska Komisija svoje odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova. Odluka mora biti doneta u pisanoj formi i mora biti obrazložena.

Protiv odluke Disciplinske Komisije dozvoljena je žalba Upravnom odboru Udruženja u roku od 15 dana od dana uručenja odluke. U postupku pred Disciplinskom Komisijom javnost je  po pravilu isključena.

Disciplinska Komisija pokreće disciplinski postupak na osnovu disciplinske prijave koju mogu podneti članovi  i organi Udruženja.

Članu Udruženja mogu se izreći disciplinske sankcije u skladu sa zakonom, Statutom i opštim aktima Udruženja, s tim da mu se ne može izreći kazna za disciplinski prekršaj za koji nije kriv i koji pre nego što je učinjen nije bio opštim aktom Udruženja utvrđen kao disciplinski prekršaj i za koji nije bila propisana kazna.

Član Udruženja u disciplinskom postupku ima pravo na: vođenje postupka bez odugovlačenja i sa što manje troškova, nezavisnost, stručnost i nepristrasnost organa koji odlučuje o odgovornosti, branioca o ličnom trošku, izjašnjenje i izvođenje dokaza, pismenu i obrazloženu odluku i žalbu.

Blagajnik Udruženja

Član 13b

 

Blagajnik Udruženja je odgovoran za upravljanje novčanim sredstvima Udruženja,  i imenuje  ga Skupština Udruženja na period od  4 godine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 14.

 

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost ili na drugi primeren način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja.

Član 15.

 

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 16.

 

Udruženje stiče sredstva za postizanje svojih ciljeva iz:

 • upisnine (iznos koji uplaćuje novi član Udruženja, nakon prihvatanja molbe za prijem u Udruženje);
 • članarine (iznos koji se utvrđuje na godišnjem nivou);
 • sponzorstava;
 • donatorstva i
 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz stava 1. ovog člana koja stekne Udruženje predstavljaju  njegovu imovinu i istima ima pravo da raspolaže. Udruženje odgovara za svoje obaveze celokupnom  svojom imovinom.

Član Udruženja može ustupiti pravo korišćenja veza licu koje, uz plaćanje upisnine i članarine, može po odluci Upravnog odbora postati novi član Udruženja, odnosno  član Udruženja može ustupiti pravo korišćenja veza drugom članu Udruženja koji   tada  nema obavezu plaćanja upisnine, ali ima obavezu plaćanja članarine.

Odluke o visini upisnine i članarine iz stava 1. ovog člana donosi Upravni odbor Udruženja.

Udruženje ima dinarski račun preko koga posluje samostalno.

Dobit koju Udruženje ostvari u toku poslovne godine isključivo se koristi za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 17.

 

Udruženje pribavlja sredstva obavljajući privrednu delatnost: 5630 – usluge pripremanja i posluživanja pića.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Dobit ostvarena na način iz sava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada Udruženja

Član 18.

 

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

Član 19.

 

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarenja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata

Član 20.

 

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u spoljnjem krugu ćiriličnim pismom ispisano: „UDRUŽENJE NAUTIČARA STARI SLANKAMEN“ a u sredini slika sidra.

Udruženje ima štambilj pravougaonog oblika na kome je ispisan naziv i sedište Udruženja i ostavljen prostor za broj i datum.

Član 21.

 

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o sportu.

Član 22.

 

Ovaj statut stupa na snagu u roku od osam dana od dana njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja.

                                                        Predsedavajući skupštine Udruženja

 

 

                                                           _________________________________

                                                                            (Dušan Eglendžija)